BEDRIFTSTEKNOLOGI

Robert Hercz: - Hvem lyver? Les og døm selv!

Piggdekk-debatten raser videre mellom Teletopia og Telenor. Teletopia-sjef Robert Hercz svarer i dette leserinnlegget på anklagene fra Telenors konsernadvokat Arne Moland om at Hercz har forklart seg usant til namsretten. - Spørsmålet er om Telenor snakker sant i hele tatt, mener Hercz. Her følger innlegget i sin helhet:

Robert Hercz
17. des. 1999 - 15:01

Det er et faktum at advokat Arne Moland representerer Telenor, og at hans "leserbrev" etter alt å dømme er klarert med Telenors konsernledelse. Telenors siste utspill, nå i form av et "leserinnlegg" til DIGI.NO, der Telenor hevder at "Rober Hercz lyver", må derfor ansees å være et formelt og offisielt utspill i saken "Teletopia vs. Telenor".

For at leseren skal få anledning til å gjøre seg opp en mening om hvem som egentlig taler sant i denne saken, har Teletopia lagt ut de dokumentene det refereres til nedenfor, som nedlastbare JPG-filer.

La oss da se på hva Telenor skriver, og hva som egentlig er sakens faktum:

"Telenor Mobil la da til grunn at selskapet ikke hadde mulighet til å åpne for trafikk til Teletopias avgiftstelefoner. Bakgrunnen for dette var at Telenor Mobil la til grunn at tjenestene skulle realiseres i form av engangstaksering (identisk med slik taksering som benyttes ved "givertelefoner" til fordel for humanitære organisasjoner). Telenor Mobil har ikke implementert funksjonalitet i sitt nett som kan håndtere engangstaksering. At piggdekkavgift skulle takseres i form av engangstaksering følger av Samferdselsdepartementets dispensasjonsvedtak som tillot innkreving av piggdekkavgift over telefonregningen."

"Telenor Mobil meddelte retten at selskapet manglet støttesystemer som kan håndtere engangstaksering."

Telenor Mobil har siden 20. mai 1999 fakturert anrop til Utenlandsopplysningen 181 med startavgift kr. 6,- etterfulgt av minuttavgift (se Telenors egne sider ). Telenor Mobil har i helsides annonser i alle riksmedia varslet at de den 1. februar 2000 skal innføre startavgift og etterfølgende minuttaksering på samtlige anrop. Tidl. Adm. dir. i Telenor Mobil Stig Herbern uttalte til DIGI.NO 24.11.99 at "denne prisstrukturen har vi jobbet med i flere år".

De teletorgnummerene som benyttes til piggdekktelefonen, 820 40 225 og 820 41 250, baserer seg nettopp på høy engangstaksering (startavgift) etterfulgt av minuttaksering (se Telenors prisliste).

I forbindelse med denne saken, innhentet også Teletopia en uavhengig konsulentrapport fra Teleplan AS, et av verdens ledende konsulentselskap innen nettopp teleteknikk. I rapporten, som ble fremlagt for Retten, konkluderer Teleplan med følgende:

Telefonnettet vil oppfatte samtaler til Teletopias tjeneste som en hvilken som helst annen samtale mellom abonnenter (se JPG-fil). Dette vil således ikke kunne være noen tekniske begrensninger i Telenor Mobil sitt nett m.h.p. å håndtere samtaler i forbindelse med tjenesten.
Teleplan vurderer det derfor slik at der ikke ligger noen tekniske hindringer i veien for at Telenor Mobil skal kunne håndtere samtaler til Teletopias teletorgtjeneste for innkreving av piggdekkavgift i mobiltelefonnettet.


Telenors tekniske argumentasjon er dessuten kommentert i dommen fra Oslo Namsrett:

[Etter det som er kommet frem i retten, er det] "på det rene at Telenor Mobil AS ikke ville hatt eller vil ha tekniske vanskeligheter med å gi sine abonnenter tilgang til tjenesten slik tjenesten var utformet da den ble satt i drift. Tjenesten var da basert på en kombinasjon av engangstaksering og tidstaksering."

