Stadig mer efaktura mellom norske bedrifter

E2b-formatet er nå i praksis anbefalt som «norsk» standard i både offentlig og privat sektor.

Det var stor tilsutning med over 100 deltagere til e2b-Forums frokostmøte om efaktura i forrige uke. Her kom det også fram en rekke nyheter:

  • Orkla vil pålegge sine leverandører å ta i bruk efaktura, se brev fra konsernsjef Dag J. Opedal (i pdf): Innføring av eFaktura fra senest 1. juli 2008.
  • Det er etablert en interdepartemental arbeidsgruppe som ventelig vil komme frem til en beslutning om å gjøre efaktura til staten obligatorisk i løpet av 2009
  • Store private aktører som ISS, Norgesgruppen, Gjensidige, Skanska, Telenor, Hafslund og så videre – som alle har flere tusen leverandører – er allerede godt i gang med å ta bruk e2b-formatet.
  • BBS opplyste at de vurderte å legge e2b-formatet til grunn også for efaktura til privatpersoner
  • AltInn vil i løpet av kort tid legge til grunn funksjonalitet for behandling av efaktura i forbindelse med egendeklarasjon (moms, skattetrekk, arbeidsgiveravgift).
  • Nordea opplyste at det er inngått en samtrafikkavtale mellom Nordea, Den danske Bank og sparebankene her i landet for utveksling av efaktura seg i mellom.
  • 1. mai inngikk alle ikke-finansielle meldingsformidlere en lignende avtale. Denne avtalen omfatter alle typer ehandelsmeldinger, uansett format. Avtalen omfatter EDB, Posten, Ergogruppen, Basware, Itella, Visma, Integrasjonssystemer, Logiq og Euronova. Disse har i dag 80 prosent av markedet for e-handelsmeldinger.

E2b-formatet (se e2b.no) har derfor fått stadig større utbredelse og er nå i praksis anbefalt som «norsk» standard både i offentlig og privat sektor. Formatet er også blitt spilt inn i et større internasjonalt standardiseringsarbeid i regi av UN/Cefact og Oasis, det såkalte NESUBL (North-European Subset UBL). Basisformatet av e2b-formatet er samsvarende med basis fakturaen i NESUBL. Det er derfor ingen grunn til å vente med å ta i bruk e2b-formatet allerede i dag, i påvente av at flere handelsmeldinger kommer i UBL-formatet om flere år. Investering i e2b-formatet i dag er en investering som sikrer god og smidig bruk av flere handelsmeldinger når disse kommer om noen år.

Norge spiller en sentral rolle i dette internasjonale arbeidet med grunnlag blant annet i det arbeidet som er gjort i e2b Forum. Det er grunn til å se nærmere på bakgrunnen for dette:

Den danske regjering ønsket i 2005 å bruke standard efaktura for innkommende fakturaer fra næringslivet, og baserte seg på UBL 0.7 som obligatorisk for mottak av fakturaer. Dette ble nedfelt i lovverket.

Danskene ønsket å få de øvrige nordiske landene med på en videreutvikling av dette arbeidet gjennom et samarbeid med Oasis. De øvrige landene pekte imidlertid på at UBL ikke var noen internasjonal standard, og at videre arbeid måtte skje i nær tilknytning til UN/Cefact. Det ble også pekt på at privat sektor måtte trekkes inn i dette arbeidet.

Danskene – som i liten grad kjente til arbeidet i UN/Cefact – deltok for første gang med representanter for offentlig sektor i UN/Cefacts Management Forum i Lyon i september 2005.

I november 2005 ble det på et møte i København lagt grunnlaget for et nordeuropeisk samarbeid om videreutvikling av ehandelsmeldinger basert på UBL, og i samarbeid med UN/Cefact. Et avgjørende grunnlag for dette var tilslutningen fra Sverige, Norge og Island til dette, samt at bankene annonserte at de på sikt ville gå over til UBL. (Bankenes posisjon i forhold til dette er imidlertid i ettertid uklar på grunn av intern konkurranse.)

Resultatet ble etablerting av det såkalte NES-samarbeidet (North-European Subset of UBL) bestående av de nordiske landene samt Skottland.

