Telenor Mobil: - En ikke-sak

- Vi tar irettesettelsen fra Samferdselsdepartementet til etteretning, sier dekningssjef Bjørn Amundsen i Telenor Mobil, som likevel mener konsesjonsstriden med Statens Teleforvaltning og departementet "er en ikke-sak".

- Vi tar irettesettelsen fra Samferdselsdepartementet til etteretning, sier dekningssjef Bjørn Amundsen i Telenor Mobil, som likevel mener konsesjonsstriden med Statens Teleforvaltning og departementet "er en ikke-sak".

Tidligere i dag kunne digi:tele avsløre at Telenor Mobil slipper dagbøter, selv om mobiloperatøren ikke har oppfylt konsesjonsvilkårene myndighetene har satt for utbygging av GSM-nettet. Departementet har tidligere truet med å ilegge operatører som ikke oppfyller kravene om en viss georafisk spredning av stasjonene, omlag 500 kroner i bot per dag for hver basestasjon som mangler i forhold til konsesjonsvilkårene.

I et brev Samferdselsdepartementet sendte Telenor Mobil fredag i forrige uke, påpeker departementet "det uheldige" i Telenors brudd på konsesjonsbetingelsene, men uten at myndighetene varsler ytterligere forføyninger i saken. Bakgrunnen for kritikken mot Telenor Mobil er at selskapet i fjor sommer ikke hadde bygd ut så mange basestasjoner i Finnmark og Nordland som konsesjonsvilkårene tilsa.

Dekningssjef Bjørn Amundsen i Telenor Mobil tar imidlertid saken med knusende ro.

- Dette er en ikke-sak, mener Amundsen, som forklarer den manglende oppfyllelsen av konsesjonskravene med at Telenor Mobil har misforstått tilsynmyndighetenes rapporteringkrav.

- Da denne saken tok til å rulle i fjor sommer, tolket vi konsesjonsvilkårene på en annen måte enn Statens Teleforvaltning. Vi mente, og mener fortsatt, at det mest hensiktsmessige var å sette opp to celler som skyter i hver sin retning på samme mast. Vi kunne selvsagt ha satt opp en ekstra basestasjon femti meter unna, men dette ville hverken gitt bedre dekning eller vært god miljøpolitikk, sier han.

Amundsen tar til etteretning at Statens Teleforvaltning mener at "det ikke er grunnlag for å hevde at de omtalte stasjonspunkter med to celler gir vesentlig bedre dekning enn om stasjonspunktet hadde vært utstyrt med én celle, eventuelt med antennekonfigurasjon".

Overfor departementet utdyper Statens Teleforvaltning sin kritikk av Telenor Mobil med at "(...)Generelt er det slik at bruk av to sender-mottakere (tilsvarende to celler) gir mulighet for å doble utstrålt effekt i forhold til hva som er mulig ved bruk av såkalt konfigurert antenne på én enkelt sender-mottaker, forutsatt at senderens utgangseffekt ikke kan økes (som i dette tilfellet). En slik økning av utstrålt effekt kan etter generelle modeller øke rekkevidden med cirka 10-15 prosent, mens det dobbelte arealet kan forventes dekket ved bruk av to adskilte basestasjoner. Imidlertid er det i praksis ikke direkte sammenheng mellom rekkevidde og utstrålt effekt ved dekning i større celler; Ved bruk av de sterkeste sendere er disse cellenes dekningsområde vanligvis begrenset til fri sikt og av terminalens utgangseffekt."

STF konklusjon er altså at Telenor Mobil bare vil kunne oppnå marginalt bedre dekning ved bruk av én basestasjon med to celler, sammenliknet med det dekningsområde en ytterligere basestasjon ville kunne tilføre.

Telenor Mobil er ikke enig i denne konklusjonen.

- Overfor tilsynsmyndighetene har vi hele tiden spilt med åpne kort og redegjort i detalj for vår tellemåte. Vi har ganske enkelt gjort det vi mener gir den beste dekningen, og for oss er dette en passé historie, sier informasjonssjef Per Engh Halvorsen i Telenor Mobil til digi:tele.

Til toppen