Snart blir kartdata og NRK-innhold gratis

Et EU-direktiv baner veien for at all offentlig informasjon i Europa blir gratis.

Statens Kartverk og Meteorologisk Institutt er blant de offentlige aktørene som har tatt seg godt betalt for kartdata og statistikker.

Dette blir det snart slutt på med det nye EU-direktivet som ble vedtatt i fjor og som Norge har besluttet å følge.

Alt av såkalt miljøinformasjon som vær, vannstand, luft og oversikt over naturressurser skal være gratis tilgengelige offentlige dataressurser. I tillegg skal også innhold til kulturprodukter som film, museumsamlinger, arkiver, radio, musikk og bøker blir gratis.

Det såkalte PSI-direktivet – eller viderebruksdirektivet på norsk – slår fast at offentlig informasjon skal være gratis eller basert på marginalkostnader for produksjon av informasjonen.

Direktivet innebærer også at nasjonal lovgivning må tilpasses. 9. mars i år vedtok Stortinget en endring av offentlighetsloven, som gir grunnlag for enklere og rimeligere tilgang til offentlig eid innhold.

– Tilgangen til informasjon skal være transparent og ikke-diskriminerende, for å sikre gjenbruk og videreforedling av informasjon, forteller Gjermund Lanestedt i eContentplus til digi.no. Han er den nasjonale kontakten mot EU for tilgjengeliggjøring av norsk offentlig digitalt innhold.

En av oppgavene til Lanestedt skal være å hjelpe kommersielle aktører som i dag kan ha problemer med å lage tjenester ut fra vanskelig tilgjengelig og kostbar offentlig data. Når data blir gratis og digitalisert, blir det lettere for disse aktørene å skape andre verdiøkende tjenester som de kan søke EU om støtte til å utvikle.

– Generelt er denne type informasjon underutnyttet i Europa. I USA er man tradisjonelt langt flinkere til å legge til rette for privat verdiskapning på basis av offentlig tilgjengelig informasjon, framholder Lanestedt.

Han mener Norge likevel har kommet langt i digitalisering- og tilgjengeliggjøring av offentlig data allerede, og nevner Nasjonalbiblioteket som et godt eksempel.

Flere titalls tusen fotografier, filmer og dokumenter er allerede digitalisert. Men det er fortsatt mye som gjenstår i forhold til at alt skal digitaliseres og tagges for å gjøre det gjenfinnbart. I tillegg må det avklares regler for rettighetsforvaltning og hva som er av privat innhold.

En av oppgavene med det nye EU-direktivet blir å finne felles standard for metadata og søkemotor land imellom for at all informasjon skal være lett tilgjengelig.

EU-direktivet må uansett tilpasses medlemslandenes lovverk og nasjonale ressurser, og skal evalueres i 2008.

Lanestedt nevner Forsvaret og Telenor som store aktører som er avhengig av offentlig data for igjen å utvikle verdiøkende tjenester mot næringsliv eller privatpersoner.

Tap av inntekter for for eksempel Statens Kartverk skal ifølge Lanestedt allerede i årets statsbudsjett være delvis kompensert av Staten.

Under EUs innholdsprogram eContentplus etableres nå et nettverk – ePSIPlus – av aktører som skal bidra til en harmonisert implementering av PSI-direktivet i deltakerlandene, dele kunnskap og erfaringer, identifisere utfordringer og bidra til felles løsninger.

I Norge er det Fornyings- og administrasjonsdepartementet som deltar i nettverket, som ansvarlig departement for overvåking av den norske implementeringen av direktivet.

Innholde ble allerede presentert av tidligere moderniseringsminister Morten Andreas Meyer i den nye eNorge-planen i fjor sommer. Et av de viktigste punktene i planen var nettopp prising av offentlige data som kartinformasjon og statistikk og innhold av kulturprodukter.

Til toppen