I sitt leserinnlegg, skriver Telenors konsernadvokat videre:

"Teletopia forandret deretter hele konseptet ved å introdusere et helt nytt konsept for taksering. I stedet for engangstaksering baserte Teletopia seg på ordinær tidstaksering, som benyttes ved vanlige teletorgtjenester. Telenor Mobil ble først kjent med dette under den muntlige forhandling i namsretten i forrige uke. "

Også dette er faktisk feil. Alle som ringer 820 40 225 fra Telenors fastnett, NetCom GSM og andre operatører, vil oppleve at samtalen takseres med startavgift kr. 25,- etterfulgt av minuttaksering.

"Med til historien hører at Samferdselsdepartementet, dagen før rettsmøtet, fattet et nytt vedtak der Teletopia i motsetning til forrige vedtak ble gitt anledning til å benytte tidstaksering."

Heller ikke dette er riktig. Av dokumentene som Telenor allerede hadde sendt til namsretten, visste Teletopia at Telenor ville vektlegge de tekniske løsningene. Telenor hevdet til og med at teletorgtjenester er ulovlige i henhold til finansieringsloven. Teletopia sendte derfor en telefaks til Samferdselsdepartementet:

"Det vises til den dispensasjon fra Teletorgforskriften som Samferdselsdepartementet ga Statens Vegvesens i brev av 26.08.99, samt senere telefonsamtaler omkring både teknisk og praktisk realisering av tjenesten."

"For ordens skyld ber vi Samferdselsdepartementet vurdere om den valgte løsningen kan ansees å falle innenfor rammene av de dispensasjoner m.v. som er gitt Statens Vegvesen i sakens anledning.

Som Samferdselsdepartementet vil være kjent med fra media, har Telenor Mobil av ulike årsaker stanset tilgangen til tjenesten for sine abonnenter. Oslo Namsrett har allerede pålagt Telenor Mobil å åpne tilgang til tjenesten, men Telenor Mobil har motsatt seg dette.

Det er innkalt til muntlige forhandlinger i Oslo Namsrett i morgen 08.12.99, og det vil være viktig for saken at Samferdselsdepartementets formelle vurdering av ovennevnte kommer oss i hende i tide til dette."

Samferdselsdepartementet svarte i telefaks kun noen få timer senere, og skrev bl.a.:


"Med bakgrunn i mottatt dokumentasjon, vurderer departementet at tjenestetilbudet er utformet i tråd med dispensasjonen som er gitt."

Denne telefaksen, som er den Telenor viser til, er intet vedtak, men kun en bekreftelse på at alt er i orden. Telefaksen inneholder da heller intet som skulle gi Teletopia "anledning til å benytte tidstaksering". Telenors advokat gir dermed en fullstendig uriktig gjengivelse av Samferdselsdepartementets brev.

I telenettene er det slik at det er teleoperatøren det ringes fra som har ansvaret for rett takseringen av samtalen. For Telenors Mobils abonnenter, har Teletopia har derfor ingen teknisk mulighet til "å introdusere et helt nytt konsept for taksering". Ingen teleoperatør har teknisk mulighet til å endre pris hos andre teleoperatører på et operativt telefonnummer, fra å bli taksert med startavgift + minuttpris, til kun å benytte tidstaksering.

Telenor skriver videre:

"Paradoksalt nok er det Teletopias administrerende direktør, Robert Hercz, som har forklart seg usant til namsretten. Hercz forklarte i retten at Teletopia var fullstendig ukjent med at Telenor Mobil ikke ønsker å fakturere for varer og offentlige avgifter over telefonregningen og at Teletopia ble først kjent med dette i desember."

Heller ikke dette er korrekt. I partsforklaringen i retten fortalte undertegnede under ed om de samtalene vi har hatt med Telenor Mobil i oktober måned, og at vi da fikk vite at vår konkurrent Telenor Link i sitt anbud ikke ville tilby tilgang til Telenor sin teletorgtjeneste fra mobiltelefon fordi Telenor Mobil heller ønsket å tilby sin alternative betalingstjeneste "MobilHandel".

