Svakere resultat i Telenor

Telenor la mandag fram regnskapet for årets seks første måneder. Rapporten viser en omsetningsøkning på 12 prosent, men resultatet er fallende.

Telenor la mandag fram regnskapet for årets seks første måneder. Rapporten viser en omsetningsøkning på 12 prosent, men resultatet er fallende.

Telenor-konsernet omsatte i 1. halvår 1997 for 12,1 milliarder kroner - en økning på 12 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Bare i andre kvartal omsatte konsernet for 6,34 milliarder kroner, som er 876 millioner bedre enn tilsvarende kvartal i fjor.

Omsetningsveksten kommer i hovedsak fra de nettbaserte tjenestene med hovedvekt på mobilkommunikasjon samt fra virksomhet i oppkjøpte selskaper, opplyser selskapet i en pressemelding.

Driftsresultatet etter første halvår var 1,266 milliarder kroner, 115 millioner lavere enn i samme periode i fjor. Resultatet før skatt er også fallende - fra 1,15 milliarder i perioden januar-juni 1996 til 965 millioner så langt i år. Mer gledelig for finansdirektør Torstein Moland er det at årets andre kvartal viser en økning i driftsresultatet - både i forhold til samme kvartal i fjor og sammenliknet med første kvartal 1997. Driftsresultatet i andre kvartal i år ble 730 millioner kroner, en økning på 98 millioner sammenliknet med samme periode 1996, og en forbedring på 194 millioner smmenliknet med årets første tre første måneder.

- Vi må i tiden fremover forvente lavere resultater ut fra gjennomførte og fortsatte prisreduksjoner, sier Moland, som legger til at det har skjedd en betydelig verdiutvikling i flere av Telenors internasjonale satsinger, spesielt innen mobil- og satellittkommunikasjon, den siste tiden. - Selv om disse gir underskudd i oppstartsfasen, er investeringer i nye markeder avgjørende for Telenors utvikling på lang sikt, sier han.

Den positive utviklingen fra 1. kvartal fortsatte i 2. kvartal innenfor de fleste markedsegmentene. Sterk vekst i nye GSM-kunder og økende trafikk, både til og fra mobilnettene, har bidratt til omsetnings-økning, på tross av kraftige prisreduksjoner. Videre har salg av kundeutstyr vist en positiv utvikling. Nedenfor følger Telenors halvårstall fordelt på konsernets ulike forretningsområder:

Telenor Bedrift hadde i første halvår en omsetning på 4,77 milliarder kroner mot vel 4,67 milliarder i samme periode i fjor. Korrigert for oppkjøp/salg av virksomhet og omorganisering innen Telenor, er den faktiske omsetningsøkning i størrelsesorden 480 millioner kroner. Økningen fordeler seg likt på nettbaserte tjenester og salg av utstyr/datatjenester.

Omsetningen i andre kvartal var 2,59 milliarder mot nesten 2,4 milliarder i samme periode i 1996. Resultat før skatt ble minus 22 millioner kroner - en nedgang på 133 millioner i forhold til første halvår 1996. Resultat før skatt ble for andre kvartal fire millioner mot 70 millioner kroner i andre kvartal 1996. Resultatnedgangen relaterer seg blant annet til overføring av virksomhet innen den nettbaserte virksomhet.

Telenor International omsatte for 1,613 milliarder i årets seks første måneder - opp 164 millioner kroner i forhold til samme periode i 1996. Omsetningsøkningen relaterer seg i første rekke til vekst i innkommende trafikk fra utlandet og økte inntekter fra satellittvirksomheten. Omsetningen i andre kvartal ble på 846 millioner kroner mot 742 millioner i samme kvartal i fjor.

Telenor har i løpet av 1. halvår 1997 besluttet å delta med eierandeler i mobiltelefonoperasjoner i Tyskland og Hellas. I tillegg er det gjennomført kjøp av andeler i to GSM-selskaper i Russland. I august ble det avgjort at et konsortium hvor Telenor deltar med en eierandel på 17,45 prosent, er tildelt lisens for å bygge ut et landsdekkende GSM-1800 nett i Østerrike. Telenor er nå engasjert i ti mobiltelefonoperasjoner i utlandet, hvorav fem er satt i drift.

Resultatet før skatt for første halvår på minus ni millioner kroner er en kraftig nedgang sammenliknet med plussresultatet på 264 millioner i samme periode i fjor. Resultat før skatt i andre kvartal ble minus 15 millioner - også det vesentlig dårligere enn fjorårets 142 millioner. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak overgang til egenkapitalmetoden for tilknyttede selskaper, opplyser Telenor. For første halvår gir dette et underskudd på 158 millioner kroner. Utvikling av ny virksomhet bidrar også med negative resultater i oppstartsfasen, heter det i resultatrapporten.

Telenor Plus omsatte i årets seks første måneder for nesten 1,62 milliarder kroner mot knapt 1,26 milliarder i samme periode i fjor. Omsetningen i andre kvartal var 837 millioner, som er en økning på 260 millioner i forhold til samme periode i fjor. Den sterke veksten i Internett-markedet, økt antall CTV-abonnenter og oppkjøp av selskaper bidrar til den positive omsetningsutviklingen.

Ved utgangen av andre kvartal har Telenor 140.000 Internett-abonnenter mot 25.000 på samme tidspunkt i fjor.

