Teletopia: - Telenor farer med usannheter

Fredag påla Oslo Namsrett Telenor Mobil å åpne sine linjer for Teletopias tjeneste for betaling av piggdekkavgift over mobiltelefon. Telenor svarte med å si at pålegget er "umulig å etterkomme" fordi det er snakk om funksjonalitet som ennå "ikke er utviklet" og som er teknisk sett "svært vanskelig å gjennomføre". - Telenor farer med usannheter, kontrer Teletopia-sjef Robert Hercz (bildet).

Fredag påla Oslo Namsrett Telenor Mobil å åpne sine linjer for Teletopias tjeneste for betaling av piggdekkavgift over mobiltelefon. Telenor svarte med å si at pålegget er "umulig å etterkomme" fordi det er snakk om funksjonalitet som ennå "ikke er utviklet" og som er teknisk sett "svært vanskelig å gjennomføre". - Telenor farer med usannheter, kontrer Teletopia-sjef Robert Hercz (bildet).

Advokatene i Telenor, frontet av Arne Moland, sendte fredag et prosesskrift til Oslo Namsrett der de uttaler at det ikke er mulig for Telenor Mobil å oppfylle pålegget om straks å gjenoppta levering av trafikk til Teletopias gebyrtelefonnumre 820 40 225 og 820 41 250.

Dette er piggdekkavgiftssaken:


I prosesskriftet skriver advokat Moland at Telenor ikke kan etterkomme Namsrettens pålegg fordi "[...] det i Telenor Mobils mobilnett ikke er utviklet funksjonalitet (herunder datasystemer) som kan håndtere fakturering av engangstakserte tjenester, som f.eks. innkreving av piggdekkavgift over telefonregningen. Telenor Mobil har fått opplyst at det derimot i Telenors fastnett og NetComs mobilnett er utviklet slik funksjonalitet."

Moland anfører dessuten at innkreving av offentlige utgifter over telefonregningen krever tillatelse fra Kredittilsynet - en tillatelse Telenor Mobil ikke har.

- Se hva Telenor skriver!, sier en himmelfallen Robert Hercz til digi.no. Han mener Telenors argumentasjon "faller på sin egen urimelighet".

- Vi har avdekket at Telenor farer med usannheter før og det skal vi gjøre igjen. Nå må politikerne snart komme på banen og instruere Telenor til å følge lovverket. Det går ikke an at Telenor gang på gang farer med usannheter overfor telemyndigheten - og nå overfor retten, tordner Hercz.

Han gjentar nå argumentene han anførte i et brev til Post- og teletilsynet 25. august i år i en annen sak som omhandlet spesiell nettilknytning. Saken er på mange områder teknisk sammenfallende med den saken som nå føres i Namsretten. I brevet skriver Teletopia-sjefen at Telenor Mobil serverer direkte usanne opplysninger til telemyndigheten:

"Motpartens [Telenor Mobil, red.anm.] prinsipale argument mot vår anmodning om spesiell nettilknytning, var at den var teknisk sett er svært vanskelig å gjennomføre. [...] Påstanden er fremsatt av teknisk svært kyndig personell med lederansvar, på tross av at Telenor Mobil etter forhandlingsmøter med Teletopia i fjor, gjennom mer enn et helt år har visst nøyaktig hvilken form for tilknytning Teletopia har krevet, og helt konkret også hvorledes denne ville kunne realiseres. I møtet 24.08.99 der også en ekstern konsulent fra Teleplan AS deltok, måtte Telenor Mobil etter at Teletopia meddelte at man hadde kjennskap til hvorledes Telenor Mobils egne systemer var bygget opp, til slutt medgi at tilknytningen av vårt utstyr slett ikke er teknisk vanskelig å gjennomføre. Man måtte også innrømme at Telenor Mobil faktisk benytter identisk tilknytningsform som det vi har anmodet om, både mot sitt eget tilsvarende utstyr, og overfor de andre mobiloperatørene som Telenor Mobil har samtrafikk/roaming mot. Telenor Mobils påstand om at vår anmodning om spesiell nettilknytning teknisk sett er vanskelig å gjennomføre, er således direkte usann, og synes å være fremsatt i fullt overlegg og som et forsøk på å villede telemyndigheten til å fatte avgjørelse i Teletopia AS' disfavør"

- Da som nå kan det være på sin plass å minne om at det er forbundet med straffeansvar å forklare seg uriktig overfor telemyndigheten - og ikke minst retten, sier en uvanlig krass Robert Hercz til digi.no.

