BEDRIFTSTEKNOLOGI

Sammendrag

Nedenfor gjengir digi sammendraget i Mo-utvalgets 20-siders rapport om Telenors tekniske bistand til politiet ved telefonkontroll.

Øystein Kvistad
18. juni 1997 - 18:47

"...

Utvalgets hovedkonklusjon er at telefonkontroll (TK) av Telenor i det alt vesentlige utføres i henhold til lov- og forskriftsverket, og at personvernet for de mistenkte anses tilfredsstillende. Etter utvalgets oppfatning er hovedårsaken til dette at de medarbeidere Telenor har bemyndiget til å bistå politiet i dette arbeidet, er lojale og kvalifiserte, og at Telenor har en bedriftskultur med god korpsånd. Dette medvirker til at TK-tjenesten utføres diskret og korrekt, på tross av at dette arbeidet av mange arbeidere kan oppfattes som belastende med utrykning på ubekvemme tider, uten særlig godtgjørelse. (...)

Utvalget har imidlertid funnet tilfeller av at TK gjennomføres uten at det formelle grunnlaget er dokumentert for Telenors bemyndigede, og likeledes at etablerte TK tidvis ikke kobles ned når det formelle grunnlaget ikke lenger er til stede. I forhold til det totale antall TK dreier det seg om et fåtall tilfeller, og disse er i hovedsak konsentrert om bestemte steder. (...)

For å redusere risikoeksponeringen forbundet med TK, anbefaler utvalget forbedringer for så vidt gjelder gjelder tjenestens forankring i organisasjonen (...), kvalitetssikring i form av kontroll med tjenesten (...), kommunikasjon av gjeldende regelverk, opplæring og oppfølging av personalet (...), samt rapporteringsrutiner (...). Det kan også være behov for et mer formalisert samarbeid med politiet i disse sakene (...).

Utvalget anbefaler at Telenors interne bestemmelser oppdateres og utfylles når det gjelder selve utførelsen av oppdraget. Det må vurderes hvorvidt mer enn én person skal være involvert i det enkelte oppdrag (...), og det bør utarbeides en standard protokoll for TK (...). Det nye regelverk som skal utarbeides bør inneholde mer konkrete bestemmelser om utlevering av trafikkdata (...), om gjennomføringen av koblinger som går mellom regionene (...) og om hvorledes Telenors personale skal forholde seg til anmodninger om TK begrunnet i nødrett (...).

Den taushet som gjennomføringen av TK nødvendigvis må omgis med, har ført til at Telenors publikumskontakter i stor grad er ukjent med hvorledes de skal forholde seg når de får forespørsler som kan gjelde TK. Det må overveies å gi også disse delene av organisasjonen en generell orientering om TK, med klar instruks om hvilke instanser slike henvendelser skal formidles til (...).

Etter utvalgets oppfatning ligger den største risiko for uregelmessigheter i denne tjenesten hos Telenors egne ansatte. Dersom Telenors medarbeidere i egen interesse skulle ønske å kompromittere tjenesten, foreligger det mange muligheter for dette. Utvalget anbefaler at det foretas en risikoanalyse av tjenesten for at Telenor best mulig skal kunne styre denne risiko.
..."

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.