Stoltenberg gir 3,5 milliarder i skatte- og avgiftslette

Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2002 innebærer en reell reduksjon i innbetale skatter og avgifter på om lag 3,5 milliarder kroner fra 2001 til 2002. I påløpt verdi reduseres skatter og avgifter med knapt 7,7 milliarder kroner.

Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2002 innebærer en reell reduksjon i innbetale skatter og avgifter på om lag 3,5 milliarder kroner fra 2001 til 2002. I påløpt verdi reduseres skatter og avgifter med knapt 7,7 milliarder kroner.

Nøyaktig klokken 10:00 i dag ble Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2002 lagt frem. Her er hovedpunktene i budsjettet:

Regjeringen vurderer faren for et markert tilbakeslag for norsk økonomi som liten, "selv om den økonomiske utviklingen internasjonalt skulle bli svakere enn lagt til grunn"

- Utsiktene for norsk økonomi de nærmeste årene peker i retning av et fortsatt høyt aktivitetsnivå og et stramt arbeidsmarked med mangel på mange typer arbeidskraft. Dette tilsier varsomhet i opptrappingen av bruken av oljeinntekter, skriver regjeringen som likevel mener det er rom for å øke bruken av oljeinntekter fra 2001 til 2002 med omlag seks milliarder kroner - det vil si to milliarder mer enn anslått i Revidert nasjonalbudsjett.

- Denne oppjusteringen skyldes først og fremst at det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet for 2001 nå anslås 1½ milliarder kroner lavere enn i Revidert nasjonalbudsjett, skriver regjeringen i busjettframlegget.

Den samlede kapitalen i Statens petroleumsfond ved inngangen til 2002 anslås nå til om lag 650 milliarder kroner. Med en forventet realavkastning på 4 prosent gir handlingsregelen i utgangspunktet grunnlag for en bruk av oljeinntekter på omlag 26 milliarder kroner i 2002.

Regjeringen legger opp til at vel halvparten av det økte handlingsrommet benyttes til å redusere skatte- og avgiftsnivået. Samtidig, sier regjeringen, ønsker man å prioritere "tiltak som kan bedre produktiviteten og utnyttelsen av ressursene i økonomien, herunder tiltak for å forbedre infrastrukturen, styrke kunnskapsgrunnlaget og fremme teknologiutvikling".

Regjeringens budsjettforslag innebærer en reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på to prosent - tilsvarende vel ni milliarder kroner i 2001-priser (av dette utgjør veksten i folketrygdens utgifter alene omlag halvparten).

Ved utformingen av skatte- og avgiftsforslaget for 2002 tar regjeringen til orde for tiltak som kan stimulere til økt tilgang på arbeidskraft, samtidig som skatten på arbeid - forøvrig en god sentrumssak - skal reduseres.

De foreslåtte endringene innebærer en reell reduksjon i innbetale skatter og avgifter på om lag 3,5 milliarder kroner fra 2001 til 2002. I påløpt verdi reduseres skatter og avgifter med knapt 7,7 milliarder kroner. Av regjeringens forslag om å bruke seks milliarder kroner mer av oljeinntektene i 2002 enn i 2001, går vel halvparten av pengene til å redusere skatter og avgifter.

digi.no kommer tilbake med nøkkeltallene for hvert departement utover dagen.

Til toppen