CTVs satellittkortpakke er fremdeles ledende i Norden med ca. 200.000 abonnenter, men markedet for TV-kort er rammet av piratkortvirksomhet, særlig i Sverige og Danmark.

Resultat før skatt ble 152 millioner kroner mot 166 millioner i første halvår ifjor. Andre kvartal er gjort opp med et resultat før skatt på 86 millioner kroner mot 67 millioner i samme kvartal i fjor.

Telenor Mobils omsetning hittil i år er 2,3 milliarder kroner mot nesten 1,8 milliarder i samme periode i 1996. Omsetningen bare i andre kvartal er på formidable 1,23 milliarder som er en økning på 320 millioner kroner i forhold til andre kvartal 1996. Omsetningsveksten kan forklares med en sterk økning i trafikkinntektene, i hovedsak som følge av sterkt vekst i antall nye kunder.

Veksten kan videre forklares med overtakelsen av Telehuset AS og Mobildata AS. Telehuset ble dessuten fusjonert med Datavarehuset ved årsskiftet. Telenor Mobil hadde ved utgangen av andre kvartal 1997 over én million abonnenter (1.071.600), hvorav omlag 62 prosent er GSM-kunder. Telenor Mobil har hittil i år en netto tilgang på 125.200 GSM-abonnenter.

Resultat før skatt etter første halvår var 315 millioner kroner mot 190 millioner ved utgangen av første halvår ifjor. Resultat før skatt i andre kvartal ble 195 millioner kroner, som er 84 millioner høyere enn for samme periode i fjor. Telenor Mobil forklarer resultatforbedringen i hovedsak med lavere kostnader til sambandsleie og avskrivninger. Avskrivningstiden for NMT- og personsøkernettene (overtatt fra Televerket 1. januar 1993) er med virkning fra 1. januar i år forlenget - og effekten av dette utgjør hele 100 millioner kroner bare for første halvår 1997.

Telenor Privat hadde etter første halvår 1997 en omsetning på 3,57 milliarder - en økning på 88 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Omsetningsvekst utover effekt av organisasjons-endringer, kan i hovedsak henføres til økt trafikk og salg av tilleggstjenester. Volumveksten i telefontrafikken hittil i år er på omlag ti prosent i forhold til samme periode i fjor. Veksten kommer i hovedsak som økt trafikk mot mobilnettene, men det er også positiv vekst i innenlands fastnettrafikk bl.a. som følge av økt Internett-trafikk.

Resultat før skatt ble 145 millioner kroner mot 193 millioner i første halvår ifjor.Omsetning og resultat før skatt i andre kvartal 1997 ble henholdsvis 1,8 milliarder og 72 millioner kroner. I andre kvartal ifjor var omsetning og resultat før skatt henholdsvis vel 1,76 milliarder og 83 millioner kroner.

Telenor Nett - juvelen i kronen - hadde i første halvår 1997 en omsetning på nesten 4,5 milliarder kroner mot vel 4,3 milliarder i første halvår i fjor. Resultat før skatt utgjorde 738 millioner mot 512 millioner kroner i samme periode i fjor. Omsetningen i andre kvartal ble vel 2,3 milliarder mot nesten 2,15 milliarder kroner i samme periode i fjor. Det ga et resultat før skatt i andre kvartal på 400 millioner kroner - en forbedring på 210 millioner i forhold til andre kvartal 1996.

På telefonsentralsiden er nå digitaliseringsgraden oppe i 97 prosent og digitaliseringen vil bli ferdigstilt i løpet av inneværende år.

Telenor Installasjon, som ble opprettet som eget aksjeselskap 1. januar 1997, hadde ved utgangen av 1. halvår en omsetning på 863 millioner kroner. Resultat før skatt ble på ti millioner.

Telenor-konsernets investeringer i første halvår 1997 var på over 3,99 milliarder kroner - nesten en fordobling sammenliknet med fjorårets investeringsnivå på vel 1,98 milliarder. De største investeringene har gått til utbygging/oppgradering av telenettet, investeringer i ny satellitt, innskudd i satellittorganisasjoner og kjøp av eierandeler i greske OTE Mobil og tyske Viag Intercom.

Det vil si at størsteparten av Telenors investeringer nå skjer i utlandet. Mens investeringene i Norge i første halvår var på nesten 1.95 milliarder (på nivå med samme periode i fjor) ble det i perioden investert godt over to milliarder kroner utenfor Norges grenser.

Telenors aktivitetsomfang ved utgangen av første halvår 1997 tilsvarer 19.263 årsverk. Omlag 2.000 årsverk var sysselsatt utenfor Norge.

Morselskapet Telenor AS hadde i første halvår en omsetning på 908 millioner kroner mot over 6,2 milliarder i første halvår 1996. Den radikale nedgang skyldes at vesentlige deler av morselskapets virksomhet ved årsskiftet ble skilt ut (Telenor Privat AS, Telenor Nett AS og Telenor Installasjon AS) og 1997-tallene er derfor ikke direkte sammeliknbare med fjorårstallene.

Åkkesom: Telenor AS omsatte i andre kvartal for 474 millioner ned fra vel tre milliarder kroner i andre kvartal ifjor. Det gir et resultat før skatt på minus 206 millioner kroner mot et overskudd på 404 millioner i samme periode i fjor. For andre kvartal ble resultatet før skatt minus 96 millioner, mot et overskudd på 55 millioner kroner i 1996.

Til toppen