Velg riktig kvalitetsnivå

Kvalitet bør være riktig heller enn høy. En kvalitetsmodell lar bedriften finne den rette balansen.

Kvalitet bør være riktig heller enn høy. En kvalitetsmodell lar bedriften finne den rette balansen.

Administrerende direktør Petter Gulbrandsen i Compuware Norge arbeider mye med kvalitet i programvareprosjekter. Han advarer mot å sikte for høyt, og han advarer også mot at man ubevisst sikter for lavt når man presses av krav til lønnsomhet, kostnadsreduksjon, fornyelse og så videre.

Compuware tilbyr produkter og metodikk for å vurdere en organisasjons modenhet i forhold til utvikling og drift av programvare, og på grunnlag av det vurdere hva slags kvalitetsnivå man sikter mot.

Et viktig utgangspunkt for Compuware er Capability Maturity Model (CMM) som har vært utviklet av Software Engineering Institute ved Carnegie Mellon University siden annen halvdel av 1980-tallet. Siden 2000 snakker man helst om CMMI: Capability Maturity Model Integration. CMMI evaluerer og måler modenheten i en organisasjons prosesser for programvareutvikling på en skala fra 1 til 5.

Nivå 1 er det laveste nivået. Programvareutviklingen på dette nivået kan være kreativ og avansert og gi gode resultater, men miljøet er kaotisk, alt avhenger av noen få nøkkelpersoner, det er ikke gitt at suksesser kan gjentas, og det er stor tilbøyelighet til å overskride budsjetter og tidsrammer. Etter hvert som man går oppover i nivåene blir organiseringen strammere og mer strukturert. På nivå 5 er det utstrakt og kontinuerlig overvåking av målparametere med tilbakemeldinger til ledere, mellomledere og utøvere, og løpende evaluering og kontroll av all forandring i prosessene.

Som regel er det ikke regningssvarende å holde seg på nivå 1. Men det kan godt være at man er tjent med å holde seg på nivå 2 (med bare helt grunnleggende prosjektstyring) eller 3, framfor de to øverste og mest krevende nivåene.

– I Compuware har vi utviklet vår egen CQMM, det vil si Compuware Quality Maturity Model, som henter mye fra CMM. CQMM retter fokus på både utvikling og drift, sier Gulbrandsen.

Et element som Compuware legger vekt på i drift og utvikling av programvare, er arkitektur.

– Levetiden på programvare er lang. Samtidig er både krav og brukere i stadig endring, også på grunn av nye lover og regler. Det betyr at man må hele tiden bygge på det man har. Arkitekturen avgjør hvor enkelt det er å forandre på ting. Jo bedre arkitektur, jo enklere og rimeligere er det å gjøre disse forandringene.

CQMM starter med å analysere hvor bedriften står. Når det er klarlagt, kartlegges hvor bedriften burde stå for å gjøre det best mulig i sin konkurransesituasjon.

– I dag er det mye diskusjoner rundt IT-kostnader, og det er et veldig press på IT-avdelingene for billigere drift og utvikling. Mange velger å sette ut disse tjenestene til andre. Det innebærer en fare for at man gir fra seg kontrollen. Outsourcing av drift og utvikling krever i enda større grad at man har verktøy for å sjekke at man får levert kvalitet på det nivået man trenger, understreker Gulbrandsen.

Det å finne det riktige kvalitetsnivået, og kontrollere at man holder seg der, verken over eller under, er ifølge Gulbrandsen det fremste kjennetegnet på optimalisering.

Er noen organisasjoner på for høyt nivå?

– Under dotcom-perioden ble det nok investert for mye i kvalitet, men mange av disse prosjektene er borte. I dag ligger nok de fleste på et for lavt kvalitetsnivå. I krisetider er det fokus på å gjøre ting bare sånn at det holder. Allment sett er det i dag et behov for å høyne kvaliteten til et mer regningssvarende nivå.

Gulbrandsen snakker om «Compuware Quality Point», optimalisering av kvalitet i forhold til kostnad.

– Du må finne det optimale punktet der kostnader står i henhold til risikoen ved å ha dårlig kvalitet. Vi tilbyr ulike typer tjenester innenfor dette område, blant annet veiledning i bygging av kvalitetssenter.

Kunden har en sentral plass i dette arbeidet.

– Optimalisering må skje ut fra kunden, ellers risikerer man en tilnærming som legger for mye vekt på produkt, og resultatet blir en optimalisering for optimaliseringens skyld og ikke for kundens skyld. CQMM skal hjelpe til å identifisere kundens behov.

Målgruppen for CQMM-verktøyene er først og fremst store selskaper og store organisasjoner i det offentlige. Oslo kommune bruker Compuware-verktøy for ende-til-ende målinger av applikasjoner i drift. Tillempningen her skjer gjennom Steria.

Til toppen