Telenor går i mot fast pris på Internett

Telenor fraråder sterkt at det settes fast pris på Internett-aksess, og mener dette vil gjøre det mindre lønnsomt å bygge ut bredbånd.

Telenor fraråder sterkt at det settes fast pris på Internett-aksess, og mener dette vil gjøre det mindre lønnsomt å bygge ut bredbånd.

Det var i juli at den daværende regjeringen Stoltenberg vurderte om teleselskapene skulle pålegges en flat abonnementspris på Internett i tråd med hva en finner i flere europeiske land. Post- og teletilsynet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet fått konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PWC) til å lage rapporten "Kartlegging av det norske Internettmarkedet", som har vært ute på høring.

Intensjonen bak forslaget om fast pris på Internett er blant annet å bidra til at flere av de som i dag bruker nettet lite, skal bruke det mer.

I Telenors høringssvar skriver selskapet at fast pris for internettbruk ikke vil øke bruken blant de som i dag bruker nettet lite. Tvert imot mener selskapet at en fast pris vil øke bruken blant tyngere Internett-brukere, som gjerne vil gå over til en bruk der en sitter oppkoblet mot Internett over telefonnettet hele tiden, noe som ikke er vanlig i dag.

Dette vil i sin tur øke investeringene Telenor må gjøre i telefoninettet for å håndtere den antatt økte trafikken. Telenor kan selv eller på initiativ fra myndighetene ta ut IP-trafikken fra telefoninettet , men dette vil uansett bety investeringer i telefonnettet som vil gjøre det mer lønnsomt å beholde kunder på telefonibasert aksess framfor å oppgradere kundene til bredbåndsløsninger. Selskapet bruker Storbritannia som et eksempel på hvordan reguleringen griper inn i utviklingen av nettinfrastruktur, der mer effektive løsninger blir nedprioritert.

Telenor mener prisene på telefoni i dag er så lave at de ikke hindrer noen i å bruke Internett, og argumenterer for at tjenester og innhold er en mye større drivkraft for å ta i bruk Internett, enn prismodellen, for eksempel ved at offentlige tjenester ble gjort lettere tilgjengelig via Internett.

Selskapet mener at om en setter fast pris på Internett så vil denne nødvendigvis måtte være lavere enn gjennomsnittsprisen for telefoni. Dette vil igjen gå ut over mindre Internett-selskapets inntekter, som i dag blant annet kommer fra trafikkinntekter.

I sin høringsuttalelse skriver Telenor at fast pris på Internett etter all sannsynlighet vil redusere etterspørselen etter bredbåndsløsninger, noe som igjen vil gå ut over bredbåndsutbyggingen. Dette strider igjen mot regjeringens målsetninger om bredbåndsutbygging.

Telenor påpeker at en i dag ser at den høye ISDN-penetrasjonen i Norge reduserer behovet for bredbåndsløsninger noe som vil forsterkes dersom det innføres en fast pris på oppringt aksess over ISDN.

I sitt 13 siders høringssvar går Telenor også imot PWCs påstand om at virksom konkurranse skal gi en mulighet for at alle aktører er lønnsomme. "Virksom konkurranse vil etter vår mening heller medføre at noen aktører i noen perioder ikke har mulighet for lønnsom drift", skriver Telenor. Det at ikke alle ISP'ene klarer å gå med overskudd betyr tvert om at det er virksom konkurranse på Internettmarkedet i Norge, mener selskapet.

Til toppen