I mars 2006 ble det i Vancouver inngått en avtale mellom UN/Cefact og Oasis (UBL) om at UBL 2.0 skulle være grunnlaget for en akseptert internasjonal standard for efaktura. NES-arbeidet skulle skje i nær tilknytning til UN/Cefact gjennom arbeidsgruppe 1 (supply chain) i UN/Cefact. Det ble nedsatt et konvergensutvalg for å sikre dette. Avtalen sier også at neste større versjon («3.0») ikke skal navngis som UBL, men som en UN/Cefact-standard. Forutsetningen er at samarbeidet skal kunne produsere en ny versjon (som omfatter mer enn efaktura) innen tre år, det vil si innen 2009.

I mellomtiden skulle fase 1 av NES-samarbeidet gjennomføres til utløpet av 2006. På UN/CefactS møte i oktober i New Dehli ble det bekreftet at dette arbeidet var i rute, og at det var full overensstemmelse når det gjaldt kravspesifikasjonen i forhold til UN/Cefact-standarder, men at implementeringen i form av schemas kunne by på utfordringer.

Tidlig i 2007 var arbeidet i NES-samarbeidet ferdig og ble forelagt UN/Cefact-møtet i Dublin i mars med full tilslutning.

Det norske formatet e2b har vært et vesentlig innspill i dette arbeidet. Fra norsk side har e2b forum, ehandelssekretariatet i det offentlige og NorStella deltatt i dette arbeidet. NorStella har også spilt en avgjørende rolle ved å være bindeleddet til UN/Cefact i og med at vi er norsk delegasjonsleder i dette arbeidet.

De profilene som er utarbeidet i fase 1 er nå oversatt til norsk. Grunnen er at dette etter all sannsynlighet vil komme inn i det offentliges Referansekatalog over standarder som er obligatoriske. Det er i disse dager nedsatt et utvalg som ser på dette og som vil komme frem til et forslag innen 1. november 2007. Denne standarden oppfyller også de formelle krav Standard Norge stiller til en norsk standard, jfr. Notat fra Standard Norge NS 4175.

Fase 2 av NES-samarbeidet er nå innledet ved at det 8. mai ble avholdt en workshop i Brussel i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN/ISSS – etter initiativ fra NES-gruppen og med finansiell støtte fra EU-kommisjonen. Hensikten var å trekke flere aktører fra Europa inn i arbeidet med å lage standarder innenfor alle elementer av en innkjøpsprosess, og ikke bare faktura. På dette møtet ble det godkjent en fremdriftsplan som innebærer at slike dokumenter skal utarbeides i løpet av tre år, altså synkronisert med avtalen med UN/Cefact. Denne avtalen ble bekreftet på det formelle FN-møtet i Genève medio mai.

På møtet i Brussel 8. mai ga både Spania og Frankrike klare signaler om tilslutning. Det var på forhånd også forventet at flere baltiske og østeuropeiske land ville slutte seg til dette samarbeidet.

Fase 2 er organisert på den måten at det ledes av Danmark, mens følgende fire undergrupper finnes: En gruppe for kravspesifikasjon på forretningsmessig grunnlag (som ledes av en nordmann), en konvergensgruppe, en « software tool »-gruppe og en implementeringsgruppe. Disse gruppene ledes av en henholdsvis en svenske, en spanjol og en danske.

Det finnes derfor ingen tvil om at det vil finnes en dominerende XML-basert standard for alle ehandelsmeldinger innen tre år basert på samarbeidet UN/Cefact og Oasis, og som vil ha bred støtte ikke minst i Europa gjennom EU-kommisjonens engasjement og utviklingen av et såkalt Single European Payment Area (SEPA).

I mellomtiden fungerer e2b-formatet som et naturlig første steg i for norske bedrifter. Investering i e2b-formatet vil sikre grunnlaget for å ta i bruk flere standardiserte ehandelsmeldinger i fremtiden basert på den internasjonale standarden som UN/Cefact og Oasis nå utvikler. Flere bransjer tar nå høyde for raskt å komme i gang med efaktura som ledd i en større samhandlingsprosess med sine leverandører.

Som brevet fra konsernsjef Opedal i Orkla sier: Det ligger store økonomiske besparelser og forretningsmessige fordeler i å ta bruk av standardiserte ehandelsmeldinger, både for utsteder og mottager.

Les mer om: