Sysdecos resultater

Dette er pressemeldingen Sysdeco sendte ut fredag i forbindelse med årsresultatet for 1996.

Dette er pressemeldingen Sysdeco sendte ut fredag i forbindelse med årsresultatet for 1996.

Sysdeco Group har restrukturert virksomheten etter betydelige tap i løpet av 1996.

(Oslo, 14. mars 1997) Sysdeco Group ASA la idag frem sitt foreløpige resultat for 1996. Omsetningen økte med 23% til NOK 544,1 mill. i 1996 fra NOK 442,3 mill. i 1995. Resultat før skattekostnad ble et underskudd på 171,6 mill. sammenlignet med et underskudd på NOK 217,3 mill. for 1995. Resultatregnskapet er belastet med NOK 58,4 mill. i engangskostnader forbundet med den snuoperasjon selskapet har gjennomført.

Mediavirksomheten som ble solgt ut av Sysdeco konsernet med virkning fra 01.01.97, er inkludert i resultatet og hadde en omsetning på NOK 272,3 mill. og et underskudd på NOK 107,3 mill. i 1996.

Omsetningen i 4. kvartal 1996 var NOK 133,1 mill. sammenlignet med NOK 110,8 mill. i 3. kvartal. Resultatet for dette kvartalet før engangskostnader var et underskudd på NOK 32,1 mill. Tilsvarende tall for 3. kvartal var et underskudd på NOK 57,0 mill. Resultat før skattekostnad var et underskudd på 53,2 mill. Tilsvarende tall for 3. kvartal var et underskudd på NOK 88,7 mill. 4. kvartal er belastet med engangskostnader på totalt NOK 25,9 mill. Tilsvarende tall for 3. kvartal var NOK 25,2 mill. I 4. kvartal fordeler disse seg med restruktureringskostnader på NOK 4,8 mill, ekstraordinær nedskrivning av goodwill med NOK 7,0 mill. og andre engangskostnader på totalt NOK 14,1 mill. Disse er hovedsakelig relatert til avsetninger for tap på

igangværende prosjekter og ekstraordinær nedskrivning av anleggsmidler.

Sysdeco-konsernet hadde pr. 31.12.96 en bokført egenkapital på NOK 76,6 mill tilsvarende 24% av totalkapitalen. Tilsvarende tall pr. 31.12.95 var NOK 134,2 mill. og 33%. Likvide midler pr. 31.12.96 var

NOK 106,7 mill. Ordrereserven ekskl. vedlikehold var pr. 31.12.96 NOK 172,7 mill. Tilsvarende tall pr. 31.12.95 var NOK 124 mill.

Omsetning og resultat for 1996 er preget av meget store kostnader ifm. utvikling og ferdigstilling av produktene innenfor virksomhetsområdet Media. Dette førte til svake resultater, med tilhørende negativ omtale, og svekket også tilliten til selskapets øvrige virksomhet. Som en følge av at selskapet forventet en betydelig vekst, som har

uteblitt, har det defor vært nødvendig å tilpasse organisasjonen til et lavere omsetningsvolum.

Innenfor virksomhetsområdet Geografiske InformasjonsSystemer (GIS) skyldes hoveddelen av underskuddet enkelte store tapsbringende prosjekter og at man dessuten ikke har lykkes i å realisere forventede synergieffekter knyttet til tidligere oppkjøp. Satsningen innenfor enkelte geografiske områder har gitt tap og er derfor avviklet.

Underskuddet innenfor virksomhetsområdet Helse skyldes blant annet for lite samordning av virksomhetene i Norge og Sverige i store deler av året. Det har det vært investert betydelige ressurser i utvikling av nye produkter inklusive satsning på sykehusløsninger.

Innenfor virksomhetsområdet Tools har satsningen på enkelte nye geografiske områder medført betydelige tap. Disse aktivitetene er nå avviklet. På enkelte produktområder er det ennå ikke oppnådd et salgsvolum som står i forhold til nedlagt utviklingsinnsats.

