Usikkert om Golf-prosjektet blir ferdig i 2005

Heller ikke Forsvarets Golf-prosjekt slipper unna riksrevisor Bjarne Mørk-Eidems granskende blikk uten strenge anmerkninger i margen.

Heller ikke Forsvarets Golf-prosjekt slipper unna riksrevisor Bjarne Mørk-Eidems granskende blikk uten strenge anmerkninger i margen.

Forsvaret har siden 1996 etablert flere prosjekter med formål å innføre nye felles IT-baserte forvaltningssystemer. Prosjektenes måloppnåelse har vært mangelfull, og systemene er ikke satt i drift som forutsatt. Dette har blant annet resultert i unødvendige kostnader.

Riksrevisjonens undersøkelse om effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret, inklusive Program Golf og forløperne til programmet, ble over­levert Stortinget i dag, og det er ikke bare hyggelig lesning.

- Undersøkelsen viser at prosjekter er avsluttet og videreført i nye prosjekter, og omfanget av prosjektene er revurdert og endret underveis. Strategiendringene har medført forsinkelser, unødvendige kostnader og manglende måloppnåelse. Ved utgangen av første halvår 2002 var det brukt 268 millioner kroner i prosjektkostnader før nye systemer er ferdig utviklet og satt i drift, heter det i rapporten der det med bred penn slås fast at forgjengerne til Program Golf synes å ha vært mislykket og kostnadene har ikke stått i forhold til utbytte av prosjektene

Les hele rapporten til Stortinget her (PDF-format)

På grunn av forsinkelsene har ikke Forsvaret overholdt den utvidede fristen for å innfri økonomiregelverkets krav innen utgangen av 2002. Nå ser det ut til, ifølge Riksrevisjonen, at en full innfrielse tidligst vil kunne skje tre til fire år etter denne fristen.

Dette innebærer at Forsvaret gjennom flere år vil mangle sentrale virkemidler for å nå målene om en mer effektiv styring og en bedre mål- og resultatoppnåelse. Riksrevisjonen mener det er uheldig at mangelfulle løsninger benyttes i en tid hvor Forsvaret er i omstilling og skal foreta store innsparinger, heter det videre i rapporten.

Ifølge Riksrevisjonen er flere prosjekter avsluttet uten å ha nådd sine mål overhodet, fordi innføring av fellesløsninger har vært omstridt og den overordnede styringen av prosjektene har vært svak.

Ifølge Forsvarsdepartementet skal imidlertid Golf-prosjektet nå være "sterkt forankret i ledelsen, både i departementet og i Forsvaret".

Likevel: Forsvarsdepartementet tar flere forbehold når det gjelder videre framdrift og ferdigstilling av Golf, og understreker at det hittil kun er det første leveranseprosjektet som er iverksatt.

Dette innebærer at det er usikkert om programmet kan ferdigstilles innen utgangen av 2005. Også anslagene som er foretatt over kostnader og nytte er svært usikre, bemerker Riksrevisjonen som anfører at "en videreføring av Program Golf er en forutsetning for at Forsvaret fullt ut skal innfri kravene i økonomiregelverket."

Riksrevisjonen understreker betydningen av at det utarbeides en helhetlig plan over kostnader og framdrift knyttet til målsettingen om å innfri disse kravene.

Til toppen