- Sjefen kan gå inn og sjekke PC-en din

Høyesterett avviste anke, og dermed er det klart at arbeidsgiveren kan sjekke jobb-PC-en din.

Høyesterett avviste anken, og slår dermed fast at arbeidsgiver kan granske en ansatts jobb-PC ved mistanke om uregelmessig fravær.
Høyesterett avviste anken, og slår dermed fast at arbeidsgiver kan granske en ansatts jobb-PC ved mistanke om uregelmessig fravær.

Høyesterett avviste anke, og dermed er det klart at arbeidsgiveren kan sjekke jobb-PC-en din.

I 2007 vant en arbeidsgiver en rettsak mot en arbeidstager mye takket være bevis som ble hentet ut fra arbeidstagerens PC.

Saken gjaldt en kvinnelig kontorsjef i et lite selskap. Hun hadde økonomiansvaret i selskapet, og det ble en arbeidskonflikt etter mistanker om at hun ikke hadde trukket seg selv i lønn for deler av perioden hun tok ut ferie.

Den ansatte nektet, og arbeidsgiveren ga IBAS i oppdrag å sjekke hennes PC for å sjekke når hun faktisk hadde vært til stede på jobb. Kontorsjefen svarte med å saksøke sjefen for mobbing.

Arbeidsgiveren hevdet at jobben IBAS gjorde ble utført på en ryddig måte:

IBAS-rapporten ble innhentet som følge av at [arbeidstager] og hennes advokat krevde at arbeiodsgiver dokumenterte sin påstand om uberettiget fravær. Formålet med oppdraget var å foreta en kontroll som så langt som så nær opp til stempling som mulig. I overenstemmelse med oppdraget fra [arbeidsgiver] ble undersøkelsene begrenset til å kontrollere tidspunkt for på- og avlogging.

Lagmannsretten la vekt på at IBAS ikke undersøkte innholdet på datamaskinen, men at de forholdt seg til datostemplingen på aktuelle Windows-filer.

IBAS utarbeidet oversiktsliste over tidsregistreringer på PC'en som var tilgjengelige i filsystemet. På grunnlag av dette laget arbeidsgiveren en oversikt over hvilke arbeidsdager [arbeidstager] ikke var registrert i bruk. Ytterligere ble det laget oppstillinger over hvilke dager man mente at arbeidstiden maksimalt hadde vært fem timer, og dager arbeidstiden hadde vart utover 7,5 timer. På grunnlag av disse oppstillingene la arbeidsgiver til grunn at [arbeidstager] hadde vært fraværende mange dager, særlig i første halvår. Som en foreløpig konklusjon ble det hevdet at hun hadde hatt samlet fravær tilsvarende 76 dager i 2005.

Arbeidstageren på sin side la frem oversikter over passeringer av bomstasjonen for Oslofjordtunnelen og bomringen i Oslo for å dokumentere at hun hadde reist på jobben også på de dagene IBAS-rapporten slo fast at maskinen ikke hadde vært benyttet.

Lagmannsretten valgte å legge vekt på at hun i sin stilling som kontorsjef med ansvar for økonomien, brukte PC-en hver dag i sin jobb. De festet derfor mer lit til IBAS-rapporten enn til utskriftene fra bomringen, selv om de påpekte at det var svakheter heftet ved å bruke datostemplinger i filsystemet på Windows.

Arbeidsgiveren vant i lagmannsretten, men arbeidstageren anket videre til høyesterett. De avviste anken den 12. september, og dermed blir saken stående.

- Det er dermed rettskraftig avgjort at sjefen kan gå inn og sjekke PCn din for å se når du har vært på jobb, skriver Nicolay Skarning, advokat og partner iBull & Co Advokatfirma, i en epost til digi.no.

Skarning representerte arbeidsgiveren i saken. Han mener konklusjonen er riktig, og påpeker at det var snakk om en svært begrenset gjennomgang på et verktøy som tilhører bedriften.

- PC'en er et arbeidsverkstøy eid av arbeidsgiver. Her begrenset arbeidsgiver seg til bare å se på tilstedeværelse på jobb, og det ligger innenfor arbeidsgiver styringsrett, sier Skarning.

    Les også:

Til toppen