Vil ha "Centre of Excellence" på Fornebu

Mer penger til IT-relatert forskning, herunder opprettelsen av et "Centre of Excellence" på Fornebu, er blant nyhetene Stoltenberg-regjeringen hadde å komme med i dagens budsjettfremlegg.

Mer penger til IT-relatert forskning, herunder opprettelsen av et "Centre of Excellence" på Fornebu, er blant nyhetene Stoltenberg-regjeringen hadde å komme med i dagens budsjettfremlegg.

Nærings- og handelsdepartementet vil øke bevilgningene til næringsrettet forskning gjennom Norges forskningsråd blant annet innen disse områdene:

  • Hovedbevilgningen til Norges Forskningsråd økes fra 922,5 til 939 millioner kroner
  • Forskning på satellittkommunikasjon gjennom Norsk Romsenter økes fra 246,7 til 259,1 millioner kroner
  • Forsknings- og utviklingskontrakter økes fra 151 til 165 millioner kroner
  • Internasjonalt forskningssamarbeid gjennom EUs rammeprogram for forskning økes fra 500,3 til 557,9 millioner kroner.

Over Forskningsrådets budsjett videreføres 152 millioner kroner til IT-forskning. Tilskuddsordningen for høyhastighetskommunikasjon (HØYKOM- programmet) koordineres med andre programmer og det foreslås en økning fra 38,5 til 53,5 millioner kroner, herunder minst 7,5 millioner kroner til bredbåndsutbygging i Finmark.

Som en oppfølging av bl. a. sårbarthetsutvalgets innstilling foreslås 4,5 millioner kroner til å opprette et prosjekt som skal arbeide med IT-sikkerhet (Senter for informasjonssikring). En egen sak om dette kommer senere på digi.no.

E-handelsprosjektene VeRDI og BIT videreføres innenfor SNDs rammer på minst samme nivå som tidligere.

Regjeringen foreslår også å øke rammene til Norges geologiske undersøkelse (NGU) med nesten ni millioner kroner til 139,5 millioner - penger som blant annet skal øremerkes kartlegging av mineralforekomster og videreføre satsingen på å overføre data til digital form i NGUs databaser og de fylkesvise areal-informasjonssystemene.

Ifølge Stoltenberg-regjeringen er "IT og utbygging av elektronisk infrastruktur er et sentralt satsingsområde", og budsjettmidlene til bredbånds- og innholdsutvikling skal styrkes med til sammen 100 millioner kroner i tillegg til at en rekke IT-initiativ i budsjettet føres videre.

Over Samferdselsdepartementets budsjett for 2002 skal bevilges i alt 123,1 millioner kroner til forskning, utredning og utvikling. Dette er en økning på 26,1 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2001.

Prioritet blir gitt til langsiktig forskning og kunnskapsoppbygging på områder som gjelder informasjons- og telekommunikasjonsteknologi og trafikksikkerhet.

21,6 millioner skal brukes til generell forsknings- og utredningsvirksomhet, med sikte på å bedre kunnskapsgrunnlaget og legge til rette for mer effektiv bruk av ressursene i samferdselssektoren. Miljø og trafikksikkerhet er blant emnene som vil stå sentralt. Bevilgningene økes med 12,4 millioner i forhold til budsjettet for 2001. Økningen har sammenheng med blant annet utredningsbehov i forbindelse med oppfølging av forsøk med ny organisering av transportforvaltningen i byområder, kartlegging av bredbåndsmarkedet og vurdering av løsninger som kan bedre funksjonshemmedes tilgjengelighet til buss.

84 millioner er ført opp under posten "Samferdselsforskning". Dette er en økning på 11,2 millioner i forhold til fjorårets budsjett. Bevilgningen er fordelt med 30,4 millioner til transportforsking og 53,6 millioner til telekommunikasjonsforskning. Midlene vil i hovedsak bli brukt til å videreføre støtten til igangsatte forskningsprogrammer.

Innenfor transportforsking vil Samferdselsdepartementet støtte programmer som tar for seg blant annet følgende emner: Logistikk, IT-anvendelser i forskjellige deler av transportsektoren, byutvikling, regional utvikling og miljøforurensning og helse.

Innen teleforskning vil Samferdselsdepartementet videreføre støtten til følgende programmer: "Tjenesteyting og infostruktur", "FoU i IT-industrien og grafisk industri", "Grunnleggende teleforskning" og "Samfunnsmessige og kulturelle forutsetninger for informasjons og telekommunikasjon".

Det legges opp til å styrke støtten til forskning og utvikling innen telekommunikasjon, med spesiell vekt på program og prosjekter som fremmer utviklingen av bredbåndsnett og -tjenester. I tillegg vil bevilgningen nyttes til delfinansiering av etablering av et "Centre of Excellence" på Fornebu.

Til toppen