Telelov bør bli infrastrukturlov

Tilgangen til teletjenestene er viktigere enn type infrastruktur, samtrafikken bør sikres, reguleringen av faste og mobile nett bør samordnes og Telenor bør slippe forbudet om å eie innholdsleverandører. Dette er noen av forslagene fra Konvergensutvalget, som fredag la fram sin rapport til Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll.

Tilgangen til teletjenestene er viktigere enn type infrastruktur, samtrafikken bør sikres, reguleringen av faste og mobile nett bør samordnes og Telenor bør slippe forbudet om å eie innholdsleverandører. Dette er noen av forslagene fra Konvergensutvalget, som fredag la fram sin rapport til Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll.

- Telelovgivningen bør bli en lov for distribusjon av signaler, mens alle IKT-lovene på sikt bør samles til en lov. På lengre sikt bør alt regelverk som gjelder IKT-sektorene (informasjonsteknologi, kringkasting og tele) samles i én lov foreslår utvalget under ledelse av høyesterettsdommer Karin M. Bruzelius.

Da utvalget la fram sin rapport fredag sa hun at utvalget hadde hatt problemer med å sette grenser for sin egen virksomhet, ettersom området som i utgangspunktet lå utenfor utvalgets arbeidsområde, måtte inkluderes.

Av de mer konkrete tiltakene som utvalget foreslår innenfor dagens telelovgivning er:

  • Målet om at hele befolkningen skal ha grunnlag til teletjenester står fast, men dette bør ikke knyttes til en spesifikk infrastruktur
  • Telesektorens komplekse karakter og innslagene av naturlige monopoler i distribusjonnettene gjør at det foreløpig er hensiktsmessig å videreføre et system med sektorspesifikk regulering.
  • Utvalget ser det som ønskelig med en mer enhetlig tilnærming i reguleringen av faste og mobile nettverk for telefoni
  • Utvalgets flertall foreslår å oppheve den særlige reguleringen av innholdet av teletorgtjenester, og at man i stedet baserer seg på straffelovens ordinære bestemmelser om ulovlige ytringer. Utvalgets mindretall anbefaler at bestemmelsene i teletorgforskriftene om innhold videreføres inntil videre, slik at det kan gjennomføres en evaluering av selvkontrollordningen før en tar endelig standpunkt.
  • Utvalget foreslår at Telenors pålegg om ikke å ha strategiske eierposisjoner i selskaper som driver med programvirksomhet oppheves.
  • Utvalget er delt i synet på at kabelnettene er pålagt plikt til å formidle allmennkringkasternes sendinger. En del av utvalget foreslår at de særlige regler om formidlingsplikt i kabelnett bør vurderes opphevet. Den andre delen av utvalget anbefaler at disse ordningene inntil videre opprettholdes, blant annet fordi det er betydelig usikkerhet knyttet til hvordan kapasiteten vil utvikle seg.
  • På lengre sikt, når all regulering av IKT-sektorene er samlet innenfor rammene av ett lovverk, vil det imidlertid være naturlig at ett departement har totalansvaret for disse sektorene. Utvalget mener at Statens Medieforvaltning og Post- og teletilsynet etterhvert må samles til én organisasjon.
Til toppen