Slår tilbake mot kritikken fra KS

Difi er trygge på at konkurranse om digital postkasse er riktig beslutning.

Slår tilbake mot kritikken fra KS
Bilde: Marius Jørgenrud

Kommuneorganisasjonen KS har kommet med et høringssvar til fornyingsdepartementet, som digi.no skrev i går, hvor organisasjonen gir klart uttrykk for at den er imot en åpen konkurranse om levering av digitale dokumenter fra det offentlige til innbyggerne i Norge.

Det er direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) som i fjor gikk inn for at det skulle være konkurranse markedet for digitale meldinger fra det offentlige. Digi.no bedt Hans Christian Holte, direktør i Difi, om en kommentar.

– Difi er kjent med KS’ høringsuttalelse til FAD om foreslåtte endringer i forvaltningsloven og synspunktene om digital postkasse som fremkommer der, forteller Holte i en e-post.

– Difi har god dialog med KS og KommIT, og er fornøyd med at de nå er med og kan representere kommunesektorens synspunkter i Skate. Vi har løpende dialog og jevnlige møter med KommIT om både digital postkasse og SvarUT, og jobber sammen for å oppnå digitalisering av offentlig sektor.

KS mener at det er en rekke forhold Difi ikke har utredet godt nok, både i forhold til sikkerhet og til pris. Hva er deres kommentarer til det?

– Difi står inne for innholdet i Difi-rapport 2012.10 «Sikker digital post fra det offentlige», og mener det er et tilstrekkelig og godt beslutningsunderlag. Men vi vil samtidig peke på at selve beslutningen om bruk av kommersielle postkasser er tatt av fornyingsministeren. Difi har i 2013 fått i oppdrag fra regjeringen å realisere en løsning for digital post til innbyggerne basert på konseptet om valg mellom kommersielle tilbydere.

– Utredningen har selvfølgelig en grad av usikkerhet. Det er for eksempel vanskelig å utrede nøyaktig pris for en slik løsning. Den eneste sikre måten å finne ut hva det koster er å gjøre det vi gjør nå: skrive en kravspesifikasjon, og la markedet konkurrere om å gi det beste tilbudet. Men vi har gjort estimater basert på den kunnskapen vi satt på.

Har dere, forut for høringssvaret fra KS, vært i kontakt med dem? Har de tidligere ytret dette standpunktet de nå har inntatt til dere?

– Vi har hatt kontakt med KS i prosessen og Bergen kommune deltar i referansegruppen. Vi har derfor vært klar over at kommunesektoren har hatt spørsmål og innspill til løsningen. Etter at KommIT ble etablert har vi nå god dialog med dem.

Hvor avgjørende er det at kommunene «spiller på lag» med Difi sitt arbeidet på dette feltet?

– Det er viktig for oss å ha med kommunene. For innbyggeren vil det oppleves lite brukerorientert om de får posten i mange forskjellige løsninger. Regjeringens strategi, som formulert i digitaliseringsprogrammet, er at det skal være én postkasse for post fra det offentlige, skriver Holte.

Han legger til at det er regjeringen har besluttet at løsninger i markedet skal benyttes for å distribuere digital post trygt og sikkert fra forvaltningen til innbyggerne.

Trygge

– Vi er trygge på at dette er en riktig beslutning som vil gi fortgang i digitaliseringen av offentlig sektor, skriver Holte.

– Vi vil med en konkurranse i markedet forholdsvis raskt – tentativt første halvår 2014 – få på plass en løsning som hele offentlig sektor enkelt kan ta i bruk for å sende post som i dag går på papir, digitalt.

Høring

Ifølge Holte utarbeider Difi nå kravspesifikasjon for denne konkurransen og har sendt utkast til funksjonelle krav på høring.

– Vi imøteser innspill fra både KS og andre, slik at vi får et best mulig grunnlag for den videre prosessen.

– De offentlige virksomhetene vil forholde seg kun til den såkalte meldingsformidleren, som sørger for at posten blir sendt til den digitale postkassen hver innbygger har valgt. Markedsaktørene vil konkurrere om at innbyggerne velger å bruke deres postkasse, noe som vil gi fokus på brukervennlighet og interessante tilleggstjenester, skriver Difi-direktøren.

Altinn

Han opplyser at det foreløpig ikke er besluttet om meldingsformidleren skal etableres av det offentlige eller kjøpes i markedet, og at gjenbruk og videreutvikling av etablert funksjonalitet i Altinn er ett av alternativene som vurderes.

– For at en markedsløsning for digital postkasse skal få en avtale med det offentlige, må den tilfredsstille strenge krav til sikkerhet. Postkassen vil kun disponeres av innbyggeren, og ingen andre vil ha innsyn. De offentlige virksomhetenes forpliktelser når det gjelder forsvarlig saksbehandling, arkivering osv., endres ikke, skriver Holte.

Han avslutter med å fortelle at det også vil være avgjørende at markedsaktørene tilbyr sine tjenester til konkurransedyktig pris.

    Les også:

Les mer om: