Regjeringen vil hive tilsyn ut av hovedstaden

Regjeringen, med Kjell Magne Bondevik i spissen, vil ha slutt på det Oslo-sentraliserte byråkratiet.

Regjeringen, med Kjell Magne Bondevik i spissen, vil ha slutt på det Oslo-sentraliserte byråkratiet.

Torsdag la regjeringen frem sitt forslag til omorganisering av statlige tilsyn. Hvis Høyre, KrF og Venstre får gjennomslag, innebærer dette omveltninger også på tele-, data- og medieområdet.

Statsminister Kjell Magne Bondevik foreslår at Post- og teletilsynet (PT) flytter til "Agderbyen". I tillegg vil regjeringen slå sammen Statens Medieforvaltning, Statens filmtilsyn og Eierskapstilsynet til et nytt medietilsyn som skal legges til Fredrikstad, der Statens medieforvaltning allerede holder til.

Stortingsmeldingen om statlige tilsyn legges fram i januar neste år og vil, hvis den får tilslutning i Stortinget, føre til at distriktene kan juble over ny, offentlig arbeidskraft.

Det innebærer at PTs 145 ansatte vil måtte flytte til Sørlandet, regjeringen har ikke spesifisert hvilken by tilsynet skal legges til ("området fra Arendal til Mandal").

- "Agderbyen" har en variert og kompetent arbeidsstyrke. Agder er i toppsjiktet når det gjelder eksportverdi per innbygger, og industrien står sterkt i dette området. Elektronikk- og teleindustri har et solid feste i Agder, blant annet som følge av et fruktbart samspill med et førsteklasses økonomifaglig kompetansemiljø ved høgskolen i Agder og telemiljøet i Grimstad, sier samferdselsminister Torild Skogsholm i en pressemelding.

- Agder, og særlig Aust Agder, ligger godt an når det gjelder bedriftenes buk av midler til forskning og utvikling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Jeg er sikker på at flyttingen til Agderbyen vil gi tilgang til den kompetanse og arbeidskraft som må til for å fornye og styrke det viktige arbeidet som Post- og teletilsynet har ansvar for, sier hun videre.

Samtidig foreslår altså Valgerd Svarstad Haugland å opprette et nytt medietilsyn.

Begrunnelsen for sammenslåingen er at et samlet medietilsyn vil være i bedre stand til å ivareta både eksisterende og nye tilsynsoppgaver på mediefeltet.

"Konvergensutviklingen på medieområdet gjør at det er større grad av overlapping mellom de tre tilsynenes arbeidsoppgaver. Et samlet medietilsyn vil derfor i større grad sikre nødvendig faglig kompetanse, og at de mediepolitiske målsetningene oppfylles.", skriver regjeringen i en annen pressemelding.

Sammenslåing skal også forenkle og effektivisere administrasjonen av aktuelle mediesaker. Kulturministeren mener flyttingen vil sikre tilsynet høy faglig kvalitet, samtidig som den styrker den regionale utviklingen i Østfold.

Blir forslaget vedtatt, vil flyttingen skje gradvis over en periode på tre år. Regjeringen mener dette vil gi de ansatte god tid til til å vurdere om de ønsker å flytte med, og muligheter til å finne annet arbeid hvis desom jobber i Eierskapstilsynet og Statens filmstilyn foretrekker å bli i Oslo.

"De enkelte tilsyn skal, i samråd med hver enkelt, utarbeide individuelle karriereplaner for de ansatte for å sikre nøkkelpersonell i flytteperioden. Dette skal også forhindre at flyttingen fører til utstøtning fra arbeidslivet.", skriver regjeringen i meldingen.

Også flere andre tilsyn ble foreslått flyttet ut av hovedstaden da regjeringen la frem sitt omorganiseringsforslag, blant annet med flytting av Konkurransetilsynet til Bergen.

Her er er oversikten over lokaliseringen av statlig tilsyn

Til toppen