Sterk marginvekst i Agresso

Driftsmarginen er på full fart opp i Agresso. Selskapet økte omsetningen med 77 prosent fra andre kvartal 1997 og regner nå med en omsetning i 1998 på opp mot 400 millioner kroner og en resultatmargin på ti prosent.

Driftsmarginen er på full fart opp i Agresso. Selskapet økte omsetningen med 77 prosent fra andre kvartal 1997 og regner nå med en omsetning i 1998 på opp mot 400 millioner kroner og en resultatmargin på ti prosent.

Omsetningen i andre kvartal 1998 ble 87,5 millioner kroner, opp fra 52,4 millioner kroner i 1997 (pro forma). I samme periode økte driftsresultatet fra 2,8 millioner kroner til 7,6 millioner kroner.

I løpet av det første halvåret har Agresso overtatt Ergosoft, BG Partner S.A og Visionary Solutions. Dette har i seg selv gitt sterk omsetningsvekst og en solid økning i antallet ansatte. Kostnadsnivået er også sterkt stigende.

Av kvartalsrapporten fra Agresso fremgår det at selskapet har økt antallet ansatte fra 182 til 381 det siste året. 52 prosent av de ansatte har tilhold utenfor Norge. Selskapet regner med en sterk vekst i antall ansatt også i andre halvår 1998, men sier at de så langt ikke hatt rekrutteringsproblemer.

Agresso sier at de har behov for en fortsatt sterk økning i antall ansatte. Dette har i et trangt marked gitt utslag i økte lønnskostnader. Samtidig har selskapet, spesielt i Sverige, måttet basere seg mye på innleid hjelp.

Kostnadsnivået er altså sterkt stigende, men Agresso mener at kostnadsnivået - på grunn av den sterke veksten - i første halvår er høyere enn hva som er nødvendig for å håndtere dagens omsetning.

På finanssiden sier selskapet at det ventes en økt positiv finansnetto i andre halvår 1998. I første halvår var finansnettoen positiv med 0,5 millioner kroner.

Mens første kvartal endte med tap, har Agresso i annet kvartal presset frem en driftsmargin på ni prosent. Dette er en oppgang fra fem prosent i andre kvartal 1997.

I kvartalsrapporten sier selskapet at det ligger godt an i forhold til tidligere annonserte mål for omsetning og resultat i 1998.

Til digi.no har selskapet tidligere sagt at de regner med en omsetning på 350 millioner kroner i 1998.

Agresso sier i kvartalsrapporten at resultatene hittil i år danner et godt grunnlag for å nå målet om ti prosent resultatmargin før skatt i 1998. Det presiseres at dette betinger at selskapet klarer å fortsette den gode utviklingen inn i tredje og fjerde kvartal, og at disse kvartalene omsetningsmessig utgjør en tilsvarende andel i 1998 som i tidligere år.

Omsetningssplitten på pro forma basis var i 1997 på 40 prosent i første halvår og 60 prosent i andre halvår.

Dermed sier selskapet indirekte at en omsetning på opp mot 400 millioner kroner og et resultat før skatt på 40 millioner er innenfor rekkevidde.

Av risikomomenter nevner Agresso spesielt at konkurransen i England tetter til og at man forventer et fortsatt stort behov for innleid hjelp - og dermed høye kostnader - i Sverige i neste halvår.

TABELL: Resultat Agresso, andre kvartal 1998, sammenliknet med pro forma tall 1997. Alle tall i tusen kroner.

Q2 - 1998 Q2 - 1997
Omsetning 87.585 52.391
Driftsresultat 7.617 2.861
Resultat f. skatt 8.091 2.957
Til toppen