Rød Valgallianse om IT-politikk

1)

RV mener det er feil politikk å liberalisere og deregulere telekom-markedene i Norge. Teleområdet er viktig og må være underlagt samfunnsmessig kontroll både på innhold, utvikling og pris. RV stemte mot fristillinga av Televerket på grunn av at dette er for viktig til å overlate til markedet og - ikke minst - av distriktspolitiske hensyn.

2)

Det er foreløpig vanskelig å se konturene av "Det norske hus", og derfor er det vanskelig å svare fornuftig på spørsmålet slik det er stilt. Derimot er sammenhengen mellom IT og utdanning et viktig samfunnsspørsmål. I dag har kommunene dårlig råd. En av følgene av dette er at IT-tilbudet ved den enkelte skole blir tilfeldig. Dette får store virkninger for den utdanninga den enkelte elev får. RV er veldig bekymret for hva det kommer til å bety for samfunnsutviklinga at grunnlaget for IT-kunnskaper blir tilfeldig og generelt for svakt.

3)

Målstninga om "fri og åpen konkurranse" fører ofte til at store selskaper kjøper seg inn i eller "skviser" konkurrenter - og det fører igjen til tilnærmede monopolsituasjoner - og skjerpet internasjonal konkurranse. RV tror at internasjonal monopolkapitalisme dessverre vil få gode vilkår på teleområdet på kapitalismens premisser. Et EU-direktiv, som vil gjelde i Norge gjennom EØS-avtalen, vil forsterke denne faren på de ansattes bekostning.

4)

Telenor har hittil hatt både tung kompetanse, avansert teknologi og lave priser. Selskapet har vist stor vilje og evne til å kjøpe seg inn i andre bedrifter og få økt innflytelse. Men nedbemanning, utskillinger, sentralisering og kontinuerlige omorganiseringer har tæret hardt på de ansatte i basis Telenor. Frustrasjonen er stor. Med de ansatte "på laget" kan Telenor overleve. Å ha de ansatte med på laget forutsetter imidlertid at tilliten nedenfra i organisasjonen gjenopprettes og at respekten går begge veier.

5)

RV mener at aksjene i Telenor ikke skal selges. Tvertimot bør Telenor omgjøres fra "stats"aksjeselskap til en selskapsform som gir reell innsyns- og styringsmulighet for folket gjennom de folkevalgte. De ansatte og deres organisasjoner må gis reell innflytelse. RV foretrekker en forvaltningsmodell.

(Terje Kollbotn, faglig leder)

Dette mener de andre partiene:
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Fridemokratene
Høyre
Kristelig Folkeparti

Rød Valgallianse
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Til toppen