UDI benekter lange behandlingstider

I et leserinnlegg benekter Ida Børresen, direktør i UDI, at direktoratet bruker flere måneder på på å behandle søknader om arbeidstillatelser etter EØS-regelverket, slik digi.no siterte Aftenposten i går.

Av Ida Børresen, direktør i UDI

«Utlendingsdirektoratet (UDI) har det siste året satt i verk en rekke tiltak for å lette arbeidsinnvandringen til Norge. Vi har planer om ytterligere forbedringer. Derfor kjenner vi oss ikke helt igjen i det bildet som Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon tegner i en artikkel gjengitt på digi.no forleden.

Her blir det sagt at UDI bruker flere måneder på å behandle søknader om arbeidstillatelser etter EØS-regelverket. Det stemmer ikke.

95 prosent av alle søknadene om arbeidstillatelse etter EØS-regelverket behandles hos politiet. Saksbehandlingstiden varierer noe mellom politidistriktene.

For de sakene som sendes UDI, som frem til utgangen av august dreier seg om i overkant av 4500 saker, blir 80 prosent behandlet innen en måned. Dette er saker hvor politiet er i tvil om sakene skal innvilges, avslås eller tilbakekalles. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er to måneder.

Saker hvor UDI mangler nødvendig dokumentasjon for å kunne behandle søknaden, vil kunne ta lengre tid å behandle.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjennomgår for øyeblikket regelverket for arbeidsinnvandring med henblikk på å gjøre nødvendige endringer. Departementet har allerede fremmet flere forslag om forenklinger som imøtekommer arbeidsgiveres behov for raskt å kunne rekruttere arbeidskraft fra utlandet.

I likhet med næringslivet, er myndigheten opptatt å finne frem til fleksible, men forsvarlige løsninger for å sikre en effektiv saksbehandling. Et eksempel på dette vil kunne være selvdeklarasjonsordninger, hvor vi i større grad foretar kontrollen av arbeidsgiver og arbeidstaker i ettertid.»

    Les også:

Les mer om: