Rønbeck nedsetter miljøgruppe

Samferdselsdepartementet har besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede retningslinjer for hvordan miljømessige hensyn best kan ivaretas ved utbygging av mobilnett.

Samferdselsdepartementet har besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede retningslinjer for hvordan miljømessige hensyn best kan ivaretas ved utbygging av mobilnett.

Miljøkriger Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund uttalte til digi.no i vinter at alle sendestasjonene for mobiltelefoni som er satt opp over det ganske land de siste årene er "det største naturinngrepet siden krigen", og oppfordret landets kommuner om å legge press på Stortinget for å få vedtatt strengere konsesjonsregler for bygging av slike master.

Også i Stortingsproposisjon nummer 70 (Om avvikling av de resterende eneretter i telesektoren) som ble lagt fram i fjor høst, heter det at "(...) et samarbeid mellom myndigheter med ansvar for miljø-, plan- og bygningslov, samferdsel og mobiloperatører med sikte på å utarbeide standarder/anbefalinger for utbygging av mobilnett, kan være hensiktsmessig".

Nå følges de fagre ord opp med konkret handling: En arbeidsgruppe som skal fastsette miljømessige retningslinjer for mobilnettbyggere er vedtatt etablert. Gruppen vil bestå av representanter fra Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren, Post- og teletilsynet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og arbeidsdepartementet og Kulturdepartementet.

Dette kommer fram i Samferdselsdepartementets egne merknader i utkast til ny telelov, som ble sendt ut på høring denne uken.

Arbeidsgruppen, som ventes å avgi rapport til Samferdselsdepartementet iløpet av februar 1998, forutsettes å innhente informasjon og synspunkter fra tilbydere av mobilkommunikasjon og eventuelle andre gruppen mener vil kunne bidra i arbeidet. Miljøgruppens retningslinjer skal i utgangspunktet ta form av anbefalinger.

Disse anbefalingene skal rette seg mot kommunale og statlige myndigheter, tilbydere av telenett og teletjenester og utstyrsleverandører. Forhold som naturlig vil bli omfattet av miljøgruppens arbeid er deling av mobilmaster og annen infrastruktur, plassering av master og estetiske forbedringer i utforming av master og antenner.

Samferdselsdepartementet håper at anbefalingene fra gruppen vil gi myndighetene og nettutbyggerne en felles referanse å forholde seg til for hvordan miljømessige hensyn kan innpasses ved utbygging av mobilnett. "Samtidig vil dette kunne resultere i et bedre beslutningsunderlag og en mer forutberegnelig og effektiv saksbehandling", mener departementet.

Til toppen