Sommersløv Otrum-vekst

Otrum Electronics ser fortsatt ut til å oppleve vekst på alle områder, men sommeren var ikke helt som den skulle vært. Om målet for 1998 skal nås, må det gå veldig bra i det siste kvartalet.

Otrum Electronics ser fortsatt ut til å oppleve vekst på alle områder, men sommeren var ikke helt som den skulle vært. Om målet for 1998 skal nås, må det gå veldig bra i det siste kvartalet.

Otrum Electronics omsatte i tredje kvartal for 13 millioner kroner, hvilket er marginalt mindre enn i andre kvartal og noe mer enn i første kvartal i år. Omsetningen så langt i år er på 36 millioner kroner.

Driftsmarginen var som lovet over 60 prosent og ble i tredje kvartal isolert sett på 64 prosent. Ledelsen i Otrum lovte ved resultatpresentasjonen etter første halvår at dekningsbidraget per solgte enhet ville øke med 60 prosent i annet halvår.

Dermed ble driftsresultatet for tredje kvartal 8,3 millioner kroner. Det er i det siste kvartalet installert 15.970 enheter og 90 nye hoteller er lagt til kundebasen. Ved utgangen av tredje kvartal har Otrum dermed 230-240.000 installasjoner (hvorav 50.603 er tatt i år) på 1.270 hoteller i 34 land.

Varekostnaden gikk ned fra 109 til 95 kroner per installasjon fra første halvår til tredje kvartal. Imidlertid har lønnskostnadene steget noe. I første kvartal var lønnskostnadene omlag 1 millioner kroner, i andre kvartal 900.000 kroner, mens de i tredje kvartal var på 1,3 millioner kroner.

Andre driftskostnader var i tredje kvartal på 1,7 millioner kroner mot 2,1 millioner kroner i andre kvartal og 1,4 millioner kroner i første kvartal. Kostnadene i første halvår på totalt 3,5 millioner kroner inneholdt 400.000 kroner som kostnad ved børsnotering og 600.000 kroner i juridiske kostnader knyttet til en konflikt med den gamle distributøren Semi-Tech. Det påløp også 600.000 kroner i konsulentkostnader i første halvår i forbindelse med overgangen fra et system som fungerte på Nokia til et system som fungerte på Philips TV-er.

I forhold til de ni første månedene i 1997 har omsetningen økt med 45,3 prosent, driftsresultatet er økt med 19,1 prosent og resultatet etter skatt er økt med 9,1 prosent.

Omsetningen av nye systemer gjennom Quadriga (tidligere Thorn Business-to-Business) har vært noe svakere i tredje kvartal enn tidligere forventet. Dette skyldes i all hovedsak at selgerne i Quadriga har brukt ressurser på å oppdatere seg til nye løsninger fra Otrum.

Resultat før skatt i tredje kvartal ble 8,2 millioner kroner og etter årets ni første måneder er resultatet før skatt på 22,3 millioner kroner. Ledelsen i Otrum forventer at man klarer et resultat opp mot 38 til 40 millioner kroner for året under ett.

Drivere for økt omsetning i siste kvartal er først og fremst være en bedret distribusjon gjennom Quadriga. Dernest vil oppgraderinger til en ny grafikkløsning kunne gi ekstra inntekter fra eksisterende kunder.

En slik oppgradering koster kunden omlag 350 kroner per installasjon i tillegg til en maskinvarekostnad på omlag 30.000 kroner.

For å nå et mål om et resultat opp mot 40 millioner kroner for året under ett må det siste kvartalet gi et resultat før skatt på 16-18 millioner kroner. I 1997 kom 35 prosent av årets omsetning i siste kvartal. En tilsvarende splitt i år tilsier en omsetning i siste kvartal på opp mot 20 millioner kroner.

Det er rimelig å forvente lønnskostnader som er noe lavere enn tredje kvartals kostnader (altså i overkant av 1 million kroner) og andre driftskostnader rundt 1,5 million kroner i siste kvartal. Vareforbruket bør ligge omtrent på linje med tredje kvartal relativt til antall installasjoner, altså rundt 95 kroner per installasjon.

Samtidig skal man være oppmerksom på at det er bokført betalte, men ikke kostnadsførte, markedsføringskostnader (markedsstøtte til Quadriga) på omtrent 3,5 millioner kroner etter siste kvartal.

I tillegg har Otrum i tredje kvartal tatt en finanskostnad som følge av en eksponering i ad-hoc-opsjoner på grunnfondsbevis. Dette ga en negativ finansnetto i kvartalet på 86.000 kroner i kvartalet. I første halvår gikk selskapet marginalt i pluss på finanspostene, da hadde man realisert et tap på salg av aksjer i selskapet Virtuelle Virksomheter.

Ledelsen i Otrum forventer at det finansielle tapet i tredje kvartal på vel 600.000 kroner vil bli reversert i siste kvartal som en følge av markedsutviklingen. Det er dermed ikke urimelig å forvente en positiv finansnetto på rundt en million kroner

For å nå sitt resultatmål må altså Otrum omsette i siste kvartal for i overkant av 25 millioner kroner.

Til toppen