Telenor-advokat: - Robert Hercz lyver!

digi.no gir et skjevt bilde av den såkalte piggdekksaken, skriver Telenors advokat Arne Moland i dette leserinnlegget. Det er Teletopias administrende direktør, Robert Hercz, som har forklart seg usant til namsretten, påstår Moland.

digi.no gir et skjevt bilde av den såkalte piggdekksaken, skriver Telenors advokat Arne Moland i dette leserinnlegget. Det er Teletopias administrende direktør, Robert Hercz, som har forklart seg usant til namsretten, påstår Moland.

NB!
(Etter at dette leserinnlegget ble publisert, har Robert Hercz besvart Molands beskyldninger om løgn i et eget innlegg, red. anm.)

"
Oslo namsrett avsa i går kjennelse der Telenor Mobil ble frifunnet i piggdekksaken. Namsretten fastsatte videre at Teletopia må bære sakens omkostninger.

Undertegnede var Telenor Mobils prosessfullmektig i saken. Det er mitt inntrykk at Digi gir et noe skjevt bilde av rettens avgjørelse der Telenor Mobil ble frifunnet. Årsaken til dette er åpenbart at Robert Hercz, administrende direktør i Teletopia, gjennom henvendelser til bl.a Digi, forsøker søker å skape et skjevt bilde av rettens avgjørelse.

Hercz viser til at retten i kjennelsen kritiserer Telenor Mobil for ikke å ha etterlevd rettens opprinnelige avgjørelse om å åpne trafikk til Teletopias piggdekkavgiftstelefon, som leveres via såkalte teletorgnumre (820x-serien). Som kjent påla namsretten opprinnelig opprinnelig, basert på Teletopias begjæring om midlertidig forføyning, Telenor Mobil om å åpne trafikk til slike numre. Dette skjedde uten at rettsmøte hadde funnet sted og uten at Telenor Mobil var blitt hørt i saken.

Telenor Mobil la da til grunn at selskapet ikke hadde mulighet til å åpne for trafikk til Teletopias avgiftstelefoner. Bakgrunnen for dette var at Telenor Mobil la til grunn at tjenestene skulle realiseres i form av engangstaksering (identisk med slik taksering som benyttes ved "givertelefoner" til fordel for humanitære organisasjoner). Telenor Mobil har ikke implementert funksjonalitet i sitt nett som kan håndtere engangstaksering. At piggdekkavgift skulle takseres i form av engangstaksering følger av Samferdselsdepartementets dispesasjonsvedtak som tillot innkreving av piggdekkavgift over telefonregningen.

Telenor Mobil meddelte retten at selskapet manglet støttesystemer som kan håndtere engangstaksering.

Teletopia forandret deretter hele konseptet ved å introdusere et helt nytt konsept for taksering. I stedet for engangstaksering baserte Teletopia seg
på ordinær tidstaksering, som benyttes ved vanlige teletorgtjenester. Telenor Mobil ble først kjent med dette under den muntlige forhandling i namsretten i forrige uke. Med til historien hører at Samferdselsdepartmentet, dagen før rettsmøtet, fattet et nytt vedtak der Teletopia i motsetning til forrige vedtak ble gitt anledning til å benytte tidstaksering.

Paradoksalt nok er det Teletopias administrende direktør, Robert Hercz, som har forklart seg usant til namsretten. Hercz forklarte i retten at Teletopia var fullstendig ukjent med at Telenor Mobil ikke ønsker å fakturere for varer og offentlige avgifter over telefonregningen og at Teletopia ble først kjent med dette i desember. Imidlertid ble det ført flere vitner som forklarte at de mottok henvendelser fra Hercz allerede i oktober og november med forespørsel om Telenor Mobil var villig til akseptere innkreving av piggdekkavgift over telefonregningen. Telenor Mobil meddelte allerede da at selskapet hadde inntatt det prinsipielle standpunkt å ikke fakturere for varer og avgifter over telefonregningen. I tillegg uttalte Hercz i avisartikkel i Dagens Næringsliv den 11. november i år at han håpet at Telenor Mobil ville endre holdning. Namsretten baserte frifinnelsen av Telenor Mobil bl.a på at Teletopia i lang tid hadde visst om Telenor Mobils standpunkt i denne saken og at Teletopia kunne ha benyttet andre fora enn namsrettsapparatet til å få gjennomslag i denne saken. Dette viser tydelig at namsretten ikke festet lit til Hercz forklaring i retten.

Mye peker i retning av at Digi bør utvise en viss nøkternhet og skepsis med hensyn til de faktumsfremstillinger Robert Hercz gir. Jeg minner om at namsrettsapparatet nå ved 6 anledninger har behandlet begjæringer om midlertidige forføyninger som Teletopia har reist mot Telenor. Stillingen er nå 6-0 til Telenor.

Ellers vil jeg understreke at Telenor Mobil har full sympati for intensjonene bak piggdekkavgiftsordningen. Telenor Mobil mener imidlertid at det er fullstendig urimelig at teleoperatører skal påføres belastningen og risikoen ved innkreving av offentlige avgifter. Det er da mer rimelig at myndighetene selv tar kostnadene ved å etablere et alternativt og effektivt innkrevingsapparat.

Med hilsen

Arne Moland
advokat

"

Les mer om piggdekkstriden mellom Telenor og Teletopia
Til toppen