Telenor Mobil mener på sin side at de har gode grunner til å avvise gårdagens kjennelse i Namsretten.

Nedenfor følger hovedpunktene i advokat Molands prosesskrift til Oslo Namsrett:

"Konsekvensen av å gjenåpne gebyrtelefonnumrene som angis i slutningens pkt. 1 [om å gjenåpne linjene for Teletopias tjeneste, red.anm.] vil være at Telenor Mobil vil måtte betale den altoverveiende del av piggdekkavgiften (ca. 85 prosent av piggdekkavgiften) uten at Telenor Mobils systemer kan avdekke hvilke abonnenter som har benyttet seg av muligheten til å betale piggdekkavgift over telefonregningen. Teknikere i Telenor Mobils organisasjon oppgir at det vil ta mange uker å utvikle funksjonalitet som kan håndtere taksering av engangstakserte tjenester. Dette forutsetter at det settes betydelige ressurser inn i et slikt utviklingsarbeid.

Telenor Mobil fremsetter herved begjæring om muntlig forhandling om den midlertidige forføyningen. Jeg ber om at muntlig rettsmøte avholdes snarest mulig, fortrinnsvis tidlig i kommende uke. Imidlertid vil det for sakens opplysning være hensiktsmessig at partene kan benytte førstkommende mandag (6. desember 1999) til forberedelse til rettsforhandlingen.

Telenor Mobil legger til grunn, tatt i betraktning at selskapet ikke har støttesystemer som kan håndtere fakturering av engangstakserte tjenester som piggdekkavgift, at kjennelsen ikke kan forstås slik at selskapet umiddelbart plikter å gjenoppta levering av trafikk til de aktuelle telefonnumre, herunder at dette vil kunne utstå til etter at det er avholdt muntlig forhandling i saken og Telenor Mobil eventuelt har fått utviklet støttesystemer som kan foreta slik fakturering. Det opplyses at det ikke er mulig å foreta slik åpning kjennelsen angir umiddelbart.

Telenor Mobil vil i den muntlige forhandling også belyse at selskapet ikke er rettsforpliktet til å tilby selskapets abonnenter tilgang til engangstakserte tjenester, herunder at selskapets leveringsplikt begrenser seg til å tilby tilgang til mobilnett og offentlig mobiltelefoni. Engangstakserte teletjenester faller ikke under definisjonen av engangstakserte tjenester. Det vil særlig bli påpekt at teletorgforskriften (forskrift 03.03.1994 nr. 190) og bakenforliggende telelovgivning gir teleoperatør adgang til å tilby samme operatørs abonnenter teletorgtjenester. Teletorgforskriften forplikter imidlertid ikke teleoperatør til å tilby sine abonnenter teletorgtjenester. Dersom teleoperatøren velger å tilby sine abonnenter teletorgtjenester må han følge teletorgforskriftens bestemmelser, som bl.a setter krav til tjenestenes innhold, maksimalpriser m.m. At det er tale om en fakultativ [frivillig/valgfri, red.anm.] adgang følger bl.a av forskriftens § 3, første setning som lyder slik; "Teletorgtjenester kan tilbys teleoperatørens abonnenter"

Det vil videre bli påvist at Telenor Mobils konsesjon, fastsatt av Samferdselsdepartementet, angir hvilke av teletjenester som er leveringspliktige, herunder at teletorgtjenester ikke inngår i denne oppregningen.

Det vil videre bli vist til at innkreving av offentlige utgifter over telefonregningen faller inn under finansieringsvirksomhetslovens § 1-2 (Telenor Mobil yter abonnenten kreditt) og krever tillatelse fra Kredittilsynet. Telenor Mobil har ikke slik tillatelse. [...] "

Til toppen