Tamburstuen svarer Telenor og NetCom

Mannen bak NetComs mobilkonsesjon og initiativtakeren til Sense Communications (NetSystem), Trygve Tamburstuen, presenterer i et åpent brev til norske medier sitt svar på utfallene fra Terje Christoffersen i NetCom og Stig M. Herbern i Telenor Mobil.

Mannen bak NetComs mobilkonsesjon og initiativtakeren til Sense Communications (NetSystem), Trygve Tamburstuen, presenterer i et åpent brev til norske medier sitt svar på utfallene fra Terje Christoffersen i NetCom og Stig M. Herbern i Telenor Mobil.

"

Duopolet Telenor Mobil/NetCom har hittil ikke gitt kundene nevneverdige fordeler med hensyn til pris på mobiltrafikken. Prisen på telefonene er revolusjonert, men ikke på bruken av nettet. Flere aktører som tilbyr mobiltjenester vil føre til lavere priser. All erfaring fra markeder som er gått fra duopol til mange-aktørers-markeder viser dette.

Terje Christoffersens uttalelser som at NetSystem sin tilgang til eksisterende mobilnett ikke påvirker konkurransen, er derfor gal. Hvilke tiltak skulle i såfall virke mer konkurranse-fremmende?

Post- og Teletilsynet klargjør at tariffene NetSystem skal betale for bruk av mobiloperatørenes nett, skal være kostnadsbasert, det vil si dekke kostnader pluss en rimelig fortjeneste.

Mobiloperatørenes motstand mot dette må jo bety at de i dag krever kundene for mye mer enn kostnader pluss rimelig fortjeneste. Er dette konkurransefremmende og i tråd med brukernes interesser?

Å gi andre, det vil si NetSystem, adgang til å bruke etablerte nett, betyr en langt bedre kapasitetsutnyttelse av nettene, som igjen vil si en bedre ressursutnyttelse sett fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. Dette vil gi seg utslag i et større trafikkvolum å fordele kostnadene på, det vil si lavere priser. Igjen ser en; økt bruk av nettene bedrer ressursutnyttelsen, virker konkurransestimulerende og reduserer prisene.

Nettene i seg selv er i dag og i fremtiden ingen vesentlig differensieringsfaktor. Dekningen er omlag den samme for Telenor Mobil og NetCom, kvaliteten er omtrent den samme og funksjonaliteten er omtrent den samme. Differensieringen ligger i tjenestene. Her vil altså aktører som konkurrerer på tjenester, servicekvalitet og pris være langt viktigere for konkurranse i markedet.

EUs organer og alle nasjonale regulatører vi har vært i kontakt med, er på vår side - og enige med det norske Post- og Teletilsynet - i at NetSystems konsept tilbyr hva dagens telekunder ønsker og trenger. Det norske vedtaket er bare et første skritt. Mobiloperatørene er selvfølgelig opptatt av å forsvare sine - stort sett duopolsituasjoner - som er bekvemme for operatørene, og som gir dem anledning til å ta høyere priser enn økt konkurranse vil tillate.

Telias holdninger er på samme måte betinget av at de ønsker å bruke Post- og teletilsynets beslutning for å oppnå bedre betingelser for å bygge ut et DCS 1800-nett i Norge, som de trolig nå innser at det ikke er særlig rom for. Mobiloperatørene kan selvsagt beklage at verden utvikler seg med hensyn til rammebetingelser, markedskrav og teknologi, men faktum er at NetSystem kun utnytter de nye muligheter, teknisk og regulatorisk, som utviklingen har skapt.

NetSystem er anerkjent av telemyndighetene både nasjonalt og internasjonalt. Den internasjonale teleunion har tildelt NetSystem en såkalt global IMSI-kode, som gir NetSystem status som internasjonal mobiloperatør, med rett til å utstede egne SIM-kort. Videre har regulatørene i alle nordiske land tildelt NetSystem alle nødvendige koder og nummerserier. Denne internasjonale og nasjonale godkjennelse og anerkjennelse er ikke for hvem som helst, men krever blant annet dokumentert kompetanse og kapasitet. I NetSystem er det samlet en internasjonal telekompetanse som ikke står tilbake for de norske mobiloperatørenes.

Stig Herberns utsagn minner om telemonopolistenes arrogante holdning til Post- og teletilsynet som en etat underordnet Telenor. Telenor må nå lære seg at regulatøren har en egen selvstendig posisjon med eget mandat og med en kompetanse om regulatoriske forhold som langt overgår operatørenes.

Terje Christoffersens utsagn om at NetCom har nok av utfordringer med sin egen koordinering om de ikke også skal måtte bry seg om nye konkurrenter, er vel ikke ment for publisering?

Meningen med avregulering er å lette mulighetene for nye tjeneste- og kundeorienterte aktører.

Trygve Tamburstuen.

"

Red.anm.: NetSystem International er eierselskapet bak de ulike nasjonale selskapene som nylig har skiftet navn til Sense Communications.

Til toppen