Teknologiråd skal arrangere lekfolkskonferanser

Ekspedisjonssjef Tore Olsen i Kirke- undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF) sier at medlemmene av det foreslåtte Teknologirådet vil oppnevnes på personlig grunnlag.

Ekspedisjonssjef Tore Olsen i Kirke- undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF) sier at medlemmene av det foreslåtte Teknologirådet vil oppnevnes på personlig grunnlag.

Et offentlig Teknologiråd er noe norske politikere har snakket om lenge. Det var minimalt med uenighet høsten 1996 da Stortinget ba Regjeringen legge fram en sak om å etablere et slikt råd. I fjor kom en innstilling fra Nærings- og handelsdepartementet, og rådet var nevnt i utkastet til Statsbudsjett for 1998.

- Den nye regjeringen ønsket noen mindre endringer i opplegget, sier Olsen. Han mener saken slett ikke har tatt lang tid.

Teknologirådet skal disponere et sekretariat hos Forskningsrådet. Det foreslås bevilget fem millioner kroner for 1999, til å betale for sekretariatet, til møtevirksomhet i rådet og til å dekke utredningsutgifter. Formelt er det foreslått at KUF dekker 4,5 millioner kroner og Fiskeridepartementet en halv million. Halvannen million av bevilgningen fra KUF er overføringer fra Nærings- og handelsdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, og Landbruksdepartementet.

Av emner nevnes bioteknologi, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, samt helse-, miljø- og energiteknologi. Det legges vekt på at rådet skal være et uavhengig organ, og selv bestemme hvilke emner det skal arbeide med.

Olsen vil ikke si noe om hvor stort sekretariatet og rådet skal være.

- Utnevnelsene til rådet vil foregå på personlig grunnlag, ikke ved å henvende seg til institusjoner.

I budsjettutkastet heter det at "Rådet bør være sammensatt av personer med bred innsikt i aktuelle teknologier og samfunnsspørsmål."

Av arbeidsmetoder nevnes en fast årlig rapportering, samt spesielle rapporter og "lekfolkskonferanser". Regjeringen mener det er svært viktig å trekke lekfolk inn i vurderingene.

- Både uavhengigheten og lekfolksorienteringen er vesentlig trekk i den danske ordningen, som har vist seg svært vellykket, sier Olsen. - Også i Norge har vi tradisjoner for dette. Lekfolk er med i de forskningsetiske komitéene. For halvannet eller to år siden arrangerte Bioteknologinemnda en lekfolkskonferanse som vakt en del oppsikt i mediene.

Politisk virker forslaget ukontroversielt. Olsen forteller at det bare har vært registrert uenighet om to punkter: Hvem som skal oppnevne rådet av Storting eller Regjering, og hvorvidt rådet skal være uavhengig eller legges under Norges forskningsråd. Forslaget slår fast at Regjeringen skal oppnevne rådet og være uavhengig av Norges forskningsråd. Sekretariatet skal lokaliseres hos forskningsrådet, blant annet for å sikres en bred kontaktflate mot forskningsmiljøer.

Olsen venter nå bare på et vedtak i Stortinget for å sette i gang. Bevilgningen gjelder fra årsskiftet, og råd og sekretariat vil kunne utnevnes allerede i januar.

Til toppen