Svensk/norsk allianse lager markedsplass

Favorittene tapte, og den svensk/norske alliansen med IBX i spissen vant kontrakten om å få lage markedsplassen til offentlig sektor.

Favorittene tapte, og den svensk/norske alliansen med IBX i spissen vant kontrakten om å få lage markedsplassen til offentlig sektor.

Både Atento AS og de andre norske leverandørene tapte kappløpet om å få lage innkjøpsmarkedsplassen til offentlig sektor. Det er IBX, eid blant annet av Ericsson, SE Banken, Wallenberg-selskapet BE-Business og farmasiselskapet Nova Nordisk.

IBX og deres partnere blir dermed et mektig Internett-selskap i Norge, for offentlige etater med et innkjøpsbudsjett på 30 milliarder kroner har sagt ja til å være pilotbrukere.

Sammen med IBX står den norske markedsplassen Ibistic og konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers.

Rollefordelingen er usedvanlig klar: IBX skal drive markedsplassen, Ibistic skal hjelpe leverandørene på plass og PricewaterhouseCoopers skal hjelpe de offentlige etatene med integrasjon og bruk. Dette forteller Paul Hedman, administrerende direktør i IBX Norge til digi.no.
Teknisk løsning
IBX har ikke som norske Atento kodet en egen løsning. Selskapet bruker de ferdig-integrerte systemene til Commerce One og SAP. Statskjøp kan ha lagt vekt på gjennomprøvde løsninger, Deutsche Telecom er en av de andre brukerne av løsningen.

Løsningen er todelt. Innkjøpsprogrammet skal la offentlige instanser sette opp regler for hvem som skal kunne kjøpe hva. Programmet holder også rede på rammeavtaler og lar deg søke bla i varekataloger på forskjellige måter. Selve markedsplassen holder rede på partene og forskjellige former for budrunder og auksjoner.

Men partene løper også en betydelig risiko, selv om man allerede har bygget mye av systemene som skal til. For staten vil ikke pålegge noen etater eller departementer å kjøpe inn elektronisk, og de som velger denne innkjøpsformen står fritt til å velge markedsplass selv. Dette gjorde at både IBM Norge og Merkantildata-selskapet Ementor trakk seg fra konkurransen.

- Vi tror det er en stor fordel at en leverandør vant begge kontraktenel, særlig for kundene som nå slipper å forholde seg til to forskjellige parter, sier Ibistic-sjef Robert Gjetsund til digi.no. Etter lange utsettelser kan det nå bli fart på netthandel i den store offentlige sektoren i Norge, noe som også vil hjelpe privat sektor.

Gjetsund vil foreløpig ikke kommentere priser for bruk av markedsplassen, men forteller at det blir en kombinasjon av betaling fra selgere og kjøpere.

"Valget av IBX AS i begge konkurranser er gjort ut i fra helhetsvurderinger, hvor det blant annet har blitt lagt vekt på funksjonalitet, organisering av etablering, drift og videre utvikling, åpenhet, sikkerhet, økonomiske vilkår og løsningenes hensiktsmessighet.

Trendene i det offentlige understøtter behovet for å redusere innkjøpskostnader og for å effektivisere administrative rutiner. Den elektroniske markedsplassen for offentlig sektor vil være et sentralt verktøy for å realisere disse besparelsene. Etter å ha gjennomført to parallelle konkurranser fra mai i år, har nå Program for elektronisk handel i det offentlige innstilt på hvem de ønsker å ha med seg som samarbeidspartner for etablering, drift og videre utvikling av denne markedsplasstjenesten.
Utgangspunktet for konkurransene var å knytte til seg en operatør som kan etablere, drive og videreutvikle markedsplasstjenesten slik at offentlige virksomheter sikres tilgang til verktøy som hjelpemiddel for å realisere besparelser ved å:

Redusere innkjøpskostnader ved bedre utnyttelse av inngåtte rammeavtaler.
Få enkel tilgang til informasjon om leverandører og deres produkter.
Redusere transaksjonskostnader ved hel eller delvis automatisering av informasjonsoverføring mellom kjøpere og selgere.
Oppnå bedre styring og oppfølging av virksomhetens innkjøp og innkjøpsaktiviteter.

