Stoltenberg vil bruke 7,5 millioner på ny matportal

Regjeringen setter av 7,5 millioner kroner til utvikling og etablering av en såkalt matportal på Internett.

Portalen "skal styrke kommunikasjonen mellom forvaltninga, forbrukarane og næringsaktørane når det gjeld kunnskapsformidling og forvaltningsrelaterte spørsmål", heter det i budsjettforslaget.

Matportalen skal samle informasjon fra en rekke etater. Foruten etatene underlagt Landbruksdepartementet (Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn, Veterinærinstituttet og Planteforsk), vil en trekke inn andre sentrale aktører som har ansvar for ernæring, eller "mat i et jord-til-bord-konsept", som regjeringen kaller det, og helsespørsmål mer eller mindre direkte tilknyttet mat.

- Hovudfokus for portalen vil være matvaretrygghet, med en bred nyhetsdekning og lett tilgang til oppdatert regelverk for alle brukere, skriver regjeringen i budsjettforslaget.

Statens næringsmiddeltilsyn skal ha koordineringsansvaret for portalen.

Til toppen