Revisor: -Neppe noe forbigående verdifall

Fagsjef Steinar Kvifte i Arthur Andersen sier til digitoday.no at det neppe er noe forbigående verdifall vi er vitne til blant IT-selskapene. Men det er mange faktorer som skal være på plass før en eventuell nedskrivning kan skje.

En rekke selskaper i den nye økonomien har balanser som i stor grad er dominert av goodwill.

Fagsjef Steinar S. Kvifte i Arthur Andersen sier til digitoday.no at utviklingen på ulike utenlandske børser og Oslo Børs innebærer at selskapene må gjennomføre en vurdering av goodwill-postene, og i noen tilfeller gjennomføre nedskrivninger.

- Goodwill er en restpost som oppstår i forbindelse med oppkjøp og representerer ikke identifiserbare merverdier. I og med at mange IT-selskap har gjort mange oppkjøp i selskaper som har den vesentligste verdien i humankapital og fremtidig inntjening, er det klart at goodwill utgjør en vesentlig del av balanseposten til mange IT-selskaper. Slik som markedet har utviklet seg, kan det muligens sikkert stilles spørsmålstegn til goodwillpostene hos mange selskaper. Når goodwill utgjør så mye som over 90 prosent av egenkapitalen i mange selskaper, er naturligvis betydningen av goodwillen tilsvarende mer betydelig enn hva tilfelle er for selskaper i mer tradisjonelle bransjer.

Det er imidlertid ikke opplagt ifølge Kvifte at selskapene må nedskrive goodwill-postene til tross for selskapenes verdifall. Nedskrivningsplikten er betinget av at verdifallet er varig, og i praksis har det vært lagt til grunn at i mange tilfeller er ikke utviklingen i markedsverdier på ethvert tidspunkt alene et tilstrekkelig nedskrivningsgrunnlag.

Som eksempel nevner Kvifte mange eiendomsselskaper på slutten av 80-tallet som valgte å ikke nedskrive goodwill og bygningsmassen. Argumentet var at eiendomsmarkedet går i sykluser, og at det ikke var snakk om noe permanent verdifall. For enkelte medførte imidlertid markedsutviklingen nedskrivingsbehov, og i enkelte tilfeller var konsekvensene dramatiske ettersom selskapene ikke hadde tilstrekkelig kapital til å tåle det forbigående verdifallet i eiendomsmarkedet.

- Prinsipielt kan det hevdes at det er vanskelig å argumentere for at børskursene ikke reflekterer et faktisk og varig verdifall. Børsmarkedet, og kanskje spesielt markedet for internettselskaper og andre teknologiselskaper, er imidlertid ikke effektivt i økonomisk forstand og preges også av andre faktorer enn den reelle økonomiske utviklingen. Flere selskaper har inntjening i tråd med prognoser, men rammes likevel av det generelle børsfallet, og det er i slike tilfeller ofte ikke grunnlaget for å gjennomføre nedskrivninger. Uansett, utviklingen vil nødvendiggjøre en konkret vurdering av nedskrivningsbehovet, forteller Kvifte.

Kvifte vil ikke kommentere goodwillpostene hos enkeltselskaper.

Les mer om:
;