Treghet for teleklageorganet

Et klageorgan for teletjenester er ingen opplagt sak. Etter nyttår er det bare Telenors privatkunder som har et klageorgan å henvende seg til om ikke departementet får fortgang på arbeidet med å etablere et klageorgan for alle telekomaktører i Norge.

- Vi mener at et klageorgan bør eksistere i løpet av svært få uker, eller senest ved utløpet av året, sier direktør i Forbrukerrådet, Per Anders Stalheim, til digi.no. Han mener et organ bør omfatte alle teleoperatører i Norge.

Forbrukerrådet tok kontakt med Samferdselsdepartementet i november i fjor for å få departementet til å ta initiativ til å etablere et klageorgan, uten at noe er gjort med det.

- Vi oppfatter teledirektivet dit hen at det forplikter Norge til å ha et offentlig klageorgan. Det er flere muligheter en bør kunne se for seg, enten ved at en opprettet et helt nytt organ, eller ser om Klagenemna for tellerskritt og Teletorgrådet kan være kjernen i et nytt organ. På kort sikt hadde det vært den beste løsningen, sier Stalheim.

Samferdselsdepartementet er fremdeles på tankestadiet, men spesialrådgiver i Samferdselsdepartementet, Jens C. Koch, sier til digi.no at departementet nå vil følge opp saken med et møte med Forbrukerrådet.

- Alle teleoperatører er pålagt å ha et system for klagebehandling, sier Koch, som sier at EUs taletelefondirektiv som sier at medlemslandene skal ha et offentlig klageorgan, ikke er bindene for Norge.

Fra årsskiftet vil det norske telemarkedet være åpent for konkurranse på de områdene der Telenor i dag har enerett. Dette gjelder blant annet på taletelefoni, der flere selskap forventes å etablere seg.

Reklamasjonsnemda for tellerklager
Ble opprettet i 1994 av Telenor Privat og behandler forbrukerklager på telefonregningene. Består av en nemd på tre medlemmer, en fra Forbrukerrådet, en fra Telenor og en dommer, som også er nemdas leder. Nemda behandlet 1189 klager i 1996 og har så langt i år fått inn 405 klager. Nemdas vedtak er ikke juridisk bindende, men Telenor har hatt praksis for å følge nemdas vedtak. Vel 60 prosent av klagene som kommer til Telenor på telefonregningene havner i Klagenemda.

Informasjonsdirektør i Telenor Privat, Elisabeth H. Gjølme, sier til digi.no at Telenor ikke har noe imot at nemda skal kunne behandlere saker fra alle operatører i Norge.

Til toppen