Dette har da også namsretten faktisk lagt til grunn, og det er nettopp dette retten vektlegger når den skriver at:

"Forut for anbudsfristens utløp, tidlig i oktober 1999, tok styreformann og adm.dir. i Teletopia AS, Robert Hercz, kontakt med Telenor Mobil AS i anledning anbudskonkurransen. Gjennom denne kontakten fikk Hercz vite at Telenor Mobil AS hadde prinsipielle innvendinger mot å tilby sine abonnenter tilgang til engangstakserte teletorgtjenester."

(Telenor MobilHandel er et system der mobilabonnenten må ha meldt inn sitt bankkort eller kredittkort til Telenor, og på forhånd ha undertegnet en autogiroavtale som gir Telenor anledning til å belaste kontoen. Også selger må ha direkte avtale med Telenor, slik at Telenor får en provisjon av hver eneste transaksjon: Systemet gir ingen plass for konkurrerende aktører).

Så sent som 6. desember, dvs. lenge etter at Teletopia hadde fått kontrakten om piggdekkavgiften, tok Telenor kontakt med Statens Vegvesen for å prøve å få direkteavtale med Vegdirektoratet om å kjøre piggdekkavgiften via Telenors MobilHandel-system (se kopi av brev), i stedet for via Teletopias teletorgtjeneste.

Telenor skriver videre i leserinnlegget:

"Namsretten baserte frifinnelsen av Telenor Mobil bl.a på at Teletopia i lang tid hadde visst om Telenor Mobils standpunkt i denne saken og at Teletopia kunne ha benyttet andre fora enn namsrettsapparatet til å få gjennomslag i denne saken. Dette viser tydelig at namsretten ikke festet lit til Hercz forklaring i retten."

Også dette er feil. Retten vektla nettopp det Teletopia sa, nemlig at vi visste at Telenor ikke ønsket tjenesten i sitt nett, fordi de heller ville profilere sitt alternative MobilHandel-konsept. Hadde ikke retten trodd på dette, ville dommen etter all formodning vært annerledes.

Som det fremgår av dommen, er Telenor slett ikke "frifunnet" fra kravet om at de må åpne for tjenesten. Retten har helt enkelt uttalt at Teletopia ikke har oppfylt de strengt formelle kravene som skal til for å kunne benytte namsretts-apparatet og kreve midlertidig forføyning i saken (se utdrag fra byfogdens kjennelse). Når retten så måtte oppheve den første kjennelsen på grunn av en juridisk teknikalitet, blir det noe underlig å fremstille saken som at Teletopia har "tapt" og at "Telenor er frifunnet".

Telenors store problem i dette, er nettopp konkurransesituasjonen i telemarkedet. I motsetning til hva Telenor tydeligvis mener, er ikke situasjonen slik at Teletopia, NetCom, Tele2 eller andre konkurrerende operatører, behøver å spørre Telenor om tillatelse før vi iverksetter en ny tjeneste eller tegner en kontrakt med en ny kunde.

Eksempelvis vant Teletopia over Telenor i anbudskonkurransen om å håndtere teletjenestene i forbindelse informasjonen til flypassasjerer ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Teletopia har ikke spurt Telenor om tillatelse til å produsere flyinformasjonstjenesten. Hva ville skje dersom Telenor bestemmer seg for å stenge ned telefonnummer 815 50 250, fordi de heller vil profilere sin egen (og konkurrerende) flyinformasjonstjeneste?

Det som da gjenstår som helt klare og uomtvistelige faktum, er at Telenor har begått flere straffbare handlinger:

1. Telenor har stengt en operativ teletjeneste uten forutgående tillatelse fra Post- og teletilsynet (se telekommunikasjonsloven)
2. Telenor har unnlatt å følge rettens pålegg om å gjenåpne tilgangen til tjenestene.
3. Telenor har uttalt seg uriktig til både retten og post- og teletilsynet om de tekniske forholdene.Retten ser på det som alvorlig at Telenor Mobil AS, uten å foreta nærmere undersøkelser, unnlot å etterkomme rettens pålegg basert på en feilaktig oppfatning av at pålegget var umulig å etterkomme.


  • Snakker Telenor sant når de sier det er teknisk umulig å åpne for tjenesten?
  • Snakker Telenor sant når de sier at de ikke har muligheter for å taksere tjenesten med startavgift?
  • Snakker Telenor sant i det hele tatt?
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.