Regjeringen velger Nettverk Fornebu

Regjeringen anbefaler at staten velger Nettverk Fornebu som samarbeidspartner i etableringen av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Regjeringen vil i statsråd fredag legge fram en stortingsproposisjon om sluttforhandlingene om etablering av IT- og kunnskapssenteret.

Regjeringen anbefaler at staten velger Nettverk Fornebu som samarbeidspartner i etableringen av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Regjeringen vil i statsråd fredag legge fram en stortingsproposisjon om sluttforhandlingene om etablering av IT- og kunnskapssenteret.

- Regjeringen har lagt vesentlig vekt på innflytelse, organisering, økonomi og risiko, sa Arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy da hun presenterte resultatet av sluttforhandlingene om etterbruken av Fornebu på en pressekonferanse torsdag.

Regjeringen mener 316 dekar med god margin er et stort nok areal til at en kan etablere et faglig godt IT- og kunnskapssenter. Dette synet
støttes både av de IT-sakkyndige i forhandlingsdelegasjonen, av den oppnevnte referansegruppen og av Spjøtvoll-utvalget som utredet saken i
forkant av forhandlingene, skriver departementet i en pressemelding.

I dette ligger også at Regjeringen ikke ser det som nødvendig med en betydelig andel boliger for å skape et funksjonelt og godt IT- og kunnskapssenter.

- Interessenten som velges må primært være opptatt av å utvikle IT- og kunnskapssentret, og ikke være for mye fokusert på utvikling av et eiendomsprosjekt, sier Dåvøy i pressemeldingen.

Dåvøy understreker at "det kun er i avtalen med Nettverk Fornebu at staten er sikret en langsiktig innflytelse i de policy-skapende organene for
prosjektet."

Regjeringen ser det som fordelaktig at visjon og eiendomsinteresser kan samles i ett selskap.

Konkurrenten IT Fornebu Technoport har en todelt selskapsstruktur, med ett visjonsselskap og ett eiendomsselskap. Forholdet mellom disse selskapene er regulert i en oppsigelig samarbeidsavtale. Etter Regjeringens vurdering kan en slik organisering gå på bekostning av visjon og faglig
utvikling av senteret, heter det i pressemeldingen.

Regjeringen har også vektlagt at en avtale med Nettverk Fornebu krever vesentlig lavere økonomiske bidrag fra statens side enn en avtale med
den andre interessenten.

- Samlet sett gir Nettverk Fornebus opplegg derfor en redusert risiko i forhold til konseptet til IT Fornebu Technoport. Opplegget til Nettverk Fornebu viser en noe høyere nåverdi enn det andre konseptet, og eierselskapene bak NF vil bidra med et større innskudd i forsknings- og utdanningsvirksomheten i senteret, mener regjeringen.

Avtalene samt innstillingene fra forhandlingsdelegasjonen og fra referansegruppen vil bli offentliggjort samtidig med proposisjonen i morgen.

Til toppen