Stortinget sa ja til telefusjon

Stortinget sa torsdag ettermiddag et klart ja til en fusjon mellom Telenor og Telia. Alle partiene stemte for forslaget untatt SV, inkludert delprivatisering og børsnotering av selskapet.

Stortinget sa torsdag ettermiddag et klart ja til en fusjon mellom Telenor og Telia. Alle partiene stemte for forslaget untatt SV, inkludert delprivatisering og børsnotering av selskapet.

Det er enighet om det aller meste innenfor telesektoren, og i torsdagens teledebatt på Stortinget var det bare enkeltpartier som valgte å tilkjennegi sine synspunkter. Hovedstrømmen er klar; ja til mer konkurranse, ja til fusjon og nei til utskilling av telenettet i et eget, statlig selskap.

Det var Høyres Ellen Gjerpe Hansen som var saksordfører for telesakene som ble behandlet på Stortinget torsdag, og hun understreket at hovedmålene for telepolitikken i Norge fremdeles er at alle skal ha tilgang til telenettet til lavest mulige priser, og at forsyningsplikten som Telenor har i dag vil bli overført til det nye "TeliaNor". Om en fusjon av Telenor og Telia sa hun at det nye selskapet ville kunne ha større betydning industripolitisk i Norden, foruten stordriftsfordelene som selskapene ville oppnå.

- Fusjonen er et riktig svar på utfordringene innen telesektoren, sa samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll.

- Dette gir ikke bare muligheter i Norden, men også internasjonalt, mente han.

For øvrig forløp debatten etter tradisjonelle skillelinjer, der Gjerpe Hansen på vegne av Høyre tok til orde for en helprivatisering av Telenor, i likhet med Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiets telepolitiske talsmann, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, sa at det var et problem at en ikke hadde garantier for hva fremtidige eiere av det nye teleselskapet ville prioritere. Derfor la han vekt på at det måtte legges til rette for mange norske eiere ved en børsintroduksjon. Det er nettopp dette partiets nye holdning til spørsmålet om delprivatisering som gjør at det er så bred enighet om spørsmålet.

Det er bare Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet som mener Telenors telenett bør skilles ut i et statlig eid selskap, men med dels ulik begrunnelse, selv om begge partiene mener dette vil gavne telekonkurransen. Et forslag fra SVs Inge Myrvoll om å skille ut nettet fikk det store flertallet mot seg; regjeringspartiene, Ap og Høyre.

Debatten avklarte også at det bare er Ap og SV som vil pålegge teleaktører leveringsplikt ut over den Telenor i dag har.

Til toppen