Store kostnadsforskjeller ved gruppevare

En undersøkelse av hvor mye det koster 300 amerikanske firmaer å bruke ulike typer gruppevare, er gjennomført av Gartner Group. Den tyder på store forskjeller som vesentlig skyldes svært ulik bruk. I én brukerprofil kommer Novell GroupWise bedre ut enn Microsoft Exchange.

De som har betalt for undersøkelsen, er Lotus, Microsoft, Netscape, Novell og Oracle. Gruppevareproduktet fra sistnevnte, InterOffice, var for ny og følgelig for lite brukt til å bli tatt med i undersøkelsen, som ellers omfattet Lotus Notes, Microsoft Exchange og Internet Information Server (IIS), Netscape SuiteSpot og Novell GroupWise.

Brukerne i undersøkelsen er 300 amerikanske bedrifter, tilfeldig valgt fra Dun and Bradstreets mailingliste over IT-ansvarlige, utvidet med tilfeldig utvalgte kunder av SuiteSpot for å få et tilstrekkelig stort utvalg til å foreta statistiske prøver.

Tilsynelatende kommer Novell best ut. Dette griper selskapet fatt i, og skriver i en pressemelding: "Sammenlikning av totale kostnader over en treårsperiode viste at Exchange var tre ganger dyrere og Notes fem ganger dyrere enn GroupWise. Med totale kostnader menes alt forbundet med planlegging, innkjøp, implementering og drift. Hvis man ser på driftskostnadene isolert, var GroupWise nesten ti ganger rimeligere enn sine konkurrenter. Driftskostnader påløper kontinuerlig og er den største utgiftsposten forbundet med slike gruppevareløsninger."

I praksis bør ikke undersøkelsen brukes til å spre slike sammenlikninger. Gartner deler brukerne i fire ulike brukerprofiler:

  • Enkel kontorautomasjon der hovedvekt legges på e-post, kalender og gruppeplanlegging. 99 av bedriftene faller i denne kategorien der GroupWise og Exchange er de dominerende produktene.
  • Ikke web-basert samarbeid der hovedvekt legges på e-post, samarbeid og deling av dokumenter. 57 bedrifter faller i denne kategorien. Lotus Notes er det dominerende produktet.
  • Web-basert samarbeid der hovedvekt legges på e-post, dokumentdeling og streif i intranettet. Microsoft IIS er det dominerende produktet i denne kategorien med 45 brukere blant de 300 undersøkte.
  • Elektronisk publisering kalles kategorien på 28 brukere, der hovedvekten er på streif i intranettet, og der e-post ikke betraktes som særlig viktig, selv om tjenesten tilbys. Her er det i gjennomsnitt 1100 brukere per system, mot mellom 200 og 250 i de øvrige profilene. Netscape SuiteSpot er det dominerende produktet.

Den nære sammenheng mellom brukerprofil og typisk produkt er et sentralt poeng i undersøkelsen, og det slås kategorisk fast at "direkte sammenlikninger mellom produkter i ulike brukerprofiler gir ingen mening."

Bare i profilen enkel kontorautomasjon er det mulig å sammenlikne kostnadene forbundet med to konkurrerende produkter: GroupWise og Exchange. Her gir imidlertid tallene grunnlag for å konkludere at GroupWise på NetWare er betydelig rimeligere enn Exchange på Windows NT. De viser også at hovedårsaken ligger i de vesentlige lavere driftsutgiftene med GroupWise, selv om også planlegging og implementering faller ut til fordel for GroupWise.

Det statistiske midttallet for totale kostnader per bruker per måned er 3,77 dollar for GroupWise, mot 13,05 dollar for Exchange. Midttallet for drift er 1 dollar per bruker per uke for GroupWise mot 9 dollar for Exchange. Tallene for øvre og nedre kvartil viser stor spredning i utgifter, noe som for øvrig preger hele undersøkelsen. Totale kostnader per bruker per måned går fra 1,75 dollar (nedre kvartil) til 17,27 dollar (øvre kvartil) for GroupWise, og fra 4,70 dollar til 39,22 dollar for Exchange.

De øvrige brukerprofilene innebærer mer avansert bruk av gruppevare-begrepet, og kostnadene er tilsvarende høyere. Midttallet for Lotus Notes er 19,96 dollar per bruker per måned, med kvartilstall på henholdsvis 9,53 og 55,46 dollar. For IIS er midttallet 7,25 dollar per bruker per måned, med kvartilstall på henholdsvis 2,00 og 33,24 dollar. For SuiteSpot er midttallet 4,64 dollar, kvartilstallene 1,09 og 19,53 dollar.

Gartner understreker at intranett-basert gruppevare kan synes rimeligere i bruk enn de mer tradisjonelle løsningene, og at IIS kan virke dyrere enn SuiteSpot, men advarer igjen at brukerprofilene er så forskjellige at sammenlikningen ikke holder til mer enn ettertanke. Det oppfordres til å velge produkt først og fremst med utgangspunkt i organisasjonens behov.

En kortversjon av undersøkelsen kan lastes ned fra Novells nettsted.

Til toppen