Teleforum om EU og internett-etikk

Her er teksten til pressemeldingen som Teleforum sendte ut 4. februar 1997.

Her er teksten til pressemeldingen som Teleforum sendte ut 4. februar 1997.

PRESSEMELDING : EU-RESOLUSJON OM ETIKK PÅ INTERNETT

Teleforum, en bransjeorganisasjon for informasjonsleverandører på telenettet og Internett, opplyser om at EU's ministerråd i en rapport av 28.11.96 har drøftet aktuelle spørsmål vedrørende etiske regler på Internett. I rapporten gis konkrete eksempler på ulovlig og skadelig informasjonsinnhold på nettet, samt hvilke tiltak som bør iverksettes fra medlemslandenes side for å hindre utbredelse av forbudt/ uønsket materiale.

EU's mange forslag og synspunkter faller i stor grad sammen med foreningens erfaringer fra reguleringen av de såkalte telefonfakturerte tjenestene i Norge mht. selvjustis, opprettelse av Teleråd m.m. Likeledes inneholder EU-resolusjonen mange av de samme forslag som Teleforum nylig har tatt til orde for i sitt handlingsprogram. Teleforum finner derfor grunn til å gjøre publikum oppmerksomme på at rapporten nå foreligger, og vil referere noen av EU's mest interessante synspunkter:

På tross av Internetts utbredelse og struktur er det etter EU's oppfatning en misforståelse å tro at nettet befinner seg i et legalt "ingenmannsland". Samtlige aktører på nettet (redaktører, innholdsleverandører, aksessleverandører, brukere osv.) er underlagt sine respektive lands nasjonale regelverk, krav til god forretningsskikk m.m. Det er med andre ord ikke fritt frem på nettet dersom materialet kommer i konflikt med nasjonale lover og regler.

EU slår fast at landene i sin bekjempelse av ulovlig og skadelig innhold på Internett bør prioritere barnepornografi og andre grove forsøk på å utnytte ny informasjonsteknologi til kriminelle formål som f.eks. narkotikahandel, terrorisme osv.

På grunn av nettets åpenhet og desentraliserte struktur - med et stort antall servere spredt over hele kloden - vil det i praksis være svært vanskelig tvinge igjennom et forbud av innhold på nettet som er forbudt i et land, men tillatt i et annet. For å unngå fremvekst av såkalte "frihavner" for uønskede tjenester må det derfor etableres en internasjonalt akseptert minstestandard for hva som skal være tillatt eller ikke på nettet.

EU tar i den forbindelse til orde for at bransjen selv, parallelt med det offentlige regelverk, bør etablere et system med selvjustis, samt egne klageorganer som skal dømme i saker vedrørende

brudd på etiske retningslinjer, god forretningsskikk osv. I tillegg til en frivillig bransjeavtale foreslår EU også etablering av klageadgang for brukere som finner ulovlig eller støtende materiale på nettet.

Flere land, herunder Norge og England, har i flere år hatt et tilsvarende system for telefonfakturerte tjenester. Denne ordningen har fungert svært effektivt, og kan stå som modell for et eget bransjejustis-system på Internett, mener administrerende direktør i Teleforum, Finn Kaare Østdahl.

EU foreslår også i sin rapport at det bør etableres et internasjonalt nettverk av selvdømme-organer som skal forhindre kopiering av ulovlig materiale/filer fra et land til et annet, eller fra en server til en annen m.m.

Av øvrige enkelttiltak som foreslås kan nevnes:

  • Blokkere tilgang til ulovlig materiale hos aksessleverandøren (foreløpig uklarhet mht. om dette er teknisk/praktisk mulig eller ikke).
  • Filtrere bort uønsket materiale på nettet ved hjelp av programmer for innholdsselektering (også kalt innholdskontroll uten sensur!) Formålet er å beskytte "svake" grupper som f.eks. barn.
  • Oppsporing av anonyme innlegg i blant annet nyhets- og diskusjonsgrupper på nettet, f.eks. i forbindelse med barnepornografi, narkotika, terrorisme osv.

Dersom publikum ønsker flere opplysninger kan de henvende seg til foreningen Teleforum eller følge saken på Teleforum's nyhets- og debattsider: http://www.sol.no/teleforum/

Kontaktperson: Kathe Arnesen, Internettansvarlig, Teleforum
Ansvarlig for pressemeldingens innhold: adm.dir. Finn Kaare Østdahl, Teleforum

Til toppen