Statsbudsjettet: Skole-IT avspises med ord

Statsbudsjettet inneholder ingen spesielle tiltak for å bedre IT-situasjonen i grunnskolen. - Vi håper på tilleggsbevilgninger ved behandlingen i Stortinget, sier informasjonskonsulent Jan Olav Bruvik i Norsk Lærerlag.

Statsbudsjettet inneholder ingen spesielle tiltak for å bedre IT-situasjonen i grunnskolen. - Vi håper på tilleggsbevilgninger ved behandlingen i Stortinget, sier informasjonskonsulent Jan Olav Bruvik i Norsk Lærerlag.

Jeg trodde det måtte skyldes min manglende evne til å lese offentlige dokumenter, men en telefon til Kirke- undervisnings og forskningsdepartementet (KUF) bekreftet det utrolige: Det er ikke satt av spesielle midler til IT i grunnskolen.

- Vi hadde ventet et skikkelig løft for å heve kvaliteten, sier informasjonskonsulent Jan Olav Bruvik i Norsk Lærerlag.

- Det mangler satsing på IT i skolen. Det er ikke godt nok å holde fine festtaler. Vi må se noe i klasserommene.

Bruvik sier at Lærerlaget håper på tilleggsbevilgninger ved behandlingen i Stortinget.

- Informasjonsteknologi representerer nødvendig kunnskap for den oppvoksende slekt. Det er også et utmerket hjelpemiddel i opplæringen. Dessuten er det ikke inflasjonsdrivende å kjøpe datautstyr i utlandet, understreker Bruvik.

Lærerlaget mener det ikke er godt nok å overlate ansvaret til kommunene. Framdriften blir for sakte, og resultatene blir skjeve. Dette er godt dokumentert i KUFs avdeling av Stortingsproposisjon nr 1 (1997-98). I kapittel 0249 "Andre tiltak i utdanningen" (lett å finne fram til på Odin, se det refererte nettstedet) går man gjennom det som er gjort i tilknytning til "IT i norsk utdanning. Plan for 1996-99." En smakebit er nok for å vise hvor skrikende behov det er for tiltakene som Arbeiderparti-regjeringene kvier seg for å sette i gang:

"I grunnskolen er det nå i gjennomsnitt 18,7 elever per PC, med 21,9 på barnetrinnet og 15,6 på ungdomstrinnet. Det er en bedring fra ca 25 elever per PC i grunnskolen som helhet i 1995. I 1995 var PC-tettheten på barnetrinnet 29,7 og på ungdomstrinnet 19,9 [...]

"Det er store forskjeller mellom fylkene, mellom kommunene og mellom skolene. På barnetrinnet har Vest-Agder og Østfold lavest dekning med en tetthet på henholdsvis 33,1 og 31,9, mens Sogn og Fjordane har den høyeste dekningen med 13,0 elever per datamaskiner. I bykommunene er tettheten i snitt 24,6, mens den i landkommunene er 20,0.

"Det er blant de små barneskolene, skoler med 1-49 og 50-99, elever at en finner skoler med høyest PC-dekning, og motsatt, de store skolene har ofte lav dekning. To tredeler av barneskoler med mer enn 200 elever har en PC-dekning som er lavere enn 23 elever per PC.

"Totalt sett har 24 pst av barneskolene, 57 pst av ungdomsskolene, 44 pst av kombinerte barne - og ungdomsskoler og 90 pst av de videregående skolene tilknytning til Internett, og henholdsvis 15 pst, 45 pst og 82 pst av skolene har sørget for at elevene har adgang til Internett.

"74 pst av lærerne i grunnskolen kan bruke enkel tekstbehandling, men 19 pst kan bruke et regneark og 19 pst kan bruke Internett. 45 pst av lærerne i grunnskolen kan bruke IT som pedagogisk hjelpemiddel, dvs utnytte spesielt utviklet pedagogisk programvare og 35 pst kan bruke IT til spesialundervisning. I videregående skole kan 77 pst av lærerne bruke tekstbehandling, 32 pst kan bruke regneark og 36 pst kan bruke Internett, 37 pst kan bruke IT som pedagogisk hjelpemiddel og 15 pst bruker IT i spesialundervisning.

"Halvparten av grunnskolene og 60 pst av de videregående skolene har laget lokale IT-planer, og i de fleste IT-planene er det lagt inn både mål for kompetanseutvikling for lærerne og for maskintetthet."

Til toppen