Skjev vekst i Atea

Illevarslende utvikling i Norge.

Skjev vekst i Atea
Svein Sønsteby ble nylig utnevnt til konserndirektør i Atea etter Claus Hougesen. Bilde: Per Ervland

Atea økte driftsinntektene i fjerde kvartal 2013 med 8,3 prosent til 6,85 milliarder kroner, sammenliknet med fjerde kvartal 2012.

Salget av maskinvare økte med 9,2 prosent til 3,89 milliarder kroner. I kvartalsrapporten heter det at skjer på tross av et marked i nedgang, der etterspørselen etter servere og pc-er har gått ned, bare delvis kompensert for av økt investering i smarttelefoner, nettbrett og nettverksprodukter.

Ateas programvareinntekter økte med 3,4 prosent til 1,55 milliarder kroner. Tjenesteinntektene økte med 11,4 prosent til 1,40 milliarder kroner.

Ebitda før før opsjonskostnader, oppkjøpskostnader og restrukturering er opp 3,4 prosent til 361 millioner kroner. Analytiker Markus Bjerke i Arctic Securities peker i et notat på at dersom man korrigerer for kvartalets innsparing på 29 millioner kroner i pensjonskostnader i Norge – overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning – havner Ebitda på 332 millioner kroner, et fall på 4,9 prosent, og i tråd med det Bjerke hadde ventet. Veksten i omsetningen har altså ikke gitt bedre inntjening.

I kvartalet bokfører Atea ekstraordinære utgifter på 76,5 millioner kroner til restrukturering, 5,0 millioner kroner til opsjonskostnader, og 3,9 millioner kroner til oppkjøpskostnader. Lar man pensjonsgevinsten stå, og tar med disse kostnadene, får man en Ebitda på 275 millioner kroner, ned 20,5 prosent fra fjerde kvartal 2012 på 346 millioner kroner.

Driftsresultatet etter avskrivninger og amortisering (Ebit) er ned 39,7 prosent til 162,3 millioner kroner. Resultat før skatt for videreført virksomhet er ned 42,5 prosent til 149 millioner kroner.

Restruktureringen – nedbemanningen – og andre sparetiltak gjør at Atea går inn i 2014 med et vesentlig redusert utgiftsnivå.

Det går fram av kvartalsrapporten at tiltakene gjennomført i fjerde kvartal 2013 ventes å redusere utgiftene i 2014 med 280 millioner kroner.

Nedbemanningen i Norge på 124 årsverk bidrar til å spare 75 millioner kroner. I Sverge er staben redusert med 65 årsverk. Det bidrar til 46 millioner kroner i sparte utgifter. I Danmark er de tilsvarende tallene 114 årsverk og 77 millioner kroner. Ulike tiltak i Finland reduserer det årlige utgiftsnivået med 17 millioner kroner.

I Norge økte driftsinntektene med 8,3 prosent til 2,08 milliarder kroner, i tråd med konsernet som helhet. Økningen er svært skjevt fordelt: Maskinvare økte med 14 prosent. Programvare var opp 1 prosent og tjenester var ned 1 prosent.

Virksomheten i Norge øker altså kraftig der marginene er aller tynnest, og mens det øvrige Atea øker tjenesteomsetningen med 11,4 prosent, presterer Atea Norge et fall. Dette er illevarslende, særlig med tanke på KPMGs analyse av det nordiske IT-markedet med dens Skumle tall for norsk IT-bransje.

Ateas norske Ebitda er 118 millioner kroner: Korrigert for pensjonsposten er den 89 millioner kroner. Det er 9 prosent lavere enn det Arctic Securities hadde sett for seg, og 16 prosent lavere enn snittet av norske analytikeres prognose. Forklaringen er nettopp det lave produktmarginet på 12,3 prosent, mot 13,7 prosent for et år siden, som følge av at omsetningsøkningen er konsentrert om maskinvare.

Ateas resultater i Sverige var som ventet, og i Danmark noe sterkere enn ventet.

Les mer om: