‒ Vet for lite om IT-leasing

En av tre velger en løsning som ni av ti hadde tjent på, mener Peer Velde.

‒ Vet for lite om IT-leasing
Peer Velde tror flere hadde tjent på å leie for eksempel pc-er, framfor å eie. Bilde: Morten Brakestad/lysbordet.no 20

Norstat har gjennomført en undersøkelse om IT-leasing i Norge, på oppdrag fra 3 Step IT, et selskap som leier ut nærmere 60 000 pc-er, servere og annet utstyr til 400-500 virksomheter. 400 av respondentene er ledere innen privat sektor. 100 er ledere innen det offentlige.

3 Step IT-sjef Peer Velde sier undersøkelsen også kartlegger motforestillinger mot å lease IT-utstyr. Han mener å ha grunnlag for å si at mange misforståelser hindrer bedrifter fra å velge en mer regningssvarende løsning enn å eie utstyr selv.

Samtidig viser undersøkelsen at mange velger leasing framfor å eie. 4 prosent velger å lease alt de trenger av IT-utstyr. Innen privat virksomhet tyr 30 prosent til leasing for deler av IT-parken. Innen det offentlige er andelen litt lavere, 27 prosent. Grovt sett velger altså i underkant av 2 av 3 bedrifter og organisasjoner å eie alt IT-utstyr de bruker.

Det mest populære å lease, er maskiner til kopiering og utskrift: 81 prosent av de private gjør det, innen det offentlige er andelen hele 97 prosent.

I det private er man langt mer tilbøyelig til å lease servere enn i det offentlige: Andelene er henholdsvis 61 prosent og 13 prosent.

Det er ikke spesielt populært å lease pc-er. I det private er 19 prosent av alle pc-er leaset, andelen er lik for bærbare og stasjonære. I det offentlige er det mer utbredt å lease bærbare pc-er (26 prosent av organisasjonene gjør det) enn stasjonære (6 prosent).

– Jeg er overrasket over at ikke flere bedrifter prioriterer leasing av pc‐er høyere, spesielt siden disse produktene har størst verdifall. En pc har knapt noen verdi etter 3‐4 år. Det betyr at norske bedrifter investerer dyrt og selger billig. Sannsynligvis skrotes mange dyre maskiner før de er fire år gamle, sier Velde.

Hans argumenter for leasing er at IT-utstyr synker raskt i verdi, at det gir gunstige regnskapseffekter, at kapital kan brukes på andre områder og at man får bedre kontroll over IT-kostnader.

Undersøkelsen viser at de som leaser jevnt over er enige i at det lønner seg: Andelen som venter dårligere regnskapsresultat som følge av leasing er 11 prosent i privat sektor, 19 prosent i det offentlige.

De som ikke leaser IT-utstyr fikk flere svaralternativer: økte totalkostnader, ugunstige regnskapseffekter, vet for lite om leasing, vil heller leie enn eie, mister kontroll over virksomheten, strider mot våre regler og dårlig erfaring. Svaralternativet som fikk flest kryss imidlertid var «andre årsaker / vet ikke», henholdsvis 47 prosent fra det private og 65 prosent fra det offentlige.

Det tyder på at nær halvparten innen privat sektor og nær to tredeler innen det offentlige, blant dem som ikke leaser, faktisk ikke har vurdert leasing som et alternativ.

Det mest populære av de øvrige alternativene er «vil heller eie enn leie». Teller man bare dem som ikke har krysset av for «andre årsaker / vet ikke», er andelen 68 prosent innen privat sektor, 46 prosent innen det offentlige.

Innen det offentlige kan så 34 prosent fortelle at det strider mot regler og retningslinjer, 29 prosent oppgir økt totalkostnad, og 17 prosent svarer ugunstige regnskapseffekter.

Innen det private er det bare 6 prosent som snakker om regler og retningslinjer. 25 prosent oppgir økt totalkostnad, mens 13 prosent oppgir ugunstige regnskapseffekter.

– Det at mange bedrifter foretrekker å eie IT‐utstyret er en ærlig sak, men spør du om årsaken avdekkes det ofte store kunnskapshull og fordommer. Det er en gjengs oppfatning hos mange at leasing er fordyrende og lite gunstig for bedriftens resultat og balanse. Gjør vi en grundig kostanalyse og simulerer effekten av de forskjellige finansieringsformene over tid, ser vi at leasing kommer best ut som finansieringsform i ni av ti tilfeller, forteller Truls Buchar, forretningsutvikler i 3 Step IT.

    Les også: