Telenor opererer i risikomarkeder

Mye av Telenors fremtidige strategi har høy risikofaktor. I tillegg kommer dereguleringen av hjemmemarkedet til å få konsekvenser for selskapets inntjening. Selskapet vil tjene mindre på kort sikt men mer på lengre sikt, heter det i verdivurderingsrapporten av Telenor som Samferdseldsepartementet har bestilt.

Mye av Telenors fremtidige strategi har høy risikofaktor. I tillegg kommer dereguleringen av hjemmemarkedet til å få konsekvenser for selskapets inntjening. Selskapet vil tjene mindre på kort sikt men mer på lengre sikt, heter det i verdivurderingsrapporten av Telenor som Samferdseldsepartementet har bestilt.

Telenor skal de kommende årene foreta store investeringer internasjonalt innenfor satellitt og utbygging av mobiltelefoni. Disse prosjektene inneholder risikofaktorer som ikke blir avklart før om to-tre år, og det er også da en vet om investeringene blir lønnsomme eller ikke.

Dette er en av hovedkonklusjonene i verdivurderingsrapporten fra Elcon Securities, som fastsetter Telenors verdi til mellom 24 og 28 milliarder kroner.

I rapporten levnes investeringene i Sverige - i et forsøk på å ta markedsandeler der sammen med Tele Danmark og British Telecom - lite håp, og i beste fall med svært lav lønnsomhet. Elcon mener Telenor bør ha langt større forhåpninger til prosjekter der Telenor er invitert til å delta på grunn av selskapets kompetanse. Utbygginger i Tyskland og Hellas nevnes som eksempler på slike prosjekter.

Elcon mener effektene den kommende dereguleringen i det norske markedet overvurderes på kort og mellomlang sikt. I rapporten heter det "Prosessen har vært vel annonsert og aktørene har hatt god tid til å gjøre de nødvendige markedstilpasninger. Selv om mange nye aktører sier de skal etablere seg i markedet vil det gå lang tid før en får effektiv konkurranse. Vi forventer dermed ikke noen dramatisk endring i Telenors inntjening i løpet av de kommende årene."

I den andre rapporten om Telenors verdi og utsikter fremover, fra Dresdner Kleinwort Bensons, vurderes Telia som den sterkeste konkurrenten i Telenors hjemmemarked, med en forventet omsetning for Telia i Norge på én milliard kroner i år 2000. Telia har også uttrykt ønske om én av de tre DCS-1800-lisensene som nylig er utlyst, og har ambisjoner - dersom selskapet får konsesjonen - om å investere over én milliard kroner i et mobilnett.

Telias distribusjonsavtale med Statnett tillegges også vekt, og er nesten identisk med en tilsvarende avtale i Finland med Telivo om linjeleie.

Telenor ligger imidlertid godt an i forhold til ny teknoilogi og innovasjon, en posisjon Elcon mener Telenor vil holde i årene som kommer.

Elcon legger også vekt på at Telenor i dag har en finansiell frihet som gjør selskapet i stand til å gjennomføre den gjeldsoppbygging som må finne sted for å finansiere planlagte investeringer, men legger til at økt egenkapital gjennom en kapitalforhøyelse er fornuftig for å større finansiell fleksibilitet, som igjen gir større frihet til å handle rakt ved deltagelse i interessante prosjekter eller ved oppkjøp. Raske avgjørelser har ofte betydning for den prisen selskapet vil oppnå, heter det i rapporten fra Elcon.

Forrige uke støttet bedriftsforsamlingen i Telenor selskapets styre i ønsket om at eieren - Samferdselsdepartementet - går inn med tre milliarder kroner i ny egenkapital.

Omsetning Omsetning Utbytte Egenkapital Selskapets verdi Resultat før skatt
År EC DKB EC EC EC EC
1995 19859 19859 37 11721 31873 2103
1996 22170 22170 50 14671 31147 2354
1997 24116 24498 30 15520 24683 1685
1998 25732 25958 30 16331 35672 1610
1999 27081 27415 30 17334 34959 1989
2000 28253 28829 30 18866 32387 3039

EC=Elcon Securities
DKB=Dresdner Kleinwort Bensons
Tall i mill. kr.

Til toppen