Telenor tvinges til å frigi telefonabonnement

Snart får du bare en regning fra ditt teleselskap. Post- og teletilsynet og direktør Willy Jensen, pålegger Telenor å tilby telefonabonnementet til andre aktører i telemarkedet for videresalg til sine kunder innen 22. oktober.

Snart får du bare en regning fra ditt teleselskap. Post- og teletilsynet og direktør Willy Jensen, pålegger Telenor å tilby telefonabonnementet til andre aktører i telemarkedet for videresalg til sine kunder innen 22. oktober.

Post- og teletilsynet presenterte et varsel om vedtak allerede i april på bakgrunn av en henvendelse fra Tele2. Saken, som også er behandlet i Konkurransetilsynet, som kom med sitt varsel om vedtak i juni, grunner i en avtale Telenor har inngått med Viken Energi. I den avtalen kan Viken selge Telenors samtaletrafikk og telefonabonnement som èn og samme pakke til sine kunder under varemerket "Kankan."

Post- og teletilsynet mente i sitt varsel om vedtak fra april at Telenor burde tilby abonnementsdelen av det samme produktet til andre aktører i telemarkedet uten krav til at en også måtte selge Telenors teletrafikk, noe tilsynet fikk støtte på fra Konkurransetilsynet i juni.

Telenor har i forhandlinger med Enitel og Tele 2 avslått å bare tilby telefonabonnementet.

Post- og teletilsynets vedtak går derfor på tvers av Telenors egne ønsker. Tilsynet argumenterer for pålegget på flere måter. Blant de viktigste er Telenors sterke stilling innenfor fasttelefoni. Tilsynet viser også til at Telenor Nett selger abonnementsdelen til Telenors egne datterselskaper uten krav til å selge Telenors egen trafikk.

Tilsynet viser blant annet til offentlignettforskriften som skal sikre andre tilbydere anledning til å konkurrere om sluttkundene på like vilkår som Telenors egen virksomhet.

Gjennom samtrafikk og fast forvalg er det i dag en viss konkurranse på trafikkproduktet i forhold til både privatpersoner og bedrifter. Telenor har imidlertid fortsatt en andel på over 80 prosent i trafikkmarkedet for fasttelefoni, regnet i omsetning. Tatt i betraktning at de konkurrerende tilbydere kjøper hoveddelen av sine innsatsfaktorer for produksjon av telefontjenesten fra Telenor er selskapets markedsstilling i realiteten enda sterkere enn markedsandelen isolert sett tilsier, skriver tilsynet.

I abonnementsmarkedet har Telenor tilnærmet monopol i privatmarkedet og en svært dominerende stilling i bedriftsmarkedet. Dette innebærer at Telenor opprettholder et kundeforhold til disse kundene, selv om kundene har valgt en annen leverandør av trafikk gjennom fast forvalg. Etter tilsynets oppfatning virker dette i seg selv hemmende på konkurransen., skriver tilsynet videre. Dermed fremstår Telenor som den eneste operatøren som kan tilby både trafikk og abonnement på én regning. Post- og teletilsynet mener at dette gir betydelige innelåsingseffekter i forhold til kunder som ellers kunne ønske å skifte leverandør av fasttelefoni.

Tilsynet skriver Telenor aktivt utnytter slike innelåsingseffekter i sin markedsføring overfor kunder med fast forvalg. I et brev datert september 2001 og sendt som adressert reklame til kunder med fast forvalg skriver selskapet blant annet: "Tre av fire Telenor-kunder kan spare maksimalt en tier i måneden på å skifte til billigste leverandør. Denne besparelsen kan fort gå med til betalingsgebyr fordi du kan få dobbelt opp med regninger."

Post- og teletilsynet bruker dermed uttalelser fra Telenors egen markedsføring for å understøtte sin egen vurdering av saken.

Post- og teletilsynet mener derfor at en har grunnlag for å gripe inn med pålegg med hjemmel i offentlignettforskriftens § 3-2 annet ledd.


I sin motargumentasjon skriver Telenor blant annet at konkurransen i fasttelefoni-markedet er sterk og økende, gjennom alternativ aksess som mobiltelefoni, kabel-TV, radiobasert aksess osv. Det vises også til at mange kunder bytter leverandør, såkalt "churn". Telenor viser også til LLUB (lokalaksess) som alternativt aksessnett.

Selv om en rekke konkurrerende aktører har etablert seg i markedet, til dels med flere alternative aksessnett, mener Post- og teletilsynet at det er svært lite sannsynlig at Telenors sterke stilling i abonnementsmarkedet vil bli vesentlig svekket i løpet av de nærmeste år.

Telenor har overfor Konkurransetilsynet foreslått et tilbud om viderefakturering av abonnement, noe Telenor mener vil være nok for å oppfylle de øvrige tilbyderes behov. Dette har tilsynet slett ikke noe imot, selv om produktet ikke vil erstatte videresalg av abonnement.

Konklusjonen til Post- og teletilsynet er at Telenor pålegges å utarbeide og offentliggjøre standard tilbud om abonnement for fasttelefoni for videresalg, uten at det stilles krav til at Telenor skal levere trafikken, eller andre krav som begrenser sluttbrukernes adgang til å benytte fast forvalg. Fristen er satt til 22. oktober, og i vedtaket skriver tilsynet at Telenor ikke kan påregne utsettelse av fristen. Samtidig truer tilsynet med tvangsmulkt om vedtaket ikke iverksettes.

Telenor selv har anslått at antallet bestillinger vil komme opp i 400.000 over to måneder om pålegget gjennomføres.

Her kan du lese vedtaket fra Post- og teletilsynet.

Til toppen