Svært fornøyd med Giske

IKT-Norge liker stortingsmeldingen «Verktøy for vekst».

Svært fornøyd med Giske
Trond Giske har lyttet til næringen og vil nå satse på IKT, mener bransjeorganisasjonen IKT-Norge. Bilde: Per Ervland

Fredag la regjeringen ved statsråd Trond Giske i Nærings- og handelsdepartementet fram Meld. St. 22 Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF.

I meldingen sier regjeringen blant annet at de vil foreslå nye landsdekkende såkornfond og et nytt mandat for det statlige investeringsselskapet Investinor.

Begge disse forslagene vekker stor begeistring i bransjeorganisasjonen IKT-Norge, går det fram av en pressemelding.

– Vi er glade for at Giske har lyttet og nå satser på IKT-næringen, sier generalsekretær i IKT-Norge Per Morten Hoff.

Dette begrunnes slik:

IKT-Norge har vært opptatt av at IKT må være en del av Investinors mandat, og at tidlig kapital må styrkes for gründere. I tillegg har IKT-Norge vært opptatt av at såkornfond må inkludere IKT som satsing. IKT-Norge er opptatt av at entreprenører og gründere skal heies frem i Norge. De trenger levende og engasjerte kapitalmiljøer, tilgang til talenter og kompetanse, et yrende innovasjonsmiljø og oppmerksomhet fra omverden. De siste signaler fra Trond Giske er bra – frisk såkornkapital og ny satsing på IKT i Investinor. Slikt kan det bli mye innovasjon av!

– I dag roser vi Giske for at våre tre viktige områder nå er inkludert i den nye stortingsmeldingen. Dette har stor betydning for fremtidig vekst og innovasjon i Norge, sier Hoff.

Stortingsmeldingens punkt om nye landsdekkende såkornfond er formulert slik:

Regjeringen vil foreslå at det opprettes nye landsdekkende såkornfond, og at Innovasjon Norge får ansvaret for å forvalte statens eierandeler. På sikt vil det opprettes inntil seks fond. Fondene skal investere i såkorn- og oppstartsfasene i nye innovative og internasjonalt konkurransedyktige bedrifter. Formålet med de nye fondene er å utløse kapital til bedrifter i tidlig fase og å bygge opp og videreutvikle gode forvaltningsmiljøer. Regjeringen vil komme tilbake med et konkret forslag til innretning av den statlige deltakelsen i nye landsdekkende såkornfond i revidert nasjonalbudsjett for 2012. Innretningen skal ta sikte på å gi insentiver for best mulig forvaltning av statens verdier.

Om det nye mandatet for Investinor heter det:

Investinors investeringer viser at det er mange attraktive muligheter utenfor de fastsatte satsingsområdene. For å gi Investinor tilstrekkelig fleksibilitet og samtidig fastslå prinsippene for Investinors investeringer, foreslår regjeringen å endre dagens føring om spesifikke satsingsområder til at Investinor skal prioritere lønnsomme investeringer: i sektorer med næringsmiljøer med internasjonale komparative fortrinn, som ivaretar utnyttelse av viktige naturressurser, som ivaretar utnyttelse av ny teknologi og kompetanse eller som bidrar til mindre miljøbelastning og menneskeskapte klimaendringer. Dette kan dreie seg om investeringer innen blant annet miljøteknologi, energi, marint næringsliv, maritim sektor, reiseliv, IKT og bio- og helseteknologi. I tillegg overføres eierskapet til Investinor fra Innovasjon Norge til Nærings- og handelsdepartementet.

Investinor forvalter 3,7 milliarder kroner. Selskapets eierperiode i gründerbedrifter skal typisk vare i tre til sju år. Investeringer skal skje på kommersielt grunnlag og skal gi markedsmessig avkastning, justert for risiko. Det investeres i form av aksjer eller ansvarlige lån. Eierandelen skal utgjøre maksimalt 49 prosent. Investinor skal utøve et «kompetent og aktivt eierskap», forklarer selskapet på sitt nettsted.

Les mer om: