Regjeringsutvalg foreslår fri TV-porno

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår en rekke endringer av norsk lovverk for å tilpasse det til Internett og digitale medier. Et av forslagene er et frislepp av porno på TV.

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår en rekke endringer av norsk lovverk for å tilpasse det til Internett og digitale medier. Et av forslagene er et frislepp av porno på TV.

Det såkalte "Konvergensutvalget" la i formiddag endelig frem sin rapport om hvilke lover og regler som bør endres for å tilpasse lovverket IT-utviklingen. Som navnet antyder har utvalget fokusert på hvordan sammensmeltningen av telekom, IT og medier krever endringer i lovverket.

Utvalget, ledet av høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius, presenterte en rekke forslag til justeringer av dagens lovverk. Et av de mest oppsiktvekkende er en opphevelse av Kringkastingslovens forbud mot videresending av TV-programmer med innhold som i dag er ulovlig i Norge. Loven er ment å stoppe fri flyt av pornografi, svært grafisk vold og alkoholreklame.

Flertallet av utvalget, Bruzelius, professor Jon Bing, forskningssjef Hilde Lovett og Vigdis Moe Skarstein mener at Internett og satellittsendinger fra utlandet gjør porno-forbudet "lite fremtidsrettet". Flertallet i utvalget påpeker også at bestemmelsen "kan føre til at kabelselskapene utfører en viss sensur".

Ekspedisjonssjef Helge Sønneland og Jens C. Kock er enig om at dagens sensurlov bare rammer visse typer medier og at effekten er begrenset, men at den "preventive effekten likevel skal legges til grunn".

Utvalget foreslår også følgende endringer:

Redaktøransvar: Lovverket bør endres til å fastslå at redaktøranvaret og pressefrihet også gjelder på Internett. Mellomledd som internettleverandører og teleselskaper bør ikke pålegges ansvar for å sensurere innhold.

Teleloven: Utvalget mener at den økende konkurranse mellom teleselskapene gjør at dagens lovreguleringer kan bygges ned og erstattes med vanlige konkurranseregler. Etter hvert som konkurransen blir større, vil aktører som Telenor ikke trenge å gi andre aktører samme tilgangen på sine nettverk som i dag, mener utvalget. Etter hvert bør dessuten fast-telefoni og mobiltelefoni bør reguleres på samme måte.

Utvalget mener også at reglen som forhindrer Telenor i å eie TV og radio-selskaper bør fjernes.

Konsesjon for kringkasting: På sikt bør dagens konsesjonsordning fjernes fordi digitale sendinger skaper plass nok i eteren. Fordi dette gir plass til flere kanaler, bør det gjøres "mindre aktuelt for myndighetene å pålegge enkeltaktører programforpliktelser". Det er trolig svært kontroversielt om TV-selskap skulle slippe kravene til andelen norsk innhold.

Eierskapsloven: Utvalget mener at loven som begrenser en eiers mulighet til å kjøpe opp mange medier også skal gjelde Internett.

Til toppen