Viderefører rett til å kopiere til privat bruk

Regjeringen har gått langt i å sikre brukerens rettigheter i sitt forslag til ny medielov.

Regjeringen har gått langt i å sikre brukerens rettigheter i sitt forslag til ny medielov.

Regjeringen med Kultur- og kirkedepartementet i spissen, la i dag frem en proposisjon om endringer i åndsverkloven, i hovedsak for gjennomføring av EUs opphavsrettsdirektiv.

Departementet har arbeidet i flere år med den norske versjonen av EU-direktivet som kalles Infosoc. Dette er hovedsaklig en tilpasning av dagens medielovverk til en digital virkelighet. For hittil har det for eksempel ikke vært klart ulovlig å laste ned piratkopiert musikk i Norge, det er tilgjengeliggjøring/utdeling som har vært ulovlig.

EU-direktivet bestemmer en del ting som Norge bare må si ja til, blant annet en innstramming nettopp på piratkopiering. Men på enkelte punkter har det vært åpninger for tilpasninger. Det viktigste punktet har vært om dagens rett til private kopier skulle videreføres. Man har i dag lov til å ta en kopi av en CD for å ha et eget eksemplar i for eksempel bilen sin.

Ifølge en pressemelding fra Kultur- og kirkedepartementet, opprettholder forslaget balansen mellom rettighetshavernes legitime interesser og viktige brukerhensyn, og viderefører hovedreglene i åndsverkloven.

Opphavsrettsdirektivet ble sommeren 2004 vedtatt innlemmet i EØS-avtalen, med de forpliktelser dette medfører for Norge. Regjeringen fremmet i november i fjor en stortingsproposisjon med anmodning om Stortingets samtykke til at direktivet ble innlemmet slik EØS-komiteen hadde vedtatt. Et høringsutkast til endringer i åndsverkloven var på omfattende høring våren 2003.

Departementet har lagt seg på en ganske forbrukervennlig linje og skriver at det er lagt vekt på å videreføre adgangen til å kopiere til privat bruk, men at det foreslås visse begrensninger fordi digital teknologi gjør åndsverk langt mer sårbare for utstrakt kopiering uten kvalitetsforringelse.

Det vil fortsatt være slik at andre kan kopiere til private bruk, men når det gjelder film og musikk, vil det bare være familie og vennekretsen som kan bistå med slik kopiering. Adgangen til å kopiere til privat bruk gjelder ikke hvis man er klar over at man kopierer fra en ulovlig kilde, for eksempel der man vet at materiale er ulovlig lagt ut på Internett. Hensikten med bestemmelsen er ifølge departementet å redusere den massive deling av ulovlige filer som skjer over Internett.

For privatbrukskopiering skal det også etter direktivet betales en kompensasjon til rettighetshaverne. En slik kompensasjonsordning har regjeringen foreslått i statsbudsjettet for 2005. Det legges altså ikke opp til en privat avgift.

Likevel, forslaget omfatter også innstramminger knyttet til kopisperrer. Det foreslås et særskilt vern mot omgåelse av kopisperrer som rettighetshaverne benytter for å beskytte sine verk. Departementet har gjort visse endringer i forhold til det som ble lagt frem i høringen, i lys av de høringsinnspill som er kommet.

Ifølge regjeringens forslag vil det være forbudt å omgå kopisperrer, men ikke hvis de hindrer privat brukers avspilling på relevant avspillingsutstyr, for eksempel der en CD ikke kan spilles i bilstereoen å grunn av innlagte sperrer. Likevel foreslås det også forbud mot omsetning med videre av omgåelsesverktøy.

Denne regelen vil altså overprøve retten til privat kopi: Det blir altså ulovlig å lage en privat kopi av en DVD, for alle DVD-er er i utgangspunktet kopisperret. Det samme vil gjelde alle CD-er som får kopibeskyttelse.

Reglene inneholder slik sett en motsetning. Det blir lov til å bryte kopisperren dersom CD-en ikke fungerer i bilen, men hvordan skal du få gjort dette når det er ulovlig å omsette verktøy for å gjøre dette.

Regjeringen foreslår også enkelte andre endringer:

Mye materiale i NRKs arkiver, både radio og fjernsyn, er en del av vår kulturarv. For å gjøre det mulig for NRK å bruke dette eldre materiale på nytt, foreslås en hjemmel for forenklet klarering gjennom såkalt avtalelisens (avtale med representative rettighetsorganisasjoner).

Departementet foreslår også at det skal være mulig med slik forenklet klarering for digital kopiering innenfor viktige områder som undervisning etc., slik det i dag er for fotokopiering gjennom Kopinor-avtaler.

Forslaget vil også utvide gruppen av funksjonshemmede som det kan produseres særlig tilrettelagte eksemplar for, og dessuten vil det være mulig med digital distribusjon av slike tilrettelagte eksemplar til den funksjonshemmede.

Bibliotek, arkiv og museer skal etter forslaget kunne digitalisere sine samlinger, av plass- og bevaringshensyn. Videre skal det være mulig å betjene lånere ved at det gis tilgang til institusjonens samling fra dataterminaler i institusjonen. Det må fastsettes forskrifter om dette.

Utøvende kunstnere og produsenter gis ved forslaget enerettigheter på linje med det som i dag gjelder for opphavsmenn. De vil for eksempel selv kunne bestemme om deres opptak skal gjøres tilgjengelig i nettverk.

Hele Odelstingsproposisjonen er publisert her.

Til toppen