Sense-saken til Stortinget

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener vedtaket om å gi Sense tilgang til Telenor Mobils nett er en endring av norsk telepolitikk, og ber om at saken blir tatt opp i Stortinget.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener vedtaket om å gi Sense tilgang til Telenor Mobils nett er en endring av norsk telepolitikk, og ber om at saken blir tatt opp i Stortinget.

I et brev til samferdselsminister Odd Einar Dørum slår Karl Eirik Schjøtt-Pedersen fast at Sense-vedtaket i Post- og Teletilsynet medfører endringer i norsk telepolitikk og at saken følgelig bør opp i Stortinget dersom Regjeringen endrer det Schjøtt-Pedersen mener er dagens politikk.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann nevner ikke Sense-saken konkret i sitt brev, men omtaler saken ved formuleringen: "Det er den senere tid reist spørsmål om hvorvidt en mobiltelefonoperatør skal kunne få tilgang til en annen mobiltelefonoperatørs nett, uten at operatøren selv bygger ut eget nett."

Schjøtt-Pedersen åpner sitt brev til statsråden med å slå fast at de spørsmål som er reist rundt denne problemstillingen "synes å kunne innebære endring i gjeldende telepolitikk."

Blant spørsmålene Schjøtt-Pedersen trekker frem er hvorvidt slik tilgang innebærer en endring i forhold til de forutsetninger som lå til grunn for tidligere utbyggingsvedtak, og påpeker i den sammenheng at det er foretatt store investeringer som så langt ikke er tjent inn.

Videre slår Schjøtt-Pedersen fast at kapasitet og kvalitet i mobilnettene er en konkurransefaktor mellom operatørene og at dersom nye aktører gis tilgang til eksisterende aktørers nett, kan det reises spørsmål om et slik konkurranseelement svekkes, og om interessen for videre utbygging reduseres.

Schjøtt-Pedersen mener slik tilgang som det er snakk om vil redusere netteierenes mulighet til å styre trafikken i eget nett til tider hvor det er ledig kapasitet, og at det følgelig kan reises spørsmål om kapasiteten i det samlede nettet vil bli redusert.

I brevet knytter Schjøtt-Pedersen den aktuelle tilgangen fast til problemstillingen rundt landsdekkende tjenestetilbud og stiller spørsmål ved om tilgang til de eksisterende nettene for operatører uten egene nett vil svekke tilbudet i distriktene.

Til sist mener Schjøtt-Pedersen at dersom en operatør skal kunne bruke av en annen operatørs nett, vil det øke behovet for å utvide kapasiteten i nettet. Samtidig vil den nye operatøren i følge Schjøtt-Pedersen i prinsippet stå fritt til å skifte mobilnett. Dette mener Schjøtt-Pedersen medfører at det kan reises spørsmål om rimeligheten av at operatøren som eier nettet alene sitter med risiko knyttet til andre operatørers tilgang.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen karakteriserer disse spørsmålene som av grunnleggende prinsipiell og telepolitisk betydning, og mener det derfor er "rimelig at Stortinget får anledning til å drøfte dette før store endringer i norsk telepolitikk eventuelt gjennomføres".

Brevet avsluttes ved at Schjøtt-Pedersen ber om at "dersom Regjeringen vil endre gjeldende telepolitikk så [må] spørsmålet legges frem for Stortinget før endringer gjøres."

Til toppen