Konkurransene skilte mellom operatøransvaret for e-handelsplattform og sluttbrukerapplikasjon. Hovedfunksjonaliteten i e-handelsplattformtjenesten er å etablere og vedlikeholde kataloginnhold og å legge til rette for elektroniske transaksjoner mellom kjøper og selger basert på en åpen og sikker infrastruktur. Hovedfunksjonaliteten i sluttbrukerapplikasjonstjenesten er et web-basert innkjøpsystem hvor kjøperne lager bestillinger og følger opp innkjøpene. IBX AS er innstilt som operatør av begge tjenestene.

Føringene for de kravspesifikasjoner som er benyttet i konkurransene finnes i de prinsippene som Programmet har utarbeidet for å sikre realisering av målsetningene med elektronisk handel i det offentlige. Disse prinsippene kan kort oppsummeres som følger:

Valgt alternativ skal skape en enkel plattform som fremmer en effektiv elektronisk handel mellom brukerne. Dette innebar en evaluering av den funksjonaliteten som ble tilbudt gjennom den løsningen for markedsplass Operatøren hadde.
Valgt alternativ skal fremme så mange brukere som mulig. Dette var gjennomgående en evaluering av i hvilken grad operatøren ivaretok kjøpere og selgeres interesser uavhengig om de ville være en stor eller liten aktør samt hvordan andre aktører kunne dra nytte av markedsplassen.
Det skal sikres en levedyktig og forutsigbar aktør for elektronisk handel i Norge. Dette har vært et arbeid med å vurdere operatørens organisatoriske, økonomiske og teknologiske fundament samt arbeidet med å sikre en bred (offentlig) deltagelse i utviklingsarbeidet med markedsplassen, der tjenestetilbudet skal utvikles i samsvar med brukernes behov.
Valgt alternativ skal optimalisere brukernes nytte, og gevinstene som skapes skal i størst mulig grad komme brukerne til gode. I prinsippet har dette vært å forhandle om en pris- og kostnadsstruktur for brukerne som er basert på reell betalingsvillighet og der kostnadene er rettferdig fordelt mellom kjøper og selger samt store og små aktører.
Valgt alternativ skal baseres på sikre og åpne teknologiske løsninger. I tillegg må de teknologiske løsninger være skalerbare for å tilfredstille krav til dynamikk i forhold til strukturelle endringer både funksjonelt og teknologisk.
Valgt alternativ skal være åpen for alle på et ikke-diskriminerende grunnlag slik at ingen brukere normalt skal kunne ekskluderes fra å benytte markedsplassens tjenestetilbud.

Med utgangspunkt i disse prinsipper har Programmet evaluert de innkomne tilbud med sikte på å innstille den som representerer den totaløkonomisk beste tjenesten med hensyn på følgende evalueringskriterier:

Funksjonalitet.
Organisering av etablering, drift og videre utvikling.
Åpenhet og sikkerhet.
Økonomiske vilkår.
Løsningens hensiktsmessighet.

Programmet fikk inn fem tilbud på sluttbrukerapplikasjon og tre tilbud på e-handelsplattform. IBX AS er evaluert til å ha de beste tilbudene i forhold til de ovennevnte kriteriene.

IBX AS sine primære oppgaver blir som operatør å forvalte følgende verdier i arbeidet med å utvikle elektronisk handel i det offentlige:

Kunderelasjoner (både kjøpere og selgere på markedsplassen)
- disse er grunnlaget for å initiere transaksjoner.
Katalogstruktur og innhold
- dette er grunnlaget for hva som kan inngå i transaksjonene.
Funksjonalitet og tjenestetilbud
- dette gir grunnlaget for hvor verdifullt/lønnsomt det er å gjennomføre transaksjoner.

I den nærmeste tiden vil det fokuseres på å etablere selve markedsplassen og sikre rutinene for god og effektiv handel mellom kjøpe og selger. I dette arbeidet har Program for elektronisk handel knyttet til seg en rekke pilotvirksomheter i offentlig sektor som vil bringe med seg utvalgte leverandører for å teste operatørens tjenester og finne beste metode for hvordan markedsplassen kan bli tatt i bruk hos de ulike aktørene.

Markedsplassen forventes å komme i ordinær drift i løpet av andre kvartal 2002.

Det tas sikte på å signere kontrakter 26. november. For mer informasjon om Program for elektronisk handel i det offentlige og markedsplassen henvises det til Programsekretariatet."

Til toppen