I annet halvår har det vært gjennomført betydelige aktiviteter for å restrukturere og refinansiere virksomheten. Forholdene ligger nå bedre til rette for vekst og fremtidig lønnsomhet innenfor hvert forretningsområde. Fra 1. januar 1997 vil de to adskilte virksomhetene Atex Media Solutions Inc. (tidligere virksomhets-området Media) og Sysdeco Group ASA (gjenværende virksomhet) starte med solide balanser og tilfredsstillende likviditet.

Atex Media Solutions, Inc., hadde pr. 01.01.97 en bokført egenkapital på NOK 118,9 mill. tilsvarende 50% av totalkapitalen. Likvide midler pr. 01.01.97 var NOK 143,7 mill. Ordrereserven inklusive 12 måneders løpende vedlikehold var pr. 01.01.97 NOK 207,7 mill. Dette utgjør ca. 50% av årets forventede omsetning.

Sysdeco Group ASA konsernet hadde pr. 01.01.97 en bokført egenkapital på NOK 79,4 mill tilsvarende 38% av totalkapitalen. Likvide midler pr. 01.01.97 var NOK 84,5 mill. Ordrereserven inklusive 12 måneders løpende vedlikehold var pr. 01.01.97 NOK 122,1 mill. Dette utgjør ca. 45% av årets forventede omsetning. Disse tallene gjelder før fusjonen med Avenir AS.


Foreløpig konsolidert resultatregnskap 1996 Sysdeco Group 
(NOK mill.)    1996 Foreløpig   1996 4. kvartal 1995 Total
Driftsinntekter 544.1  133.1  442.3

Driftskostnader:          
Vareforbruk   113.3  30.3  97.1
Andre driftskostnader  435.0  107.7  270.5
Ordinære/Goodwill-avskrivninger  27.1  7.2   29.4
Totale driftskostnader 575.4  145.2  397.0

Driftsresultat før utviklingskostnader    (31.4) (12.1) 45.2

Produktutviklingskostnader 84.1  20.0  73.2
Driftsresultat (115.5) (32.1) (28.0)

Netto finansposter 2.3   4.8   1.8
Resultat før engangskostnader   (113.2) (27.3) (26.2)

Restruktureringskostnader (30.0) (4.8)  0
Nedskriving av goodwill/aktivert utvikling   (7.0)  (7.0)  (191.2)
Andre restruktureringskostnader (21.4) (14.1) 0

Resultat før skattekostnad  (171.6) (53.2) (217.4)Foreløpig konsolidert balanse Sysdeco Group ASA
(NOK mill.)   Foreløpig 1996   31.12.95
EIENDELER:       
Likvider    106.7  94.9
Andre Omløpsmidler 139.7  211.4
Totale Omløpsmidler    246.4  306.3

Anleggsmidler   41.5  62.0
Goodwill    33.5  36.2
Totale Anleggsmidler  74.5  98.2
SUM EIENDELER: 320.9  404.5

GJELD OG EGENKAPITAL:       
Kortsiktig gjeld    197.4  218.4
Langsiktig gjeld    44.2  50.0
Konvertible lån  0    65.0
Minoritetsinteresser  2.7   1.9
Egenkapital   76.6  69.2

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  320.9  404.5

Foreløpig Åpningsbalanse Sysdeco og Atex pr. 1.1.97
Atex-tallene inkluderer midler fra tegningsrettsemisjon:

(NOK mill.)    Sysdeco Atex
EIENDELER        
Likvider    84.5  143.7
Andre omløpsmidler 78.4  61.3
Totale omløpsmidler    162.9  205.0

Anleggsmidler   25.1  16.0
Goodwill    18.6  14.9
Totale Anleggsmidler  43.7  30.9
Totale eiendeler    206.6  235.9

GJELD OG EGENKAPITAL        
Kortsiktig gjeld    105.0  92.4
Langsiktig gjeld    19.6  24.6
Minoritetsinteresser  2.6   0
Egenkapital   79.4  118.9

SUM GJELD OG EGENKAPITAL  206.6  235.9
Til toppen