Telenor vant i Markedsrådet

Forbrukerombudet får ikke medhold i at Telenor Privats innføring av automatisk betalingspåminnelse i innfordringen av forfalte regninger er urimelig, selv om kundene ikke har gitt sitt samtykke til ordningen, konkluderer Markedsrådet.

Forbrukerombudet får ikke medhold i at Telenor Privats innføring av automatisk betalingspåminnelse i innfordringen av forfalte regninger er urimelig, selv om kundene ikke har gitt sitt samtykke til ordningen, konkluderer Markedsrådet.

Det var i februar i fjor Telenor Privat AS innførte en ny innkrevingsrutine for telefonregningen, "Automatisk betalingspåminnelse" (ABP). Tjenesten innebærer at abonnenter som i henhold til Telenors registre er forsinket med betalingen, mottar automatisk oppringning.

ABP kommer altså i tillegg til vanlig skriftlig purre-, stenge- eller inkassovarsel, og består av to meldinger: Den første hvor kunden ringes opp mellom fire og seks dager etter forfall, med påminnelse om at betalingsfristen er gått ut. Den andre meldingen går til kunden noen dager før forfall på betalingsvarselet, der kunden blir minnet om betalingsfristen og at telefonen kan bli stengt. Det er også lagt inn en tastemulighet for å bli koblet direkte over til kundeservice.

Forbrukerombudet reagerte på ordningen med henvisning til at forbrukerne bør ha mulighet til å velge om de ønsker slike påminnelser, og eventuelt kunne reservere seg mot det, på samme måte som du kan reservere deg mot telefonsalg. Telenor ble derfor anmodet om å innføre et reservasjoneregister, noe selskapet avviste fordi ABP var innført som et informasjonstiltak i de ordinære innkrevingsrutiner for telefonregningen.

Formålet med innføringen av ABP har vært å redusere antall stengninger av telefon som følge av manglende betaling, begrense Telenors direkte kostnader med anslagsvis et par-tre millioner kroner i året, og å redusere belastningen for kundene.

Etter Forbrukerombudets oppfatning er saken av stor prinsipiell betydning fordi den er første gang maskinelle oppringingstjenester tas i bruk i Norge. Siden Telenor ikke gikk med på å innføre et reservasjonsregister, forela derfor Forbrukerombudet ordningen for Markedsrådet.

Nå har et delt Markedsråd gitt Telenor medhold i saken. Flertallet i rådet konkluderer med at innføringen av ABP uten å gi abonnentene mulighet til å reservere seg hverken er urimelig eller i strid med markedsføringsloven.

Samtidig presiseres det at Markedsrådet kun har vurdert Telenors egeninkasso via ABP, og at andre former for automatiske påminnelser via telefon, Internett eller liknende vil måtte vurderes separat når det måtte bli aktuelt.

Mindretallet slutter seg i det vesentlige seg til Forbrukerombudets anførsler og uttaler at innføring av ABP uten reservasjonsrett av mange vil kunne oppleves som ubehagelig og som en krenkelse av privatlivets fred.

Markedsrådet legger også til at de oppfatter det EU-direktivet som er lagt fram på området kun retter seg mot telefonsalg og at det derfor ikke kan anvendes direkte på den aktuelle Telenor-saken.

- Det er forskjell på en uoppfordret henvendelse om å inngå en kontrakt og en henvendelse om å overholde forfalte betalingsforpliktelser i en løpende avtale, anfører Markedsrådet.

Til toppen