USAs konkurransetilsyn saksøker Intel

Myndighetene mener at Intel har skadet Compaq, Digital og Intergraph med sine brudd på antitrust-lovene.

USAs konkurransetilsyn FTC (Federal Trade Commission) har gransket Intel i ni måneder, og vedtok mandag kveld amerikansk tid å sette i verk en spesiell juridisk prosess for å tvinge Intel til å endre sin forretningspraksis. Vedtaket kom etter en anbefaling fra staben i FTC. Det ble fattet av selve kommisjonen på fem medlemmer, med tre stemmer mot en, og en fraværende.

Felles for forholdet mellom Intel og de tre selskapene Compaq, Digital og Intergraph, er at Intel har reagert på disse selskapenes forsøk på å beskytte sin egen teknologi, ved å nekte dem tilgang på informasjon om Intels produktutvikling - informasjon som ellers kurant gis til alle større leverandører som produserer PC-er basert på Intel-prosessorer. Intel skal også ha prøvet å presse andre selskaper til ikke å samarbeide med Compaq, Digital og Intergraph så lenge de var i åpen strid med Intel eller dets partnere.

Intel bestrider ikke at det har handlet mot de tre selskapene, men hevder at det dreier seg om forhold innenfor det lovlige.

Forlik har løst striden med Compaq og Digital, mens forholdet til Intergraph fortsatt er gjenstand for et sivilt søksmål - Intergraph vant første runde, og Intel har anket. FTC mener betingelsene i forlikene var preget av Intels monopolsituasjon.

Striden mellom Compaq og Intel startet i november 1994, da Compaq saksøkte Packard-Bell for urettmessig bruk av patentert Compaq-teknologi. Teknologien var nedfelt i hovedkort levert til Packard-Bell av Intel. Striden ble løst gjennom et forlik der Compaq gikk med på en krysslisensieringsavtale med Intel.

Intel har reagert på søksmålet ved å hevde at FTC "prøver ut en ny fortolkning av loven, som sier at et selskap på vår størrelse ikke har rett til å forsvare sitt åndsverk". Selskapet viser til at man hittil har funnet det riktig å være forholdsvis åpen og holde samarbeidspartnere løpende orientert om produktutviklingen. Intel peker på at dette har bidratt til å akselerere den teknologiske utviklingen til forbrukerens fordel, og frykter at myndighetenes handlemåte vil tvinge selskapet til å holde kortene tettere mot brystet.

Saken skal ikke føres for vanlig rett, men for en egen FTC-dommer. Når dommeren kommer fram til en avgjørelse, skal denne legges fram for den samme kommisjonen som i går vedtok å fremme saken. De fem medlemmene i kommisjonen skal høre Intels argumenter på nytt før de godtar eller forkaster dommerens anbefaling. Hvis kommisjonen godtar en dommeravgjørelse i Intels disfavør, har Intel rett til å anke. Anken behandles av en føderal domstol. Dette er en helt annen saksbehandling enn i Microsoft-saken, der justisdepartementet er saksøker, og der saken allerede føres for en føderal domstol.

Intel har 20 dagers frist på å levere et skriftlig svar på den 11 sider lange anklagen fra FTC. En første høring er berammet til 10. juli. Det kan ta opptil et år før FTC-dommeren tar en avgjørelse i saken. En eventuell ankeprosess kan ta flere år.

Søksmålet antas å ikke ha særlig umiddelbar innvirkning på Intels finansielle situasjon. FTC fortsetter å etterforske andre sider ved Intels forretningsvirksomhet, og det er stadig mulig å utvide søksmålet som ble vedtatt i går kveld.

Til toppen