- Søk blir ikke lenger bedre

Google i 2008 ser ut som Lycos fra 1994. Søketeknologien har blitt en flaskehals og må fornyes.

- Søk blir ikke lenger bedre

Google i 2008 ser ut som Lycos fra 1994. Søketeknologien har blitt en flaskehals og må fornyes.

Analyseselskapet Gartner har i høst signalisert at den teknologiske utviklingen innen søk har kommet på etterskudd.

Dette kan enkelt anskueliggjøres gjennom en svært enkel observasjon: I 2008 presenterer Google sine søketreff på samme måte som salige Lycos gjorde det i 1994, det vil si som lenkeliste over de første «relevante treff», med tittel og utdrag fra dokumentet.

Det er selvfølgelig en viss grad av usaklighet i dette. Algoritmene for å finne og rangere treffene har åpenbart blitt bedre. Men kriteriene er skjult for brukeren. Og alternative grensesnitt for å effektivisere arbeidet med å finne fram til det som er relevant for brukeren, er fortsatt i hovedsak på forsøksstadiet.

Gartner peker på at dette svekker bedrifters effektivitet og koster hele samfunnet dyrt.

Hva skjer når man ikke har evnen til å avdekke kritiske likheter eller mønstre når disse fordeler seg på heterogene datasett?

Man oppdager ikke terrorister.

Man lar kriminelle erfare at de kan herje vilt, bare de holder seg til atskilte datadomener, fordi grensene mellom disse er mer lukket enn riksgrensene.

Bedrifter oppdager ikke markedstrender i tide, selv om det i ettertid viser seg at sporene fantes i deres egne informasjonskilder. Kildene var bare for strengt oppdelt i båser som salg, tjenester, utvikling og så videre.

En undersøkelse som Gartner gjennomførte i våres blant 500 bedrifter med fra 500 ansatte og oppover, viser at bedriftssøk oppfattes som frustrerende, tidkrevende og ineffektivt.

Ansatte i slike bedrifter, som sitter ved pc-en i minst 32 timer i uken, oppgir søk som den fjerde mest tidkrevende dataoppgaven.

Søk etter informasjon tar fem timer i uken, mot i underkant av ti timer for kreativt eller analytisk arbeid, i overkant av seks timer for å kommunisere eller dele informasjon, og fem timer for rutinemessig drift av maskinen.

Søkeoppgavene er skjevt fordelt. Rundt 30 prosent søker høyst én time per uke. Nesten like mange, 26 prosent, søker i minst fem timer hver uke. Disse ville kunne være langt mer kreative og analytiske, for ikke å si verdiskapende, dersom de hadde kunnet redusere tiden de brukte på søk.

Frustrasjonen kom fram da respondentene skulle ta stilling til påstanden «Det er vanskelig og tidkrevende å finne informasjonen jeg trenger for å gjøre jobben min». 50 prosent sa seg «enig» eller «sterkt enig», mens 23 prosent tok ikke stilling. Med andre ord: Bare 27 prosent var fornøyde.

Dette er bakgrunnen til at Gartner, ved analytiker Mick MacComascaigh, trekker denne slutningen: «Søk blir ikke lenger bedre. De eneste måtene å fikse dette på er ved ”federation” og ”conversation”».

Disse to begrepene er allerede i bruk innen søkemiljøet, uten at det finnes noen åpenbare norske ord for dem.

«Federation» innebærer ikke bare at søkeresultatet som vises brukeren, er hentet fra flere kilder, men også at det er en bevisst tankegang bak måten treffene presenteres.

Den enkleste metoden er selvfølgelig å presentere én treffliste per kilde, for eksempel internt kundeverktøy, økonomisystem, intranett-dokumenter og allmenne Internett-søk.

MacComascaigh mener «federation» – kan vi skrive «forente søk»? – blir et stadig mer synlig behov, etter hvert som bedrifter oppdager at de vil tjene på å gjøre mer av sine informasjonssamlinger søkbare.

Dette poenget følger av Gartners undersøkelse om søk i bedrifter: Over 70 prosent av bedriftene anvender minst to ulike søketeknologier allerede, selv om bare 31 prosent har gjort mer enn 50 prosent av sin informasjon søkbar. Teknologi for forente søk vil bidra til å øke andelen av bedriftsinformasjon som kan gjøres søkbar. Det vil også senke terskelen for å gi tilgang til nye kilder.

Behovet for forente søk kan ikke dekkes av det som er tilgjengelig av teknologi på markedet i dag, mener Gartner. Det vil påvirke utviklingen ved å gjøre leverandørene mer tilbøyelige til å lage løsninger som kan samspille med andre. Det åpner også nisjer for små leverandører som kan spesialisere seg på forente søk. Gartner tror ikke at noen av de store aktørene vil være i stand til å kapre en vesentlig del av dette markedet i løpet av de kommende fem årene. Det stiller krav til bedrifter som ønsker å oppnå større effektivitet i sine ansattes søkevirksomhet. Per i dag advarer Gartner at forente søk er kritisk for effektive søk i en bedrift, samtidig som det er teknologisk og teknisk krevende.

Den andre store utfordringen innen bedriftssøk, ifølge Gartner, er «conversation». Valget av terminologi gjenspeiler at man ikke lenger kan leve med den type forfining av søk som dagens teknologi krever, og at den må erstattes, eller suppleres, gjennom et samspill med brukeren.

Et passende norsk ordvalg for «conversation» i denne sammenhengen kan være «søkedialog».

Den grunnleggende ideen er at søketeknologien skal bearbeide treffene og framstille dem tematisk, slik at brukeren kan velge det eller de temaene som virker mest relevante. Hvert valg gir en forskjellig treffliste.

Å framstille dette på en givende og oversiktlig måte er fortsatt ikke løst, selv om mange arbeider med det. En av dem som ser ut til å ha kommet forholdsvis langt, er Groxis. Et skjema hentet fra nettstedet grokker.com pyntet en av slidene i MacComascaighs presentasjon. Den liknet på denne:

Her er det søkt på Internett etter dokumenter som inneholder begge ordene «search» og «visualization». Kartet prøver å formidle et inntrykk av hvordan treffene fordeler seg på ulike temaer, og hvordan disse temaene igjen er delt i undertemaer – se hvordan «information visualization» dukker opp som undertema under «data visualization» samtidig som det er et eget tema med en egen inndeling. Lar man musmarkøren peke direkte på et av de hvite ikonene i en blå eller en grønn skive – de representerer dokumenter – får man et poppvindu med dokumentets metadata.

Det ligger en god del automatisk semantisk analyse bak denne visningen, som man også kan få i «outline view» dersom man foretrekker det.

Merk at Groxis er tilgjengelig på det norske markedet gjennom sitt samarbeid med IntelliSearch.

Gartner anbefaler både brukere og leverandører å satse på søkedialoger som grunnleggende element i brukergrensesnittet for alle søketjenester.

Her er et eksempel på tenkt grensesnitt, som kombinerer søkedialog med forente søk etter ordene «lorem» og «ipsum»:

Poenget med søkedialog er å gi brukere en rask og enkelt måte å presisere hva de er ute etter, og luke alt som ikke er relevant. I visse bedriftsanvendelser kan det være hensiktsmessig å be brukeren oppgi bestemte kategorier før det første søket foretas, eventuelt ha de samme kategoriene til rådighet etter hvert som man graver seg lenger ned i brukerdialogen.

– Slike «dialoger» er den eneste måten å håndtere den massive og uforutsigbare heterogeniteten som forkludrer de fleste større nye søkeprosjekter, understreker MacComascaigh.

Gartner-analytikeren trekker fram at en søkemotor som er innstilt på denne formen for samspill med brukeren, etter hvert bør kunne lære seg å assosiere søkeprofiler til hver bruker, ikke for å utelukke unntakene, men for å gi lettere tilgang til de typiske resultatene.

MacComascaigh gikk også gjennom hvordan de ulike store leverandørene forholder seg til behovet for å fornye søketeknologi med forente søk og søkedialoger.

Han skiller mellom «megaleverandørene» som Google, Microsoft og IBM, og «potensielle megaleverandører som Autonomy, Endeca, Cisco, Oracle, HP, EMC og SAP.

I korte trekk hadde han dette å si:

  • Google går sakte og tar korte skritt i sin tilnærming til bedriftssøk, og har en lovende strategi.
  • Kjøpet av Fast gir Microsoft en unik bredde og en unik dybde.
  • IBM må forenkle både produkter og forretningsmodell innen bedriftssøk, og satse på å trekke sammen søk i strukturerte og ustrukturerte data.
  • Både Autonomy og Endeca har et betydelig vekstpotensial.
  • Cisco har muligheten til å utnytte sitt grep på infrastrukturen til å bygge ut sin innsats innen bedriftssøk.
  • Oracle kan vokse ved å satse på søketjenester gjennom egne applikasjoner og database.
  • HP har lagt en innholdsstrategi, det fordrer at de trenger en strategi for søk.
  • EMC har gjennom kjøpet av askOnce (2004) et enestående fokus på forente søk, og vil kunne gjøre sine øvrige produkter mer tiltrekkende ved å satse mer på søk.
  • SAP har dels fokus på forente søk, mens kjøpet av Business Objects innebærer at de har et miljø med en egen søkestrategi og langt større ambisjoner enn morselskapet. SAP har videre en stor eierandel i Endeca.

Gartner tror at aktører som Adobe og Symantec også har visse muligheter til å markere seg innen teknologi for bedriftssøk på et overordnet nivå.

Samtidig advarer analyseselskapet at ingen av megaleverandørene vil kunne dekke alle behov, og at man derfor må ta mindre leverandører, også den typen det nærmest vrimler av i Norge, med i betraktning når man skal legge opp en egen strategi for å investere i søketeknologi.

    Les også:

Til toppen