Valgerd utvider bibliotekprosjekt

Planene om et underjordisk magasin tilknyttet Nasjonalbiblioteket i Oslo revurderes. Regjeringen går i stedet inn for en mer omfattende utbygging som omfatter en ny bygning over bakkenivå.

Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland foreslår i revidert nasjonalbudsjett en økning på 3,5 millioner kroner i Nasjonalbibliotekets driftsbudsjett og til dekning av kostnader ved oppfølging av byggjeprosjektene. I tillegg slipper Nasjonalbiblioteket å måtte dekke inn fjorårets underskudd på 2,5 millioner kroner, slik at bibliotekets driftssituasjon dermed bedres med totalt 6 millioner kroner.

Les også:

Det var i statsbudsjettet for 2001 nasjonalbibliotekar Bendik Rugaas ble lovet 12 millioner kroner til endelig å kunne starte byggingen av et underjordisk magasin for oppbevaring av offentlig informasjon.


Prosjektet hadde da en samlet kostnadsramme på 113 millioner kroner, så det statlig bidraget monner lite i den store sammenhengen.

- Vi trenger ti ganger så mye, men dette er den vanlige prosedyren, sa Rugaas.

Nå spytter statsråd Svarstad Haugland noen nye millioner inn i prosjektet, som samtidig øker i størrelse. I stedet for et underjordisk magasin går regjeringen inn for en mer omfattende utbygging for Nasjonalbibliotekets avdeling i Oslo, deriblant en ny bygning over bakkenivå.

All bygningsmasse blir imidlertid ikke disponert av Nasjonalbiblioteket, noe skal leies ut på det private markedet, men med opsjon på fremtidig leie med sikte på å dekke inn et eventuelt fremtidig merbehov for Nasjonalbiblioteket.

Den gamle bygningen på Solli plass, som Nasjonalbiblioteket overtok fra Universitetet i Oslo i 1999, er preget av foreldete tekniske og bygningsmessige løsninger, men tilgjengelig tomteareal bak biblioteket på Solli plass gjør det mulig med en langt mer omfattende utbygging både under og over bakken enn tidligere planer har skissert.

"Det har difor vore drøftingar med Entra Eiendom AS, som har skissert utbygging av parkeringsanlegg og eit kontorbygg i sju etasjar", sier Svarstad Haugland i en pressemelding.

Regjeringen har besluttet å overføre det samlede ansvaret for utbygging og fremtidig drift av eiendommen på Solli plass til Entra Eiendom, og begrunner dette med at det vil gi best prosjektøkonomi å gjennomføre en samlet utbygging og rehabilitering, noe Nasjonalbiblioteket sier seg enig i.

En rekke statsinstitusjoner står overfor en omfattende digitalisering av offentlig informasjon, og opprustingen av Nasjonalbiblioteket inngår som en viktig brikke i dette arbeidet.

Til toppen