Strengere regler mot innside-handel

Alt for mange IT-aksjer styres av ulovlig innsidehandel, hevdes det. Nå blir reglene enklere og strengere.

På lille Oslo Børs utveksler det tette investor-miljøet mye fortrolig informasjon, hevder mange. Det er nesten umulig å bli tatt, bare èn er så langt blitt dømt for innsidehandel, hevder kritikere.

Undersøkselser viser også at kursene på Oslo Børs svinger mer i forkant av store nyheter enn på andre europeiske børser. Dette har fått Finansdepartementet til å lansere et forslag om strengere regler. Men hvordan de nye regelene vil fungere i praksis blir det opp til Kredittilsynet å tolke.

Departementet går inn for en skjerping av reglene for håndtering av kurssensitiv informasjon, og dels skjerping av selve forbudet mot innsidehandel gjennom en finpussing av språkbruket i regelverket.

"Etter gjeldende rett må tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter som er eller søkes notert på norsk børs eller norsk autorisert markedsplass eller tilskyndelse til slike disposisjoner ikke foretas av noen som har presise og fortrolige opplysninger om de finansielle instrumentene, utstederen av disse eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på de finansielle instrumentene vesentlig."

Finansdepartementet foreslår at forbudet mot innsidehandel skjerpes ved at ordet "vesentlig" tas ut av lovteksten. Det vil etter forslaget ikke lenger være krav om kvalifisert kurspåvirkning for at handleforbudet skal gjelde. Det foreslås videre at kravet til opplysningenes karakter endres fra "presise og fortrolige opplysninger" til opplysninger "som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet".

Forslaget inneholder dessuten endringer som er ment å skjerpe aktørenes håndtering av kurssensitiv informasjon. Det gjelder blant annet plikten til å melde opplysninger som har betydning for kursen til markedsplassen og endringer som er ment å effektivisere kontrollen med at disse reglene blir overholdt.

Det periodiske handleforbudet for såkalte "primærinnsidere" foreslås opphevet fordi deres handlerett nå skal omfattes av den generelle regelen.

Når det gjelder sanksjoner, legger lovforslaget opp til at Kredittilsynet selv skal kunne ilegge bøter. I dag er må saken over til Økokrim.

Til toppen