Skremmende mørketall

En mørketallsundersøkelse foretatt i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd viser at finansnæringen er mest utsatt for datakriminalitet. 8 av de 13 finansinstitusjonenen som svarte på spørreundersøkelsen har blitt utsatt for datakriminalitet i løpet av de tre siste årene. Bare én av bedriftene har meldt anmeldt forholdene.

En mørketallsundersøkelse foretatt i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd viser at finansnæringen er mest utsatt for datakriminalitet. 8 av de 13 finansinstitusjonenen som svarte på spørreundersøkelsen har blitt utsatt for datakriminalitet i løpet av de tre siste årene. Bare én av bedriftene har meldt anmeldt forholdene.

Blant landets ulike næringer, er det finansbedriftene som sliter mest med datakriminalitet, avslører en ny mørketallsundersøkelsen. Undersøkelsen, som er foretatt i regi av næringslivets sikkerhetsråd, konkluderer også med at finansbedriftene er langt mindre flinke til å anmelde forholdene enn andre bedrifter.

- Åtte av de tretten finansbedriftene som svarte på spørreskjemaet, kunne fortelle om datakriminalitet. Likevel var det bare én av disse som hadde anmeldt forholdet, sier lederen for arbeidet med mørketallsrapporten, Arve Tjåland.

Tjåland har jobbet i langt tid med undersøkelsen, og han sendte ut 1.000 spørreskjemaer til et representativt utvalg norske bedrifter i forkant av undersøkelsen. Undersøkelsen blir foretatt for tredje gang, og denne gangen er det perioden fra 1993 til 1996 som har vært undersøkt. For Tjåland har arbeidet denne gangen vært vanskeligere enn tidligere ettersom både svarprosenten og kvaliteten på svarene har vært noe dårligere enn tidligere.

- Det var 42 prosent av de vel 1000 spørreskjemaene vi sendte ut som ble besvart. Dette er noe dårligere enn den forrige undersøkelsen, men forringet kvalitet på svarene er likevel den største svakheten, sier Tjåland og forklarer at bedriftene i langt mindre grad enn tidligere har vært villige til å fortelle om de økonomiske konsekvenser av datakriminaliteten.

- Det virker som om bedriftene er livredde for å gå ut med sensitiv informasjon, til tross for at dette er en anonym undersøkelse. Redsel for negativ PR er nok også noe av årsaken til at finansbedriftene ikke har anmeldt de forholdene som er avdekket i denne undersøkelsen, sier Tjåland.

En annen undersøkelse, foretatt av økokrim, la fram en oversikt over anmeldte forhold knyttet til datakriminalitet som er rapportert ved landets politikamre. Undersøkelsen var basert på spørreskjemaer som ble sendt ut til samtlige politikamre i landet. Desverre unnlot blant annet Oslo politikammer å svare på undersøkelsen, noe som svekket datagrunnlaget betraktelig.

- Vi har likevel klart å avdekke endel tendenser. Blant annet er det klart at foruten direkte tyveri av datautstyr, er det databedrageri som øker mest, sier Økokrims Sverre Lilleng, som har ledet arbeidet med undersøkelsen.

Det fremgår dessuten av undersøkelsen at antall anmeldte forhold økte kraftig i 96.

Til toppen