Til barrikadene for å forsvare fleksitid

Arbeidstakere flest gir Per Morten Hoff rett mot innstramminger som LO og regjeringen vil trumfe gjennom.

Til barrikadene for å forsvare fleksitid
(Bilde: Per Ervland)

Arbeidstakere flest gir Per Morten Hoff rett mot innstramminger som LO og regjeringen vil trumfe gjennom.

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge har fått Sentio til å lage en undersøkelse som kartlegger hvordan arbeidstakere forholder seg til fleksibel arbeidstid. Undersøkelsen viser at over 70 prosent av befolkningen foretrekker fleksibilitet framfor mer regulert arbeidstid. Det tyder på at arbeidstakere flest er på kollisjonskurs med regjeringen, som opp til mindre fleksibilitet og mer regulering av arbeidstid i sin pågående revisjon av arbeidsmiljøloven.

– Disse signalene må regjeringen ta på alvor i den pågående revisjonen av arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge. – Arbeids- og inkluderingsdepartementet har selv lagt en Sentio-undersøkelse til grunn for at de har foreslått en betydelig innskjerping i arbeidsmiljøloven. Problemet med den undersøkelsen er at de ikke har spurt hva arbeidstakerne ønsker, men kun kartlagt hvor mye overtid de jobber.

Hoff peker på at dersom departementet får gjennomslag for sine forslag om endring i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid for ansatte med særlig uavhengig stilling, vil det snu opp ned på gjeldende praksis i arbeidslivet.

– Det vil medføre et massivt behov for reforhandling av arbeidsavtaler og fare for innføring av stemplingsur og strammere regime for timeføring i bedrifter, sier Hoff. – IKT-Norge har hele tiden påstått at bedrifter og ansatte i kunnskapsnæringer ønsker fleksibilitet framfor mer regulering av arbeidstid. Nå har vi gjennomført vår egen Sentio-undersøkelse som bekrefter nettopp det.

To tredeler av de spurte i undersøkelsen som Sentio har gjennomført på oppdrag fra IKT-Norge sier at de jobber fleksibelt i dag. Undersøkelsen viser liten forskjell mellom ansatte i privat og offentlig sektor. 45 prosent av de spurte sier at de i svært stor grad verdsetter denne fleksibiliteten, og 22 prosent at de i stor grad verdsetter fleksible arbeidsforhold. Totalt sier altså 67 prosent at de verdsetter fleksibilitet i arbeidslivet. Det er barneforeldrene som i størst grad verdsetter fleksibilitet. På spørsmål om hva folk vil prioritere mellom fleksibilitet og mer regulert arbeidstid er tallenes tale tydelig: 71 prosent ville valgt fleksibilitet.

– Dette viser at arbeidstagerne ønsker å jobbe fleksibelt og ingen ønsker seg tilbake til stemplingsuret, sier Hoff.

Hoff kritiserer arbeidstagerorganisasjonene NITO, Akademikerne og IT-forbundet som han mener har drevet en massiv lobbykampanje for å stramme inn arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid.

– Akademikerne, NITO og IT-forbundet er på kollisjonskurs med egne medlemmer når de forsøker å lage et skremselsbilde av et arbeidsliv som de aller fleste er storfornøyd med, dette reagerer vi kraftig på, sier Hoff.

Hoff er også oppgitt over LO, som skriver i sin høringsuttalelse at de støtter en innstramming på grunn av likestillingshensyn.

– Da er det påfallende at småbarnsforeldre og unge kvinner er de som i størst grad verdsetter fleksibiliteten i dagens system. Dette viser med all mulig tydelighet at LO, ikke har fulgt med i timen. Og at de her bruker likestilling som et vikarierende motiv, er oppsiktsvekkende.

Hoff peker på at IT-bedrifter som Kantega, Microsoft, Tandberg og Cisco topper listen over Norges beste arbeidsplasser («Great places to work»), og at alle har satset på fleksibilitet.

– Cisco har for eksempel en langt større andel av kvinner i bedriften og i ledelsen enn IT-bedrifter flest, og tilskriver det nettopp at de har lagt til rette for et fleksibelt arbeidsliv. Tall fra IKT-Norges lønnsundersøkelse viser også at lønnsutjevningen mellom kvinner og menn er langt sterkere i kunnskapsbedrifter enn ellers i næringslivet. I følge lønnsundersøkelsen har kvinner hatt den største lønnsveksten de siste to årene.

IKT-Norge mener behovet for mer fleksibilitet forsterkes av nedgangskonjunkturen Norge nå opplever. Organisasjonen ber følgelig i sitt innspill til regjeringens krisepakke om at de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven trekkes.

– IKT-Norge er selvfølgelig også opptatt av ryddige og rimelige arbeidsforhold for de ansatte. Vi mener dette ivaretas godt slik regelverket er i dag. Arbeidsmiljølovens grenser for overtid skal selvsagt følges. At dette fungerer bra i dag viser det faktum at bedrifter som har misbrukt systemet har blitt dømt. IKT-Norge ønsker selvsagt ikke at folk skal jobbe som gale, sier Hoff.

Sentios undersøkelse er tilgjengelig i pdf: Sentio-undersøkelse for IKT Norge, desember 2008 (534 kB) .

Høringsuttalelser og andre dokumenter rundt departementets arbeid med å revidere arbeidsmiljøloven er tilgjengelig fra denne siden på regjeringen.no.

Til toppen