Selve siktelsen mot Johansen-familien

digi.no gjengir i denne artikkelen siktelsen mot Jon og Per Johansen i forbindelse med DVD-programmet DeCSS.

digi.no gjengir i denne artikkelen siktelsen mot Jon og Per Johansen i forbindelse med DVD-programmet DeCSS.

SIKTELSE

1. Johansen, Jon Lech
2. Johansen, Per Johan

siktes for overtredelse av

1. Straffeloven § 145 annet ledd, jf tredje og fjerde ledd, eventuelt jf § 49

for å ha brutt en beskyttelse eller på lignende måte uberettiget å ha skaffet seg adgang til data eller programutrustning som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske midler. Voldes skade ved erverv eller bruk av slik uberettiget kunnskap eller er forbrytelsen forøvet i hensikt å skaffe noen en uberettiget vinning, kan fengsel inntil 2 år anvendes.

Grunnlag er følgende handling eller medvirkning til dette:

I oktober-november 1999 knekket Jon Johansen kodebeskyttelsen satt til vern om rettighetene til Motion Pictures Assosciation (MPA), USA, for salg/distribusjon av DVD-filmer, og/eller gjorde den knekkede koden tilgjengelig for andre ved å inkorporere den i et program han kalte "Decompiled Content Scrambling System" (DeCSS) som han distribuerte på Internett på http://mmadb.no/hwplus/Software/DeCSS/decss.html, en web-side eid av faren Per Johansen. DVD-filmer er digitalt lagrede filmer som selges på DVD-plater og avspilles ved bruk av lisensierte DVD-spillere. Lyd/billedsignalene er beskyttet via krypteringssystemet "Content Scrambling System" (CSS), som utelukkende gir adgang til avspilling av filmen. Ved å utvikle DeCSS skaffet han seg og andre adgang til å kopiere filmene i strid med kodebeskyttelsen.

2. Åndsverkloven § 54, tredje jf første og annet ledd, jf §§ 1 og 2

For under særlig skjerpende forhold å ha overtredt eller medvirket til å overtre bestemmelser satt til vern om åndsverk, jf §§ 1 og 2, hvoretter filmverk anses som åndsverk, jf § 1 nr 5, og hvoretter rettighetshaveren har eneretten til å spre verket utenfor det private området, f eks ved å fremby eksemplar av det til salg, utleie eller utlån, eller på annen måte spre det eller vise det utenfor dette området, jf § 2. Overtredelsen anses begått under særlig skjerpende omstendigheter særlig pga den skade som er påført rettighetshaverne.

Grunnlag er følgende forhold eller medvirking til dette:

Ved å legge DeCSS på Internett som beskrevet i post 1 a, formidlet Jon og Per Johansen verktøy som gjorde det mulig for andre personer ulovlig å kopiere og spre DVD-filmer. Pr 8. november 1999 [hadde] det vært 5508 oppkall mot DeCSS-siden på internett.

ØKOKRIM statsadvokatembeter, 18. januar 2000
$SIGNATUR
Inger Marie Sunde
førstestatsadvokat

Siktelsen nedenfor er gjengitt av Jon Johansen. Han har korrelturlest den og satt inn ord Økokrim hadde glemt (markert med [ ] rundt ordene). digi.no har fjernet fødselsdatoer til de to tiltalte, samt adressen til deres bosted.
Til toppen